20374. Instal·lacions II . Grup 6

Identificació de l'assignatura

Assignatura20374 - Instal·lacions II
Grup Grup 6
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau d'Edificació - Tercer curs
  • Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Andreu Antoni Moià Pol
andreu.moyaandreu.moya@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Instal·lacions II és la continuació de les assignatures Instal·lacions I i fonaments d'Instal·lacions. L'objectiu és coneixer el funcionament de les principals instal·lacions que te un edifici, així com aprendre a dimensionar i aplicar la legislació vigent per a la realització d?un projecte d?instal·lacions. També es vol donar a conèixer el software i el funcionament de diferents dispositius de mesura i control d?instal·lacions.

Professors.

Dr. Andreu Moià Pol, és Professor Contractat Doctor, membre del'Àrea d'Enginyeria Mecànica del Departament de Física i del Grup de Recerca d'Enginyeria de l'Edificació i Gestió Energètica. És expert en Eficiència i Certificació Energètica d'Edificis, Instal·lacions i Energies Renovables. Ha estat Director de la Càtedra Sampol i del Postgrau en Certificació, Eficiència i Gestió Energètica. Va ser professor de secundària de Dibuix, va exercir de Coordinador d'Obra, de Project Manager i de professional lliberal en el disseny i execució d'instal·lacions en Edificis del 1998 al 2001, va treballar a la Conselleria de Medi Ambient com a Director de l'Oficina de Reducció de Residus del 2001 al 2002.Des del 2002 és professor de l'EPS i ha col·laborat amb nombroses empreses i administracions públiques a través de convenis de col·laboració, en temes d'eficiència energètica, energies renovables i disseny de nous sistemes i equipament energètics.

Requisits

Les instal·lacions requereixen una base física, matemàtica i d'expressió gràfica per a poder interpretar els principis bàsics dels seus fonaments teòrics i la seva implantació en un edifici.

Essencials

S'ha d'haver cursat l'assignatura Fonaments d'Instal·lacions, ja que són la base teòrica per a desenvolupar correctament l'assignatura.

Recomanables

Es recomana haver cursat l'assignatura d'Instal·lacions I.

Competències

Durant el curs s'avaluarán, de forma periòdica, les competències adquirides pels estudiants mitjançant diverses activitats, amb la finalitat de que l'alumne segueixi un procés de formació continuada.

Específiques

  • CE2-11 Aptitud para aplicar los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios
  • CE3-2 Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de edificación.
  • CE3-7 Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su ejecución y verificar las pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento

Genèriques

  • CI-1 Resolución de problemas
  • CI-5 Aptitud para la gestión de la información

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura es donaran a conèixer les instal·lacions de subministrament i avaquació d'aigua. També els sistemes de climatització que pot tenir un edifici i el coneixement dels aspectes energètics que afecten als edificis pel que fa a l'envolvent i rendiments d'equips.

Continguts temàtics

Tema 1 Subministrament i Avaquació d'Aigua.

Connexió a la xarxa d'aigua potable. Components de les instal·lacions: tuberies i valvuleria. Parts de la instal·lació: escomesa, instal·lació general e instal·lació particular. Dimensionament d'instal·lacions d'aigua: Criteris de disseny i paràmetres de càlcul; us d'àbacs i fórmules.
Grups hidràulics. Càlcul d'instal·lacions tradicionals i per col·lectors. Instal·lacions d'aigua calenta sanitària (ACS): configuracions de la instal·lació; elements (bescanviador, acumulador, valuleria) i generació d'ACS (calderes, dipòsits i plaques solars). Instal·lacions de sanejament i pluvials: sistemes de xarxes interiors (unitari, separatiu i mixte);
components; ventilació (primària, secundària i terciària); configuracions (a xarxa de clavegueram públic a fosa sèptica) i cálculs (concepte d'unitat de descàrrega, criteris de disseny).

Se dedicarà aproximadament un 35% del temps a aquest tema.

Tema 2 Instal·lacions de climatització

Sistemes de transmissió tèrmica, factor solar, demanda tèrmica i comfort. Diagrama Psicromètric. Instal·lació de calefacció: esquemes de principi bàsics i components; Configuracions típiques(Radiadors, fan-coils i sistemesradiants); Comfort en instal·laciones de calefacció. Aire Condicionat: Cicle frigorífic; Sistemes de distribució (expansió directa, aigua o aire); elements de la instal·lació (splits, multisplits, sistemes de volum de refrigerant variable, centrals renfredadores, fan-coils, climatizadores, conductes, reixes i difusors); condicions de confort en instal·lacions d'aire condicionat. Instal·lacions de climatització: bomba de calor, interacció entre tecnologies.
Ventilació: filtració, control d'humitat i recuperadors de calor (entàlpics, adiabàtics).Disseny d'instal·lacions: documentació de sistemes i equips, càlcul de carregues i plec de condicions tècniques.

