Escoltar

20511. Comptabilitat Financera I . Grup 23

Identificació de l'assignatura

Assignatura20511 - Comptabilitat Financera I
Grup Grup 23 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Segon curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Segon curs
  • Grau de Turisme - Segon curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Miquel Salvà Cerdà
miquel.salvamiquel.salva@uib.esuib.es
20:00h21:00h Dimarts 01/09/201931/08/2020 Despatx 9 - 2ºpis Edifici Arxiduc Lluis Salvadoriquel.salva@bbva.com

Contextualització

La comptabilitat és una ciència econòmica que utilitzant una metologogia específica, identifica, interpreta, valora i registra els fets econòmics, eleborant i comunicant informaciò periòdica als usuaris, que pot ser analitzada per conèixer la situació i possible evolució de l'entitat.

En aquesta assignatura es donaran a conèixer els fonaments de la comptabilitat de l'empresa, la metodologia bàsica, el procès comptable, l'aplicació del procés a exercicis anuals i l'elaboració d'estats comptables. També s'estudiarà la normativa comptable i la interpretació, valoració i registre, en profunditat de les operacions relacionades amb el tràfic de l'empresa.

L'assignatura té la continuitat natural de forma directa amb l'assignatura de formació bàsica Comptabilitat Financera II i amb la resta de assignatures de comptabilitat de pla d'estudis, que permetran obtenir una formació adient en la gestió econòmica i comptable d'una organització.

Requisits

Recomanables

Si bé l'assignatura parteix d'un nivell zero, i no es necessiten coneixements previs, tan sols és convenient un cert coneixement del llenguatge econòmic i de les operacions del món empresarial

Competències

Les competències de l'assignatura es refereixen tant a competències específiques, com a genèriques establertes en el pla d'estudis i es relacionen esencialment amb l'anàlisi d'una empresa, la gestió econòmica i comptable de la mateixa i la presa de decisions en aquesta àrea, així com a la capacitat de treballar en equip, l'adaptació a noves situacions i la interpretació de dades.

Específiques

  • CE-7. Aprende a recopilar, processar, analitzar i interpretar informació (comptable) i a fer front a qüestions a traves d' habilitats específiques en les distintes branques turístiques (com és la gestió comptable de les empreses turístiques)

Genèriques

  • CG-2: Saber aplicar coneixements tècnics i metodològics a la feina d'una forma professional integrant distints camps d' estudi relacionats amb el turisme i tenir les competències que han de demostrar-se elaborant i defensant arguments i resolució de problemes dins la seva temática de estudi.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en quatre blocs o parts.

El primer bloc, FONAMENTS, està format per dos temes sobre el context i la necessitat de la informació comptable, així com el concepte, les disciplines i el mètode comptable.

El segon bloc, MODEL COMPTABLE BÀSIC, es compon de quatre temes. S'analitzen les magnituds econòmiques de riquesa i renda i com s'interpreten, es valoren i registren els fets comptables que els afecten, així com s'elabora informació comptable agregada i es tanca el cicle comptable complet.

El tercer bloc, NORMATIVA COMPTABLE, està format per tres temes que serveixen com a nexe d'unió amb el bloc anterior i on s'analitza la normativa mercantil, civil i fiscal que afecta a la comptabilitat, la normalització comptable general i l'estructura i fonaments de la norma comptable bàsica, el Pla General de Comptabilitat.

El quart bloc, COMPTABILITZACIÓ DE LES OPERACIONS RELACIONAES AMB EL TRÀFIC DE L'EMPRESA, inclou tres temes on s'estudien en profunditat la interpretació, valoració i registre d eles operacions habituals d'explotació d'una empresa, compres, vendes, existències, dèbits i crèdits comercials, la comptablització de l'IVA, els ajusts per periodificació i la problemàtica del personal.

