20270. Art del Segle XX . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20270 - Art del Segle XX
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Francisca Lladó Pol
francisca.lladofrancisca.llado@uib.esuib.es
15:00h16:00h Dimarts 01/09/201808/02/2019 Despatx AD03
16:00h17:00h Dimarts 11/02/201931/05/2019 Despatx AD 03
10:00h11:00h Dimarts 03/06/201931/07/2019 Despatx AD03

Contextualització

L'assignatura Art del Segle XX correspon al modul de Coneixements de la Història de l'Art Universal entès com a procés complexe, obert i discontinu a partir de la compartimentació del temps històric en unitats construides per èpoques de diferent duració. Partint d'aquesta consideració, resulta fonamental la coordinació amb altres assignatures com Art del Segle XIX, Història de l'Urbanisme, Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica, Art a partir de 1960, Art i Noves tecnologies etc.

Els continguts d'aquesta assignatura s'han organitzat a partir de blocs i temes, fet que permet estructurar l'assignatura en base a l'explicació dels nexos i punts d'enllaç que es donen entre els diversos temes, a la vegada que permet organitzar grans etapes en el desenvolupament artístic i cultural del segle XX.

L'interès d'aquesta assignatura radica especialment en la seva contemporaneitat, ja que sovint l'espectador actual es troba desorientat davant opcions que van des de les relectures dels clàssics fins obres cada vegada més hermètiques, fet que ens permet afirmar que l'art contemporani és complexe ja que els cànons tradicionals no resulten vàlids per entendre l'art del segle XXI. L'estudi de l'art del Segle XX, ofereix, sense cap dubte algunes de les claus per la correcta comprensió.

Requisits

Degut al canvi de pla d'estudis, aquesta assignatura es deixa d'impartir. Per la qual cosa l'alumne haurà d'assistir a les tutories i fer les avaluacions que pertoquin.

Competències

L'assignatura Art del Segle XX té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en el pla d'estudis.

Específiques

  • CE- 6 Coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, arts decoratives i sumptuàries), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història. Teoria i pensament estètic.
  • CE1- Consciència crítica de les coordenades espai-temporals (diacronia i sincronia) i dels límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art.
  • CE-2 Competències fonamentals. Visió diacrònica general de la Història de l'Art Universal.

Genèriques

  • CB-3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l'àrea d'estudi, per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'indole social, científica i ètica.
  • CB-4 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat i no especialitzat.
  • CB-6 Desenvolupar les habilitats d'aprenentage necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

A partir de les competències abans esmentades, a continuació es desenvolupen els blocs i temes que seran treballats per l'alumnat.

Continguts temàtics

BLOC 1 L'ÈPOCA DE LES AVANTGUARDES HISTÒRIQUES

1-1 El naixement de les avantguardes històriques: àrees de creaciò i qüestions ideològiques. Influències polítiques, socials i teconològiques. La idea d'art total i la confluència de les arts. La valoració del primitivisme.

1-2 Les primeres avantguardes: Fauvisme i Expressionisme germànic.

1-3 La La revolució cubista i el naixement d'un nou llenguatge.

1-4 Futurisme i Pintura Metafísica.

1-5 Avantguardes russes i De Stjil.

1-6 Dadà i Surrealisme

BLOC 2 DIVERSIFICACIÓ DE LES AVANTGUARDES

2-1 La situació de Paris entre 1920 i 1940. L'Escola de Paris, Matisse post fauve i Picasso post cubista.

2-2 Els Realismes alemanys.

2-3 L'art espanyol entre 1900 i 1939.

2-4 Pintura i escultura als EEUU,

BLOC 3 L'ARQUITECTURA MODERNA

3-1 Els origens de l'Arquitectura Moderna: el prerracionalisme.

3-2 La Bauhaus: arquitectura, disseny i decoració.

3-3 Els Grans Mestres del Moviment Modern: Gropius, Mies can der Rohe, Le Corbusier i Wrigth.

3-4 Consolidació i crisi del Moviment Modern.

BLOC 4 EL PANORAMA ARTÍSTIC DESPRÈS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

4-1 Introducció general al panorama artístic posterior a 1945.

4-2 L'Expressionisme abstracte i l'informalisme.

4-3 L'abstracció postpictòrica i els corrents normatius: Op Art i Cinètic.

4-4 Neodadà, Pop Art i Realismes.

