20510. Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística . Grup 26

Identificació de l'assignatura

Assignatura20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
Grup Grup 26 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Catalina Natividad Juaneda Sampol
nati.juanedanati.juaneda@uib.esuib.es
(Responsable)
11:00h12:00h Dimecres 12/09/201806/02/2019 Despatx DB229 Edifici Jovellanos. Cita prèvia per e-mail.
11:00h12:00h Dimarts 12/02/201902/07/2019 Despatx DB229 Edifici Jovellanos. Cita prèvia per e-mail.
Anna Gallofre de Lapuente
a.gallofrea.gallofre@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura pretèn donar a l'alumne els instruments necessaris per a fer una anàlisi quantitativa del turisme, posant énfasi en la informació turística específica a través del coneixement de les variables que analitzen l'oferta i la demanda turística i de familiaritzar-se amb les fonts estadístiques pròpies del turisme. Els instruments estadístics que es tracten són majoritàriament els de l'estadística descriptiva, seleccionant-se aquells que son més utilitzats en l'àmbit professional turístic. També s'introdueixen els mètodes bàsics de l'estadística inferencial i de l'anàlisis de l'evolució temporal de les variables.

Requisits

No existeixen requisits previs per l'assignatura.

Competències

Les competències que desenvolupa l'assignatura són:

Específiques

  • E13. Demostrar el domini d'una amplia gama d'estrategies analítiques i d'observació desenvolupades a partir dels mètodes habituals de investigació.
  • E7. Aprendre a recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació i fer front a qüestions turístiques a través del desplegament d?habilitats específiques per al treballador en les diferents branques turístiques, inclosa la de l?ús apropiat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Genèriques

  • G3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades quantitatives i qualitatives relevants,que permetin valorar fent una reflexió crítica dels temes relevants d'àmbit territorial, social, econòmic, jurídic, científic o étic, relacionats amb el turisme.
  • G5. Desenvolupar les habilitats d?aprenentatge necessàries que permetin emprendre tasques professionals i estudis de postgrau en turisme amb un grau elevat d?autonomia.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura es desenvolupa en sis temes:

Continguts temàtics

1 1. VARIABLES, MESURES I DADES PER A L?ANÀLISIS L?ACTIVITAT TURÍSTICA

1.1 La utilitat de l?anàlisi quantitativa i la seva problemàtica específica.

1.2 Unitats d?anàlisi, variables i indicadors de l'activitat turística.

1.3 La quantificació de la demanda i de la oferta turística.

1.4 Les estadístiques turístiques i les seves fonts.

2 ANÀLISIS DESCRIPTIVA D'UNA VARIABLE

2.1 Conceptes bàsics d'anàlisi univariant .

2.2 Mesures de dispersió, asimetria i curtosi.

2.3 Utilització de Excel per a l'anàlisis estadística.

2.4 Exemples i aplicacions a l'àmbit turístic.

3 ANÀLISIS CONJUNTA DE DUES VARIABLES QUALITATIVES

3.1 Relació entre dues variables qualitatives.

3.2 Freqüències conjuntes i taules de contingència

3.3 Independència i associació. Estadístics d'associació.

3.4 Anàlisis dels resultats d?una enquesta amb Excel.

4 INTRODUCCIÓ A LA INFERÈNCIA ESTADÍSTICA

4.1 Població i mostra. Mostreig aleatori simple.

4.2 Distribucions mostrals. Estimació de la mitjana i de la proporció poblacional.

4.3 Contrast d?hipòtesi sobre la mitjana i la proporció poblacional.

4.4 Exemples i aplicacions.

5 ANÀLISIS DE LA RELACIÓ ENTRE DUES VARIBLES QUANTITATIVES

5.1 Relació entre dues variables quantitatives.

5.2 Covariància i correlació.

5.3 Ajust lineal entre dues variables.

5.4 Tendència lineal.

5.5 Exemples i aplicacions a l'àmbit turístic amb Excel.

6 ANÀLISIS DE L?EVOLUCIÓN TEMPORAL DE UNA VARIABLE

6.1 La perspectiva temporal en l'anàlisi d'una variable. Components.

6.2 Les taxes de creixement.

6.3 Els nombres índex.

6.4 Anàlisi de la tendència i l'estacionalitat. Predicció.

6.5 Exemples i aplicacions a l'àmbit turístic amb Excel.

Metodologia docent

L'alumne adquirirà els coneixements de l'assignatura mitjançant: classes magistrals impartides pel professor a l'aula, classes pràctiques a l'aula de Informàtica, treball en grup a l'aula i fora de l'aula. La informació sobre el desenvolupament de l'assignatura es trobarà a l'Aula Digital.

Els lliuraments dels treballs s'han de fer a la data prevista. La tardança en el lliurament podrà ser penalitzada.

Qualsevol revisió de la nota de treballs i examens parcials s'ha de demanar dins els 15 dies següents a la data de lliurament de la nota del treball o parcial.

Per a la feina en grup, les condiciones de la creació i funcionament dels grups es trobaran a l'Aula Digital des de el primer dia de curs.

Per aprovar l'assignatura l'alumne haurà de treure una nota mitjana de 3 o superior entre els dos examens parcials de l?assignatura. També a la prova de recuperació de Juliol la nota mínima ha d'ésser 3 .