Continguts temàtics

I FONAMENTS
1 L'empresa i la informació comptable

1.1. L'activitat econòmica i els seus agents.

1.2. L'empresa i els seu entorn.

1.3. La informació econòmica i comptable.

1.4. Els usuaris de la informació comptable.

1.5. Requisits de la informació comptable.

2 Comptabilitat: concepte, classificació i mètode

2.1. Concepte de comptabilitat.

2.2. Classificació de las disciplines comptables.

2.3. El mètode comptable.

II EL MODEL COMPTABLE BÀSIC
3 Riquesa i renda

3.1. L'empresa dins el sistema econòmic

3.2. Els conceptes de riquesa o patrimoni i renda.

3.3. Composició de la riquesa o patrimoni.

3.4. Composició de la renda.

4 Els fets comptables i el principi de dualitat

4.1. L'agregació inicial i final sense el mètode comptable.

4.2. Els fets comptables.

4.3. El principi de dualitat.

4.4. La representació intuïtiva.

4.5. El cicle comptable amb el principi de dualitat.

4.6. Els justificants.

5 La representació comptable: la compte i els llibres de comptabilitat

5.1. La representació comptable mitjançant la compte.

5.2. Terminologia de les comptes.

5.3. Classes de comptes.

5.4. Algunes propietats de les comptes.

5.5. El cicle comptable amb el principi de dualitat i les comptes.

5.6. Els llibres de comptabilitat.

5.7. El cicle comptable amb el principi de dualitat i la seva representació

6 L'agregació a través de l'elaboració dels estats comptables

6.1. El llibre d'inventaris i comptes anuals.

6.2. El cicle comptable al complet.

6.3. Operacions prèvies al tancament.

6.4. Correccions del valor.

6.5. L'amortització.

6.6. Elaboració dels estats comptables.

III LA NORMATIVA COMPTABLE
7 Normativa general sobre comptabilitat i normalització comptable

7.1. Introducció.

7.2. Normativa que regula aspectes comptables.

7.3. La normalització comptable

8 La normalització comptable espanyola

8.1. El sistema comptable espanyol.

8.2. El pla general de comptabilitat de 1973.

8.3. El pla general de comptabilitat de 1990.

8.4. El pla general de comptabilitat de 2007.

8.5. Quadre de comptes: relació amb el model bàsic.

8.6. Definicions i relacions comptables.

8.7. Alternatives al pla general de comptabilitat.

9 El marc conceptual de la comptabilitat en el Pla General de Comptabilitat

9.1 . Introducció.

9.2. El marc conceptual del pla general de comptabilitat.

9.3. Comptes Anuals. Imatge fel.

9.4. Requisits de la informació a incloure en les comptes anuals.

9.5. Principis comptables.

9.6. Elements de les comptes anuals.

9.7. Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements de les comptes anuals.

9.8. Criteris de valoració.

9.9. Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

IV COMPTABILITZACIÓ DE LES OPERACIONS RELACIONADES AMB EL TRÀFIC DE L'EMPRESA
10 Existències, compres i vendes (I)

10.1 . Introducció.

10.2. Comptes i normes de valoració aplicables segons el PGC.

10.3. Valoració i comptabilització de les compres.

10.4. Valoració i comptabilització de les vendes.

10.5. Problemàtica de la fixació dels preus de venda.

10.6. La comptabilització de l'impost sobre el valor afegit (IVA).

10.7. Diferències entre la valoració a valor nominal i a valor actual

11 Existències, compres i vendes (II)

11.1. Existències de mercaderies.

11.2. Mètodes d'assignació de valor i control d'existències.

11.3. Correccions valoratives.

11.4. Altres exitències diferents a les mercaderías

12 Creditors i deutors per operacions comercials i altres comptes a pagar i cobrara relacionades amb l'explotació

12.1 . Introducció.

12.2. Proveïdors i creditors diversos.

12.3. Clients i deutors diversos.

12.4. Despeses de personal

12.5. Ajusts per periodificació i meritació d'ingressos i despeses

Metodologia docent

La metodologia inclou una sèrie de procediments. Quant a les activitats de treball presencial es basen en classes magistrals teòriques i pràctiques de grup gran, classes pràctiques de grup mitjà i examens parcials i final.

D'altre banda el treball autònom de l'alumnat ha de permetre l'estudi dels continguts teòrics, la resolució d'exercicis pràctics i la preparació dels examens.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Mètode expositiu o classes magistrals Grup gran (G)

Presentació del continguts teòrics amb exemples pràctics, de l'assignatura per part del professor.