Se dedicarà aproximadament un 35% del temps a aquest tema.

Tema 3 Envolvent tèrmic de l'edifici. Aillaments i Certificació.

3.1 Introduccióinormativa
-Antedents
-Situació Actual

3.2 Conceptes bàsics
-Definició de l'envolvent tèrmic
-Paràmetres característics de l'envolvent
-Condensacions
-Ponts tèrmics
-Concepted'eficiencia energètica

3.3 Requisits d'eficiència energètica (HE0 y HE1)
-Antecedents
-"DB HE Ahorro de energía"
-"HE1 Limitación de la Demanda Energética"
-"HE0 Limitación del Consumo Energético"

3.4 Certificació energètica dels edificis
-Antecedents
-Real Decret 235/2013
-Qualificació energètica
-Certificat d'eficiencia energètica
-Etiqueta d'eficiència energètica
-Escala d'eficiència energètica

3.5 Maneix del programa oficial"Herramienta Unificada Lider Calener" (HULC)
-Introducció
-Creació i descripciód'un projecte
-Càlcul de Demandes de Calefacció i Refrigeració. Verificació HE1
-Verificació HE0
-Obtencióde la Qualificació Energética
-Altres procedimients

Se dedicarà aproximadament un 30% del temps a aquest tema.

Metodologia docent

Les activitats se dividiran, bàsicament en dos grups: activitats presencials i activitats autònomes (no presencials). Dins de les activitats presencials s'inclouran classes de sessions teòriques, sessions pràctiques, sesions de laboratori, sessions d'exposició de treballs i debat, realització d'exàmens.

Volum de treball

El Volum del treball no presencial es orientatiu i dependrà del grau de coneixement previ de l'alumne, assimilació de la teoria i problemes i de l'assistència a classe.

Activitats de treball presencial (2,5 crèdits, 62.5 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G)

Les sessions teòriques tindran una carrega important en el curs. La metodologia consisteix en desenvoluparla teoria necessaria per al coneixement de les tecnologies involucradescombinant l'ús de recursos audiovisuals, classes magistrals i eines online.

32
Classes pràctiques Classes de problemes Grup mitjà (M)

La metodologia consisteix en proposar el desenvolupament de les instal·lacions que es donen en cada tema. Aquest desenvolupament consisteix de quatre parts diferenciades: anàlisis de la normativa pertinent; identificació de les parts de que consta la instal·lació; metodologia de càlcul de la instal·lació i; elaboració de plànols i material gràfic per a avaluar la reserva d'espais en el pas de la instal·lació per l'edificació.

24
Classes pràctiques Laboratori Grup mitjà 2 (X)

Les sessions de laboratori se realitzaran en el laboratori disponible en el centre i l'alumne veurà com els conceptes teòrics i pràctics es compleixen en els moduls de pràctiques. Es realitzarà un treball justificatiu dels càlculs i assajos realitzats.

4
Avaluació Exàmen Teoria i Problemes Grup gran (G)

Es faran proves parcials de la teoria i problemes durant el curs que eliminaràn matèria i una prova final.

2
Avaluació Defensa del Treball Grup petit (P)

Es farà l'entrega i/o una exposició, debat i defensa del treball d'instal·lacions fet en grup/individual.

0.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,5 crèdits, 87.5 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi de Teoria

L'alumne haurà d'estudiarla teoria a nivell individual per a prepar els exàmens.

50
Estudi i treball autònom en grup Entrega i/o Exposició del treball

La preparació del treball dirigit i realizat durant el curs.

37.5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'assignatura s'avaluarà mitjançant exàmens, proves orals i entrega de treballs i informes.

Normes de realització de les activitats

- No realitzar alguna activitat o treball dels ensenyaments d'avaluació contínua es considerarà com a puntuda amb 0.00

- Copiar un exàmen, una pràctica o el treball suposa un suspens a la convocatòria de febrer i pot suposar un suspens a la convocatòria anual ( Reglament Acadèmic, article 33, Frau).
- Es podràdisposar d'un vademecum de fórmules en els controls d'aprenentatge o proves d'evaluació, així com d'un resum de les diferents normatives pertinents.
· Les pràctiques de laboratori són d'obligada realització així com l'etrega del pertinents informes, per a tot l' alumnat independentment del itinerari que segueixi.

