Escoltar

20265. Art Medieval II (1200-1500) . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20265 - Art Medieval II (1200-1500)
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau d'Història - Quart curs
  • Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Sebastiana María Sabater Rebassa
tina.sabatertina.sabater@uib.esuib.es
Responsable
15:00h16:00h Dimecres 09/09/201931/01/2020 BB-05 / Ramon Llull

Contextualització

L'assignatura s'inclou dins el mòdul "Història de l'Art general universal" del pla d'estudis del Grau en Història de l'Art, matèria "Història de l'Art Medieval". És obligatòria i s'imparteix durant el primer semestre del tercer curs.

A partir dels coneixements i competències assolides a les assignatures de Formació Bàsica, consisteix en l'estudi historicoartístic dels segles de la Baixa Edat Mitjana. Fent una subdivisió per manifestacions artístiques -arquitectura, escultura i pintura- es dedicarà especialment a l'art gòtic, per raó de la importància de dita cultura en el desenvolupament general de l'etapa històrica.Les expressions artístiques es contextualitzaran des d'una perspectiva històrica, social i cultural.

Requisits

Recomanables

Per un major aprofundiment en els continguts es recomana cursar l'assignatura després d'haver aprovat les següents del mòdul Formació Bàsica: "Cultura visual: temes i símbols en la Història de l'Art", "Lectura i anàlisi de l'Art l'Arquitectura", "Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval" (o bé, del pla 2009, "El Concepte de Creació. Promotors, Clients i Artistes" i "Iniciació a la Història de l'Art: l'Art en el seu context" en substitució de la darrera que s'ha esmentat del pla d'estudis del 2014) .

Competències

Es treballen competències previstes en el pla d'estudis del Grau en Història de l'Art. Mòdul 1, Coneixements de la Història de l'Art general universal

Específiques

  • CE-1. Competències fonamentals (saber disciplinar). Conciència crítica de les coordenades espai i temps (diacronia i sincronia) i dels límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l'Art
  • CE-2. Competències fonamentals (saber disciplinar). Visió diacrònica general de la Història de l'Art universal

Genèriques

  • CB-2. Saber aplicar els coneixements d'Història de l'Art per a l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi
  • CB-3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l'àrea d'estudi, per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic
  • CB-4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat i no especialitzat

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts es desenvolupen en 6 blocs temàtics, el primer de caràcter introductori.

Continguts temàtics

BLOC 0 INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA

Marc de la producció: cronologia i definició de les àrees historicoartístiques. Fonts per al seu estudi

BLOC 1 EL GÒTIC PRIMITIU

1. Els origens: St. Denis i l?abat Suger. Les portalades reials de St. Denis i Chartres

2. Les catedrals del gòtic primitiu i la seva escultura

3. El Císter a l?època gòtica. Monestirs cistercencs a la Península Ibèrica. El primer model arquitectònic dels ordes mendicants

BLOC 2 L'ARQUITECTURA GÒTICA

4. Els models francesos. Les catedrals clàssiques i el gòtic radiant. Les respostes regionals

5. L?expansió de l?arquitectura francesa a Castella

6. El gòtic meridional a la Corona d?Aragó

7. El gòtic meridional a Itàlia. L?arquitectura monàstica i les catedrals

8. Espai, mobiliari i decoració a la construcció religiosa

9. Arquitectura del segle XV. El darrer gòtic anglès i el gòtic flamíger. Els arquitectes nòrdics al Regne de Castella

10. L'arquitectura civil. Tipologies i obres

BLOC 3 ARQUITECTURA HISPANOMUSULMANA i MUDÈJAR

12. L'art nazarí: l'Alhambra de Granada

13. El mudèjar cortesà: sinagogues, capelles, intervencions palatines i arquitectura militar

14. Mudèjar i mudejarismos en la hispanització dels models. L'arquitectura castellana en temps dels Reis Catòlics.

BLOC 4 L'ESCULTURA GÒTICA

15. França i la creació dels models. Gòtic classic i estil sant Lluís. Evolució durant el segle XIV. La difusió: els models francesos al Regne de Castella

16. Els centres alemanys. Del gòtic clàssic a l?expressionisme

17. La interpretació del gòtic a Itàlia. Les escoles de Pisa i Siena i el tema de la renovatio clàssica. El trecento a Toscana

18. L?escultura del segle XV. Claus Sluter i l?escultura borgonyona. Escultura flamenca i hispanització dels models al Regne de Castella

BLOC 5 LES ARTS DEL COLOR

19. El model francés. Vitralls i miniatura: l?estil del primer gòtic. Difusions i singularitats: l'scriptorium d'Alfons X. Les innovacions del 1300

20. El model italià. La renovació de la maniera greca . La pintura italogòtica: el focus d'Assís, Giotto i l?escola de Siena. Els pintors italians a la cort d?Avinyó. La difusió dels models italians: els retaules catalans

21. El gòtic internacional o estil 1400. Escoles i manifestacions: miniatura franco- flamenca i llombarda, pintura sobre taula a Centroeuropa, els retaules valencians

22. La pintura dels primitius flamencs. Pintura flamenca i flamenquitzant a Europa

Metodologia docent

La metodologia de treball de l'assignatura contempla diferents tipus de sistemes de treball, dividits en sessions presencials (amb la professora) i no presencials (treball autònom).

