Escoltar

20334. Treball de Fi de Grau de Matemàtiques . Grup 9

Identificació de l'assignatura

Assignatura20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques
Grup Grup 9 ( Campus Extens )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits12 crèdits
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició
Titulació
 • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Sisè curs
 • Grau de Matemàtiques - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Gabriel Cardona Juanals
gabriel.cardonagabriel.cardona@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) 20334, és l'assignatura del pla d'estudis del Grau de Matemàtiques que s'ha d'entendre com un mòdul globalitzador orientat a l'avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol.

L'objectiu del treball de fi de grau és realitzar una activitat, d'una banda, adreçada a aconseguir que l'alumne apliqui i integri competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació, i, d'altra banda, que permeti l'avaluació de la seva formació general en matemàtiques i / o la seva preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional, com requisit previ a la consecució del títol de graduat o graduada en Matemàtiques per la UIB.

Els treballs de fi de grau seran definits mitjançant una llista elaborada cada any acadèmic pel professorat dels departaments implicats. La llista de treballs estarà exposada a la pàgina web de l'Escola Politècnica Superior (EPS),

http://eps.uib.es/ofertes-tfc/

Les ofertes garantiran la seva rellevància per als objectius i competències de la titulació. El cap d'estudis vetllarà perquè la rellevància dels temes proposats als TFG permetin assolir els objectius i competències del TFG del pla d?estudis del Grau de Matemàtiques. Cada treball de fi de grau comptarà amb un tutor assignat i un perfil idoni d'estudiant per realitzar el treball en aquest tema. El tutor s'encarregarà d'orientar l'estudiant en l'elaboració del treball i en la seva redacció, així com en la preparació de la seva exposició oral. El sistema d'oferta de treballs i el paper del tutor, queda supeditat a la normativa de la UIB i l'EPS.

Els alumnes seleccionaran els temes que més els interessin i contactaran amb els tutors responsables. En cas de múltiples alumnes interessats en un mateix tema, el tutor serà responsable de la selecció de l?alumne més adequat per a la realització del TFG seguint uns criteris que el tutor ha d?explicitar prèviament a la proposta de tema de TFG (annex I). En casos concrets, i quan l?esforç i la dificultat del tema a tractar ho permetin, dos alumnes poden ser assignats a un mateix tema. En tot cas, l'avaluació serà sempre individual. En cas que el tema hagi estat proposat per un alumne, aquest alumne tindrà preferència en el moment de la selecció.

Requisits

Els requisits del Treball Fi de Grau (TFG) es troben regulats per la normativa relacionada amb el TFG és:

 • Acord Normatiu 9954, del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s?aprova el Reglament per a l?elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears. FOU 353 (divendres, 21 d'octubre bre de 2011).
 • Normativa de Treballs de Fi de Grau de l?Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears
  • http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2013/12/CorREGLAMENT-treball-fi-de-grau_JEPS_nov2013_aGestionAcademica.pdf
 • Memòria del Títol de Grau de Matemàtiques, Capítol 5.4.1. Mòdul Treball Fi de Grau, pàgina 151,
  • http://eps.uib.es/EEES/DARRERA-VERSIO-Titulo%20de%20grado%20de%20MatematicasB_Alegaciones.pdf

D'entre els requisits més rellevants de l'anterior normativa cal citar:

Essencials

 • De la Memòria del Títol de Grau de Matemàtiques, Art. 5.4.4,

per a poder-se matricular d'aquest mòdul l'estudiant ha de tenir superats els 60 +6 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica (MFB), i els crèdits corresponents a les matèries obligatòries fins al tercer curs de la titulació.

 • De la normativa de treballs de fi de grau de l?Escola Politècnica Superior de la UIB, Art.7.2.

L?alumne es podrà matricular de l?assignatura de Treball de Fi de Grau sempre que estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per a l?obtenció del títol corresponent.

 • De la Memòria del Títol de Grau de Matemàtiques, Art.5.4.7.

Es realitzarà un resum d'almenys cinc pàgines en anglès.

Recomanables

Alguns treballs de final de grau poden exigir com a prerequisits assignatures obligatòries del primer semestre del quart curs de la titulació.

Competències

Específiques

 • E.xx Cada TFG ha d'especificar quines competències específiques avaluarà

Genèriques

 • TG1. Desenvolupar habilitats interpersonals, i compromís amb valors ètics i de drets fonamentals, en especial els valors d'igualtat i capacitat
 • TG2. Desenvolupar capacitats d?anàlisi i síntesi, d?organització i planificació i de presa de decisions.
 • TG3. Capacitat per comunicar de manera oral o escrita amb persones amb diferents nivells de coneixements en matemàtiques
 • TG5. Desenvolupar capacitats de lideratge, iniciativa, esperit emprenedor i eficàcia en ambient d'exigència en base a la creativitat, la qualitat i l'adaptació a noves situacions
 • TG7. Capacitat per adquirir amb rapidesa nous coneixements mitjançant treball autodirigit i autònom
 • TG8. Capacitat de comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic i enunciar proposicions en diferents camps de les matemàtiques
 • TG9. Tenir capacitat d?assimilar la definició d?un nou objecte matemàtic, en altres termes coneguts, i ser capaç d?utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • TG10. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la construcció de demostracions, detecció d'errors en raonaments incorrectes i resolució de problemes
 • TG13. Capacitat de recerca de recursos i de gestió de la informació en el àmbit de les matemàtiques

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Cada proposta de TFG especifica els contigunts propis.