L'assignatura s'avaluarà mitjançant proves escrites de teoria i pràctica i entrega dde trebals i informes.

- Entregar un treball fora de la data establerta podrà suposar una reducció de la nota o suspendre el treball.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes Magistrals
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Les sessions teòriques tindran una carrega important en el curs. La metodologia consisteix en desenvoluparla teoria necessaria per al coneixement de les tecnologies involucradescombinant l'ús de recursos audiovisuals, classes magistrals i eines online.

Criteris d'avaluació

Es farà una prova durant la classe durant l'aprenantage dels programes de certificació energètica.

S'avaluarà CE3-2 , CE3-7,G0 iCI-1

Percentatge de la qualificació final: 5% amb qualificació mínima 0

Classes de problemes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

La metodologia consisteix en proposar el desenvolupament de les instal·lacions que es donen en cada tema. Aquest desenvolupament consisteix de quatre parts diferenciades: anàlisis de la normativa pertinent; identificació de les parts de que consta la instal·lació; metodologia de càlcul de la instal·lació i; elaboració de plànols i material gràfic per a avaluar la reserva d'espais en el pas de la instal·lació per l'edificació.

Criteris d'avaluació

Es farà una prova escrita durant les proves parcials.

S'avaluarà CE3-2 , CE3-7,G0 i CI-1

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 3.5

Laboratori
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Les sessions de laboratori se realitzaran en el laboratori disponible en el centre i l'alumne veurà com els conceptes teòrics i pràctics es compleixen en els moduls de pràctiques. Es realitzarà un treball justificatiu dels càlculs i assajos realitzats.

Criteris d'avaluació

Les sessions de laboratori se realitzaran en el laboratori disponible en el centre i l'alumne veurà com els conceptes teòrics i pràctics es compleixen en els moduls de pràctiques. Es realitzarà un treball justificatiu dels càlculs i assajos realitzats.

S'avaluarà CE3-11 , CE3-2, CE3-7,G0 i CI-1

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 3

Exàmen Teoria i Problemes
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Es faran proves parcials de la teoria i problemes durant el curs que eliminaràn matèria i una prova final.

Criteris d'avaluació

Es farà una prova escrita durant lea prova final.

S'avaluarà CE3-2 , CE3-7,G0 i CI-1

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 3.5

Defensa del Treball
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Es farà l'entrega i/o una exposició, debat i defensa del treball d'instal·lacions fet en grup/individual.

Criteris d'avaluació

Es farà una entrega i/o defensa d'un treball

S'avaluarà CE3-11 , CE3-2, CE3-7,Cl-1 i CI-5

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 3

Estudi de Teoria
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

L'alumne haurà d'estudiarla teoria a nivell individual per a prepar els exàmens.

Criteris d'avaluació

Es faran proves parcials de teroria, problemes i aplicació de la normativa durant el curs que eliminaràn matèria i una prova final.

S'avaluarà CE3-11 , CE3-2, CE3-7,Cl-1 i CI-5

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 3.5

Entrega i/o Exposició del treball
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

La preparació del treball dirigit i realizat durant el curs.

Criteris d'avaluació

La preparació, exposició i debat del treball dirigit i realizat durant el curs.

S'avaluarà CE3-11 , CE3-2, CE3-7,Cl-1 i CI-5

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'assignatura disposa de material i apunts de classe a través del campus extens, tot i que també es recomanable utilitzar bibliografia bàsica per a la millor comprensió de les instal·lacions.

Bibliografia bàsica

Wellpott, Edwin. Las Instalaciones en los Edificios. Ed. Gustavo Gili. 2009. ISBN 978-84-252-2115-6
Galdon F., Calvo T. Curso de Instalador de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. Edita El INSTALADOR.2002. 8ª Edicion

Bibliografia complementària

Arizmendi. Cálculo y Normativa básica de las instalaciones en los edificios. Pamplona: EUNSA, 1995.

Altres recursos

Les transparències de classe, els fulls de problemes, els guions de pràctiques, etc, ... es proporcionaran a l'alumne a través de la pàgina web de l'assignatura (Campus Extens) i a través dels serveis reprogràfics.
Reglaments;
[1] Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) por la que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificación. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008). www.codigotecnico.org
[2] Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
[3] Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.