Escoltar

20603. Història Econòmica . Grup 22

Identificació de l'assignatura

Assignatura20603 - Història Econòmica
Grup Grup 22 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme - Primer curs
  • Grau d'Economia - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Carles Pau Manera Erbina
carles.maneracarles.manera@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

És una assignatura de formació bàsica del Grau d'Economia vinculada a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques. La seva inclusió dins el grau d'Economia (una ciència aplicada) respon a la conveniència de dotar els futurs economistes de coneixements teòrics i pràctics que els permetin una correcta utilització de la perspectiva històrica. Amb aquesta finalitat es treballarà simultàniament amb els següents propòsits:

- Proporcionar els coneixements bàsics sobre el sorgiment i l'evolució del sistema capitalista: des de la primera revolució industrial (segona meitat del segle XVIII) fins a l'actualitat.

- Fomentar la correcta utilització dels indicadors sobre el desenvolupament econòmic des d'una perspectiva històrica i posar una atenció especial per aconseguir l'adequada aplicació dels termes i els conceptes històrics dins les dues coordenades bàsiques de la història econòmica: l'espai i el temps. L'assignatura es planteja,en principi,amb la vocació d'ésser "universal" i de fomentar, de forma constant, la reflexió entre el passat i el present. Tot i això, pel fet de tenir assignats només 6 crèdits som conscients que a mesura que avancem en el desenvolupament del temari, haurem d'anar acotant tant la coordenada geogràfica com la temporal. El gruix dels continguts se centrarà, sobretot, en l'evolució experimentada per Europa Occidental, els Estats Units i el paper dels denominats "països emergents" dins el nou ordre econòmic mundial.

Requisits

Recomanables

D'entrada no es demana cap requisit previ, però sí predisposició per entendre el que succeeix a l'actualitat des d'una perspectiva històrica: comprendre com hem arribat a ésser on som. Per això és recomanable estar al dia de la realitat política, econòmica i social del present i llegir periòdicament la premsa nacional i internacional. Resulta important no tenir dificultats amb l'idioma anglès per a cursar aquesta assignatura.

Competències

L'asignatura d'Història Econòmica té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en el Pla d'Estudis del Grau d'Economia.

Específiques

  • - Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre el funcionament de l'economia (CE9).
  • - Identificar les fonts d'informació econòmica rellevants i el seu contingut (CE8).

Genèriques

  • Capacitat de comunicar-se amb fluïdesa en el seu entorn i treballar en equip (CG4).
  • Capacitat d'analitzar els problemes amb esperit crític, amb rigor i precisió (CG5).
  • Capacitat per entendre textes en anglès relacionats amb la matèria (CG2).

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El programa de l'assignatura s'estructura en quatre blocs temàtics que responen a la neccessitat d'explicar l'origen i el desenvolupament del sistema capitalista des de la primera revolució industrial (mitjans del segle XVIII) fins a l'actualitat. El gruix de les explicacions correspon als segles XIX i XX, tot i això es fa també una presentació sobre els sistemes econòmics anteriors i els trets característics de les economies pre-industrials.

Continguts temàtics

20603 Història Econòmica

El programa es desenvolupa en 8 grans unitats temàtiques:

PRESENTACIÓ

1. ELS REPTES ACTUALS DE L'ECONOMIA

2. ELS LÍMITS DE LES ECONOMIES ORGÀNIQUES

3. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

4. L'EXPANSIÓ DEL CAPITALISME INDUSTRIAL

5. L'ECONOMIA D'ENTREGUERRES

6. LA GRAN DEPRESSIÓ

7. ELS GLORIOSOS ANYS

8. LA GRAN RECESSIÓ

Un major desglossament es pot albirar tot seguit:

1. Introducció: per què la Història Econòmica

2. Els límits de les economies orgàniques: aprenent d'Adam Smith, Thomas Malthus i David Ricardo

3. Una pre-globalització, 1770-1870? El lideratge de Gran Bretanya en un context de domini econòmic de Xina. La Primera Revolució Industrial: per què a Gran Bretanya i no a Xina? La Gran Divergència

3.1. Les causes: l'articulació del mercat interior; l'expansió dels mercats exteriors

3.2. Els grans motors de la Revolució Industrial: el cotó, el ferro, el vapor

4. La primera gran globalització, 1870-1914. L'expansió del capitalisme industrial i la Segona Revolució Industrial

4.1. És possible industrialitzar-se?: les pautes d'Alexandre Gerschenkron

4.2. La industrialització dels "first comers" i dels "late comers": nous sectors productius, acer, química, electricitat, motors de combustió

4.3. Capitalisme i mercat: el creixement del comerç internacional i el moviment dels capitals. La importància del patró-or