Continguts temàtics

1 Consultar l'oferta de TFG de l'EPS

Metodologia docent

De la Memòria del Grau de Matemàtiques, tots els TFG tendran en compte que de les 300 hores (12 crèdits ECTS):

 • el 5%, 15 hores, són activitats prersencials que es dedican a activitats de tutories i exposicions orals.
 • el 95%, 185 hores, són activitats no presencials que es dedican al desenvolupament autònom del treball per part de l'alumne.

Cada TFG podrà especificar la seva medotologia sempre que s'ajusti a l'anterior restricció.

Activitats de treball presencial (0,6 crèdits, 15 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Tutories ECTS Tutoria Grup petit (P)

Temps dedicat al seguiment, aclariments i indicacions que el tutor dedicarà a l'alumne.

14
Avaluació Presentació del TFG Grup petit (P)

Defensa pública, exposició del TFG per part de l'alumne.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (11,4 crèdits, 285 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Redacció i presentació del treball

Presentació per escrit de la memòria del Treball Fi de Grau (TFG) per part de l'alumne

35
Estudi i treball autònom individual o en grup Execució i desenvolupament del treball

Desenvolupament del treball

250

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de les competències assignades al TFG, tant genèriques com específiques, es farà un cop distribuïdes entre les diferents modalitats avaluatives. Aquesta distribució i avaluació conseqüent la farà el tribunal que avaluï el TFG.

Per a la normativa i els annexos citats veieu http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2013/12/CorREGLAMENT-treball-fi-de-grau_JEPS_nov2013_aGestionAcademica.pdf

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Presentació del TFG
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Defensa pública, exposició del TFG per part de l'alumne.

Criteris d'avaluació
 • La correcta exposició de la problemàtica o l?estat de la qüestió inicial, els objectius, les fases i les conclusions i línies futures. La facilitat de seguiment de l?exposició realitzada per l?alumne. La distribució del temps en cada un dels apartats.
 • La claretat amb què s?ha presentat el treball, atenent especialment la correcció oral (ús de falques, lapsus, reiteracions innecessàries, etc.). La imatge que es transmet en la presentació (serenitat, prestància...). La correcció de l?expressió, tant escrita com gràfica, del material utilitzat en la presentació. Els mitjans didàctics utilitzats.
 • La capacitat de resposta a les preguntes formulades pel tribunal (justificar, convèncer amb dades...). La capacitat d?argumentar les conclusions.
Percentatge de la qualificació final: 25%

Redacció i presentació del treball
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Presentació per escrit de la memòria del Treball Fi de Grau (TFG) per part de l'alumne

Criteris d'avaluació
 • El fet d?estructurar la memòria seguint els apartats definits a la guia del projectista (Annex VI) i la manera com s?ha redactat cada un.
 • La claredat amb què s?ha documentat i la correcció de l?expressió, tant escrita com gràfica i la possible existència de plagi.
 • La capacitat de síntesi. Les alternatives plantejades. La possibilitat d?ús per terceres persones. El valor afegir aportat per l?alumne. Per valorar aquest aspecte es tindrà en compte la memòria i tota l?altra documentació tècnica presentada per l?alumne.
Percentatge de la qualificació final: 25%

Execució i desenvolupament del treball
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Desenvolupament del treball

Criteris d'avaluació

Per avaluar aquesta part es considerarà especialment l?avaluació feta pel tutor del TFG.

 • La dificultat del treball. L?aprofundiment en el tema. Els coneixements tècnics previs (capacitat de demostrar, resoldre o aplicar conceptes apresos a classe). La qualitat d?execució dels treballs. La capacitat de resposta a la complexitat del treball demostrada (capacitat d?aprendre i d?adaptar-se a les necessitats del treball.) Els resultats obtinguts.
 • La capacitat de valorar el treball realitzat (valoració quantitativa-qualitativa): aportacions realitzades a la situació inicial; grau de consecució d?objectius. Projecció futura (capacitat d?emmarcar la continuació del treball). La capacitat de delimitar i enumerar les qüestions pendents de resoldre.
Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Cada projecte de Treball fi de grau especificarà la seva bibliografia.

Bibliografia bàsica

Cada projecte de Treball fi de grau especificarà la seva bibliografia bàsica.