24
Classes pràctiques Pràctiques presencials Grup mitjà (M)

Resolució d'exercicis i problemes complets per part dels alumnes, que de forma individual exposaran la solució que proposen una vegada han resolt els exercicis amb treball no presencial individualitzat.

24
Classes pràctiques Pràctiques presencials Grup gran (G)

Mitjançant la resolució d'exercicis i problemes complets per part del professor, s'exemplifiquen els continguts teòrics, per que els alumnes puguin desenvolupar posteriorment altres exercicis a les classes pràctiques de grup mitjà

8
Avaluació Examen parcial Grup gran (G)

Examen parcial (principis de novembre) dels continguts del Model Comptable Bàsic mitjançant una prova que inclou una part teòrica i un exercici pràctic (temes 1 a 6). Recuperable a la convocatòria extraordinària. Compta un 50 % de la nota. S'ha de treure una nota mínima d'un 4 a cada una de les parts.

2
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Examen final dels continguts del PGC mitjançant una part teòrica i la resolució d'un exercici pràctic (temes 7-12). Es recuperable a la convocatòria extraordinària. Compta un 50 % de la nota. S'ha de treure una nota mínima d'un 4 a cada una de les parts.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi dels fonaments teòrics

L'alumnat haurà d'analitzar i estudiar els continguts teòrics de l'assignatura

30
Estudi i treball autònom individual Resolució d'exercicis pràctics

L'alumnat haurà de resoldre els exercicis pràctics de forma individual i que seran discutits a les classes pràctiques de grup mitjà

45
Estudi i treball autònom individual Preparació de les avaluacions

L'alumnat haurà de preparar els continguts teòrics i pràctics per les avaluacions referides als examens parcial i final.

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació la tipologia.

NOTES:

L'alumnat que suspengui l'assignatura a la convocatòria ordinària, pel febrer a la convocatòria extraordinària, s'ha de presentar-se a les activitats que són recuperables que hagi suspés.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen parcial (principis de novembre) dels continguts del Model Comptable Bàsic mitjançant una prova que inclou una part teòrica i un exercici pràctic (temes 1 a 6). Recuperable a la convocatòria extraordinària. Compta un 50 % de la nota. S'ha de treure una nota mínima d'un 4 a cada una de les parts.

Criteris d'avaluació

Examen a principis del mes de novembre, on s'avaluaràn els coneixements adquirits d'una part dels continguts (temes 1-6), el Model Comptable Bàsic. Es recuperable. Consta d'una part teòrica i un exercici pràctic.

Per tenir dret a aprovar l'assignatura, és necessari treure al menys una nota mínima d'un 4 a cada una de les parts.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen final dels continguts del PGC mitjançant una part teòrica i la resolució d'un exercici pràctic (temes 7-12). Es recuperable a la convocatòria extraordinària. Compta un 50 % de la nota. S'ha de treure una nota mínima d'un 4 a cada una de les parts.

Criteris d'avaluació

Examen on s'avaluaràn els coneixements adquirits del Pla General de Comptabilitat (Part IV. Temes 7-12). Es recuperable. Consta d'una part teòrica i un exercici pràctic.

Per tenir dret a aprovar l'assignatura, és necessari treure al menys una nota mínima d'un 4 a cada part.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bilbiografia serveix per fer el seguiment dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura

Bibliografia bàsica

Teoria: 1) SOCIAS, A.; HERRANZ, R.; PONS, D.; HORRACH, P.; JOVER, G.; LLULL, A.; PERELLÓ, M. Contabilidad financiera. El modelo contable básico. E. Pirámide, 2007. 2) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PYMES (2010). EDICIONES PIRÁMIDE. CUARTA EDICIÓN 3) SOCIAS. A.; HORRACH, P.; HERRANZ, R.; JOVER, G.; LLULL, A. (2008). Contabilidad Financiera: el PGC de 2007. Ed. Pirámide. Pràctica: SOCIAS, A.; HORRACH, P.; HERRANZ, R.; LLULL, A.; PONS, D.; PERELLÓ, M.; NADAL, B. Y JOVER, G. (2011). Contabilidad Financiera. El PGC. Supuestos