4.4. El pensament econòmic neoclàssic: Alfred Marshall, Stanley Jevons, Leon Walras...i la persistència de Karl Marx

5. Els nous lideratges: Gran Bretanya,Alemanya, França, Estats Units. L'economia d'entreguerres, 1914-1945

5.1. La Gran Guerra (1914-18) i les consequències econòmiques de la Pau de Versalles (1919). La irrupció de John Maynard Keynes

5.2. La revolució russa i el sorgiment de la planificació centralitzada: l'economia soviètica (1917-1939)

5.3. El "crack del 29" i la depressió dels anys trenta (o la incapacitat per a pronosticar la crisi): causes, fases, solucions...i lliçons

5.4. La Segona Guerra Mundial (1939-45). La consolidació de la Teoria General de John Maynard Keynes

5.5. El paradigma keynesià i el contrast de l'escola austríaca: Keynes versus Hayek

5.6. Després del desastre: existeixen els cicles a l'Economia? Revisitant Juglar, Kitchin i Kondratieff

6. L'establiment del nou ordre econòmic internacional 1945-2017: el lideratge d'Estats Units, la creació de noves institucions econòmiques (FMI, Banc Mundial)

6.1. Estats Units com a primera potència mundial en el marc de la "guerra freda". Un creixement sustentat sobre la noció d'un "món buit" i d'un baix cost de l'energia

6.2. La consolidació del Welfare State a Europa

6.3. Les crisis energètiques, exponents de la crisi d'acumulació capitalista, 1973-1980. Canvi en el paradigma: la caiguda del keynesianisme, el domini del monetarisme. La influència de Milton Friedmann i l'Escola de Chicago

6.4. La desintegració de les economies planificades: URSS i Est d'Europa

6.5. La formació de nous espais econòmics: la Unió Europea, les nacions emergents

7. La segona gran globalització i els desafiaments de l'economia actual, 1980-2017: crisi ecològica, desigualtat, pobresa, canvi climàtic

7.1. Crisis als emergents

7.2. La Gran Recessió: una nova crisi que esclatà quan ningú no s'ho esperava

7.3. Els reptes ecològics: una energia fòssil que s'encareix ique és escassa. Unes pautes de consum que impulsen el canvi del clima

7.4. Els problemes severs de la desigualtat: l'aportació central de Thomas Piketty

7.5. Recanvi en el lideratges? L'avanç de Xina

7.6. Noves revolucions industrials?: La tercera (energies noves, telemàtica) i la quarta (nanotecnologia, robotització)

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial o autònom previstes amb l'objectiu de poder avaluar les competències establertes. Interessa advertir, alhora, que l'assignatura forma part del projecte Campus Extens i que mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia amb el professor, un calendari amb notícies d'interès i propostes de pràctiques de treballs autònoms que podran ser discutis en el decurs de les classes pràctiques.

Volum de treball

Aquesta taula recull la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i no presencial, així com la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS= 25 hores de treball de l'estudiant.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Presentació dels continguts que els alumnes han d'adquirir i recomanació i comentari d'aquelles fonts bibliogràfics que es considerin més adients per tal que puguin aprofundir en els continguts i contrastar els distints punts de vista historiogràfics sobre un mateix tema.

26
Seminaris i tallers Classes pràctiques, 2 Grup mitjà (M)

Debats realitzats a l'aula en torn a temes prèviament proposats pel professo i exposar els seus respectius punts de vista.

5
Seminaris i tallers Classes pràctiques, 1 Grup mitjà (M)

Projecció de material audiovisiual relacionat amb els distints punts del programa per tal que els estudiants puguin aprofundir en les repercussions dels aconteixements explicats de forma teòrica sobre els distints grups socials que van viure en el decrus dels períodes històrics contemplats en el temari.

5
Tutories ECTS Tutories de tipus presencial o per correu electrònic Grup mitjà (M)

Destinades a resoldre dubtes de tipus individual o bé relacionats en l'elaboració dels distins guions que els alumnes aniran realitzant en grup sobre els temes de debat prèviament proposats.

1
Avaluació Treballs i comentaris Grup gran (G)

A partir d'un qüestionari prèviament elaborat pel professor els alumnes respondran una sèrie de preguntes sobre els audiovisuals projectats i altre material gràfic o textual.

2
Avaluació Debats prèviament preparats Grup mitjà (M)

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes aprenguin a coordinar-se en equip, a confeccionar esquemes expositius i a expressar-se en fluïdesa en públic.

2
Avaluació Habilitats comunicatives Grup mitjà (M)

Es pretén que les tutories siguin utilitzades com una via d'enriquiment per a l'intercanvi d'opinions i punts de vista. Per això es fomentarà la participació en forus utilitzant la plataforma de comunicació Moodle.