Activitats de treball presencial (1,6 crèdits, 40 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

El professor explicarà els continguts teòrics de l'assignatura

17
Classes pràctiques Exercicis i exemples Grup mitjà (M)

Resolució d'exercicis i exemples per part del professor per a aprofundir i aclarir els continguts teòrics.

8
Classes pràctiques Exercicis en grup a l'aula de informàtica Grup mitjà (M)

Realització d'exercicis de càlcul utilitzant Excel en grup que ocasionalment seran lliurats al professor al final de la sessió per a la seva avaluació.

7.5
Classes pràctiques Realització i presentació d'un treball en grup Grup mitjà (M)

Treballant en grup, els estudiants han de preparar un qüestionari que permeti l'estudi d'un tema d'estudi proposat pel grup i recollir respostes reals que després seràn analitzades estadísticament i presentades a classe.

4.5
Avaluació Primer parcial Grup gran (G)

Examen tipus test dels continguts dels temes 1, 2 i 3.

1.5
Avaluació Segon parcial Grup gran (G)

Examen tipus test dels continguts dels temes 4, 5 i 6.

1.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,4 crèdits, 110 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Estudi dels continguts de l'assignatura

30
Estudi i treball autònom en grup

Elaboració de treball en grup que formen part dels criteris d'avaluació de l'assignatura.

80

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

S'ofereixen dos itineraris d'avaluació de l'assignatura:

Modalitat A : Avaluació contínua realitzant diverses proves durant el semestre (exercicis, treballs) i dos exàmens parcials. En general, tots els alumnes seguirán aquesta modalitat .

Modalitat B : Realització únicament dels dos examens parcials. Els alumnes es poden acollir a aquesta modalitat només si:

B1. Són repetidors de l?assignatura i en el curs anterior s?han presentat a la major part de proves incloses a l?avaluació contínua de l?assignatura. En aquest cas, els alumnes poden solicitar a la professora o al profesor ésser avaluats únicament amb els exàmens parcials. El professor o professora estudiarà cada cas particular i si ho creu convenient, donarà el vist i plau a la sol.licitud.

B2. Els alumnes que degut a algun impediment o causa justificada tenen dificultat per seguir l?avaluació contínua. En aquest cas, els alumnes poden solicitar a la professora o al profesor ésser avaluats únicament amb els exàmens parcials. El professor o professora estudiarà cada cas particular i si ho creu convenient, donarà el vist i plau a la sol.licitud.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Exercicis en grup a l'aula de informàtica
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Realització d'exercicis de càlcul utilitzant Excel en grup que ocasionalment seran lliurats al professor al final de la sessió per a la seva avaluació.

Criteris d'avaluació

Correcció en la selecció i aplicació de les mesures estadístiques i en la realització dels càlculs. Capacitat de interpretació dels resultats.

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Realització i presentació d'un treball en grup
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Treballant en grup, els estudiants han de preparar un qüestionari que permeti l'estudi d'un tema d'estudi proposat pel grup i recollir respostes reals que després seràn analitzades estadísticament i presentades a classe.

Criteris d'avaluació

Capacitat de treball en grup. Creativitat i capacitat de planificació. Síntesi de resultats y habilitat per exposar-los

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Primer parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen tipus test dels continguts dels temes 1, 2 i 3.

Criteris d'avaluació

Avaluació de la comprensió dels conceptes teòrics i la capacitat de calcular les mesures estadístiques.

Per aprovar l'assignatura l'alumne haurà de treure una nota mitjana mínima de 3 entre els dos exàmens parcials

Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Segon parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen tipus test dels continguts dels temes 4, 5 i 6.

Criteris d'avaluació

Avaluació de la comprensió dels conceptes teòrics i la capacitat de calcular les mesures estadístiques.

Per aprovar l'assignatura l'alumne haurà de treure una nota mitjana mínima de 3 entre els dos exàmens parcials

Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

ALEGRE, J.; CLADERA, M. I JUANEDA, C. (2003) Análisis cuantitativo de la actividad turística. Ed. Pirámide. Madrid

Bibliografia complementària

ALEGRE MARTÍN, J. I CLADERA, M. (2003) Introducción a la Estadística Descriptiva para economistas. Col·lecció Materials Didàctics nº 101. Servei de Publicacions. UIB.
EUROSTAT (1996) Annex to the Council Recommendation for a Community Methodology on Tourism Statistics.
O.M.T. (1995) Conceptos, definiciones y clasificaciones de las Estadísticas de Turismo: Manual Técnico.
O.M.T. Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. Informes estadísticos serie M nº 83. Naciones Unidas, Nueva York 2008.
RONQUILLO, A. (1997) Estadística aplicada al sector turístico. Técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis turístico. Ed Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid.
NEWBOLD, P. (1996) Estadística para los negocios y la economía. Prentice Hall.
PEÑA, D. I ROMO, J. (1997) Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales. McGraw Hill.
RAYA, J.M. (2004) Estadística aplicada al turismo. Pearson Prentice Hall.
URIEL, E. i MUÑIZ, M. (1988) Estadística Económica y Empresarial.(Teoría y Ejercicios). Editorial AC.