4-5 El minimalisme

4-6 L'art conceptual i tendències no objectuals.

4-7 Tendències postmodernes i postavanguardistes

Metodologia docent

Volum de treball

Per tant de poder seguir una avaluació continua es faran dues proves escrites

Activitats de treball presencial (0,4 crèdits, 10 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Tutories ECTS Resolució de dubtes individualitzats Grup petit (P)

Degut a que aquesta assignatura no te docència, es faran tantes tutories com l'alumne consideri oportunes. Encara que com a mínim es faran sis.

6
Avaluació Proves escrites Grup gran (G)

Les proves consistiran en el comentari d'imatges i textos i la resposta d'una pregunta de relació de continguts.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (5,6 crèdits, 140 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació i estudi del temari

Preparació i estudi del temari amb la finalidad d'aconseguir les competències previstes.

140

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Proves escrites
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Les proves consistiran en el comentari d'imatges i textos i la resposta d'una pregunta de relació de continguts.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la capacitat analítica, la relació entre els continguts, la formulació adequada i ordenada dels temes estudiants. igualment es contemplarà la correcció ortogràfica i sintàctica.

Pel que fa al comentari de les imatges, es contemplarà la identificació i el comentari formal i estilístic, utilitzant en tots els casos el vocabulari adequat.

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

DE MICHELI, Mario, L as vanguardias artísticas del siglo XX , Madrid, Alianza, 19 85.
GOMPERTZ, Will, ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno , Madrid, Taurus, 2013 .
PIZZA, Antonio, Las ciudades del futurismo italiano, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 2014.
VV.AA., Capitales del Arte Moderno , Madrid, Instituto de Cultura. Fundación Mapfre, 2007.
YVARS, J.F., El siglo del collage . Una apreciación radical, Barcelona, Elba, 2012.

Bibliografia complementària

ARGAN, Giulio Carlo, El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos , Madrid, Akal, 1991.
BARAÑANO, G.C., El arte moderno , Madrid, Akal, 1977.
BOCOLA, Sandro, El arte de la modernidad , Barcelona, Serbal, 1999.
BOZAL, Valeriano, Los diez primeros años.1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo , Madrid, Visor, 1991.
CALVO SERRALLER, Francisco, Enciclopedia del Arte español del siglo XX, Madrid, Mondadori, 1991-1992.
CALVO SERRALLER, Francisco, La senda extraviada del arte. Ensayos sosbre lo excéntrico en las vanguardias, Madrid, Mondadori, 1992.
CALVO SERRALLER, Francisco, El Arte Contemporáneo, Madrid, Taurus, 2001.
CHIPP, H.B., Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas, Madridd, Akal, 1995.
COLLINS, Peter, L os ideales de la arquitectura moderna. Su evolución (1750-1950), Barcelona, Gustavo Gili, 1970.
COMBALIA, Victoria et alt., El descédito de las vanguardias, Barcelona, Blume, 1980.009.
HARRISON, Charles et alt., Primitivismo, Cubismo y Abstracción. Los primeros años del siglo XX , Madrid, Akal, 1998.
HUGUES, R., El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX, Barcelona, Círculo de Lectores, 2000.
HOFMANN, Werner, Los fundamentos del arte moderno. Una introducción a sus formas simbólicas , Barcelona, Penísnula, 1995.
JENCKS, Charles, El lenguaje de la arquitectura posmoderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
JULIUS, Antonhy, Transgresiones. El arte como provocación, Barcelona, Destino, 2002.
MIDDLETON, Robin y WATKIN, David, Arquitectura moderna , Madrid, Aguilar, 1979.
RAMÍREZ, Juan Antonio, Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante , Madrid, la Balsa de la Medusa, 1992.
RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.), Historia del Arte 4, El mundo contemporáneo , Madrid, Alianza, 1997.
PÉREZ ROJAS, J. y GARCÍA CASTELLÓN, M., El Siglo XX. Persistencias y rupturas , Madrid, Sílex, 1994.
SCHAPIRO, Meyer, El arte moderno, Madrid , Alianza, 1988 (1968)
SIRO BABORSKY, Matteo, Siglo XX. Arquitectura, Madrid, Selecta, 2001.
STANGOS, N., Conceptos de arte moderno , Madrid, Alianza Forma, 1986.
WOOD, paul et alt., La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta , Madrid, Akal, 1999.
.