2
Avaluació Avaluació final Grup gran (G)

Avaluar tots els coneixements adquirits al llarg del curs.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Breus comentaris de texts en anglès

Prova escrita de resposta breu que valorarà la capacitat d'entendre les idees principals d'un text escrit en angflès relacionat amb la matèria.

3
Estudi i treball autònom individual Estudi

Estudi per part de l'alumne de tots els continguts de l'assignatiura.

52
Estudi i treball autònom individual Lectures i comentaris

Destinades a contextualitzar de forma adient el context històric reflectit en els distints materials audiovisuals i gràfics que s'aniran proposant en els seminaris i tallers destinats a grups mitjans.

25
Estudi i treball autònom individual o en grup Recerca d'informació i elaboració de síntesis

Recopilació d'informació i elaboració d'esquemes en vistes a la preparació dels debats en grup que es realitzaran en els seminaris de grups mitjans sobre distints temes que prèviament plantejarà el professor.

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació serà continuada, la qual cosa significa que en el decurs del desenvolupament de l'assignatura s'aniran proposant tasques als estudiants que comptaran un 30% de la qualificació total. Es faràn DOS examens escrits: un a mitjan del mes de novembre, i l'altre en el calendari previs t'examens, després de les vacances de Nadal. Els dos examens són eliminatoris de matèries, de forma que la mitjana aritmètica és la que regularà la nota final en el cas d'aquests dos exercicis escrits. Si es supera un d'ells, i es suspèn l'altre, la recuperació final s'ha de fer NOMÉS de la part no superada. Però, en qualsevol cas, per aprovat la totalitat de la part escrita és necessari superar cadascun dels exercicis amb un mínim de 5 punts. La qualificació final dependrà de:

1. LA MITJANA OBTINGUDA EN ELS DOS EXAMENS ESCRITS,

2. L'ACTITUD DE L'ESTUDIANT A LA CLASSE: LA COMPLICITAT, INTERÈS I COMPORTAMENT QUE DESPLEGA A LES SESSIONS DE TREBALL,

3. LES INTERVENCIONS PÚBLIQUES DE L'ESTUDIANT, EN FUNCIÓ DE PREGUNTES CONCRETES DEL PROFESSOR I/O APORTACIONS PER PRÒPIA INICIATIVA.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques, 2
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Debats realitzats a l'aula en torn a temes prèviament proposats pel professo i exposar els seus respectius punts de vista.

Criteris d'avaluació

Prova escrita que consistirà en l'elaboració d'un guió sobre un tema prèviament assignat per exposar en públic.

Percentatge de la qualificació final: 3% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 3% per a l'itinerari B

Treballs i comentaris
Modalitat Avaluació
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

A partir d'un qüestionari prèviament elaborat pel professor els alumnes respondran una sèrie de preguntes sobre els audiovisuals projectats i altre material gràfic o textual.

Criteris d'avaluació

Treballs i comentaris escrits dels quals es valoraran els coneixements adquirits, la capacitat d'aplicar-los a comentaris de text, audiovisuals i gràfics.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Debats prèviament preparats
Modalitat Avaluació
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

L'objectiu d'aquesta activitat és que els alumnes aprenguin a coordinar-se en equip, a confeccionar esquemes expositius i a expressar-se en fluïdesa en públic.

Criteris d'avaluació

Exposició en públic i en grups d'un tema prèviament seleccionat. Es valorarà l'adequació de la informació aportada, la capacitat de síntesi i la qualitat expositiva.

Percentatge de la qualificació final: 2% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 2% per a l'itinerari B

Habilitats comunicatives
Modalitat Avaluació
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Es pretén que les tutories siguin utilitzades com una via d'enriquiment per a l'intercanvi d'opinions i punts de vista. Per això es fomentarà la participació en forus utilitzant la plataforma de comunicació Moodle.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la participació activa en el decurs de les classes teòriques i en els decurs dels debats que s'estableixin als seminaris

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Avaluació final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Avaluar tots els coneixements adquirits al llarg del curs.

Criteris d'avaluació

Prova escrita en la qual es valoraran els coneixements adquirits en el decurs de l'assignatura. Podrà incloure preguntes de resposta breu i llarga i comentaris de text, taules, gràfics i altre material.Es valorarà sobretot la capacitat expositiva, no retòrica, i l'adeqüació dels continguts

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Breus comentaris de texts en anglès
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Prova escrita de resposta breu que valorarà la capacitat d'entendre les idees principals d'un text escrit en angflès relacionat amb la matèria.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al llarg del curs, i a mesura que s'avanci en les explicacions dels distints, temes s'aniran facilitant, bé a classe o bé a través de Moodle, altres fonts d'informació i s'orientarà sobre quina és la bibliografia més adequada per als distints apartats del programa. Al començament del curs s'aportaran les lectures OBLIGATÒRIES que cal fer (tres llibres que el professor exposarà)