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia de l'alumnat en l'aprenentatge, l'assignatura forma part del projecte Campus Extens. Així l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia amb la professora, com també material en documents electrònics.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, la professora establirà els fonaments teòrics i el marc de coneixements dels temes que componen la matèria. A més, es donarà informació sobre el material que haurà d'utilitzar l'alumnat per preparar de forma autònoma els continguts.

50
Classes pràctiques Exercicis i tasques de l'alumnat Grup gran (G)

Comentari de lectures i anàlisi d'obres. Mitjançant aquest procediment es treballaran punts específics del temari, s'aprofundiran els continguts generals i es treballaran les competències específiques.

6
Avaluació Avaluació parcial Grup gran (G)

Seguir el procés d'aprenentatge pel que fa específicament a saber analitzar obres de l'època objecte d'estudi. La primera prova dins el procés d'avaluació continuada consistirà en l'enquadrament cronològic i espacial de l'arquitectura (blocs 1, 2 i 3) a partir de l'anàlisi de les seves característiques tipològiques, estructurals i formals. La lectura obligatòria també podrà ser objecte d'avaluació.

2
Avaluació Avaluació parcial Grup gran (G)

Seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes pel que fa específicament a saber relacionar obres de la plàstica gòtica amb el seu context historicoartístic, social i cultural. La segona prova consistirà en la formulació de preguntes amb el suport de material visual. El tema preparat de forma autònoma també podrà ser objecte d'avaluació.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Activitats complementàries

Amb la finalitat d'afavorir l'aprenentatge autònom, es duran a terme dues activitats complementàries.

Temes d'arquitectura. Resum i comentari d'una lectura obligatòria que es concretarà durant la presentació de l'assignatura.

Temes d'arts plàstiques. Preparació d'una monografia sobre una obra.

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació del temari

Després de l'exposició per part de la professora a les classes magistrals i del treball conjunt a les classes pràctiques, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria a partir del material bibliogràfic indicat a la guia docent i recomanat per la professora.

70

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El procediment d'avaluació d'aquesta assignatura està directament vinculat amb la metodologia de treball presencial i no presencial abans exposada.

- Dues avaluacions parcials. Cada prova puntuarà sobre 4 punts. Atenció: és un requisit obtenir una nota igual o superior a 2 punts en cada una d'elles. La primera prova (temes arquitectura) tendrà lloc a mitjan del quadrimestre. El dia fixat per a l'avaluació complementària es farà la segona prova (temes arts plàstiques) i, en el cas, es podrà recuperar la prova sobre els temes d'arquitectura. L'avaluació extraordinària permetrà recuperar les proves no aprovades.

Els punts obtinguts amb les activitats a desenvolupar es sumaran a les notes finals de les avaluacions.

-Comentari de la lectura obligatòria: 1 punt.

-Lliurament de la monografia: 1 punt

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Avaluació parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Seguir el procés d'aprenentatge pel que fa específicament a saber analitzar obres de l'època objecte d'estudi. La primera prova dins el procés d'avaluació continuada consistirà en l'enquadrament cronològic i espacial de l'arquitectura (blocs 1, 2 i 3) a partir de l'anàlisi de les seves característiques tipològiques, estructurals i formals. La lectura obligatòria també podrà ser objecte d'avaluació.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la capacitat analítica, així com l'ús adient del vocabulari específic.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 2

Avaluació parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes pel que fa específicament a saber relacionar obres de la plàstica gòtica amb el seu context historicoartístic, social i cultural. La segona prova consistirà en la formulació de preguntes amb el suport de material visual. El tema preparat de forma autònoma també podrà ser objecte d'avaluació.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la capacitat de relació entre els continguts, la formulació ordenada de conclusions, així com l'ús adient del vocabulari específic

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 2

Activitats complementàries
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Amb la finalitat d'afavorir l'aprenentatge autònom, es duran a terme dues activitats complementàries.

Temes d'arquitectura. Resum i comentari d'una lectura obligatòria que es concretarà durant la presentació de l'assignatura.

Temes d'arts plàstiques. Preparació d'una monografia sobre una obra.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la capacitat de reunió i interpretació de dades rellevants de l'àrea d'estudi, la capacitat analítica i de síntesi i el control terminològic especialitzat.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 1

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia s'articula a partir dels blocs que estructuren el temari. La bibliografia bàsica compren una selecció dels manuals a l'abast, tot i que s'haurà de fer ús de la complementària a partir de les indicacions de la professora.

Bibliografia bàsica

CERDÀ GARRIGA, M., JUAN VICENS, A., SABATER REBASSA, T., Els móns nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XIV i XVI , Palma, Edicions UIB-IEB, 2017 (llibre electrònic)
GRABAR, O., La Alhambra. Iconografía, formas y valores , Madrid, Alianza, 1980
PANOFSKY, E., Los primitivos flamencos , Madrid, Cátedra, 1998
SIMSON, O. von, La catedral gótica. Los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto medieval del orden , Madrid, Alianza, 1980
WILLIAMSON, P., Escultura gótica 1140-1300 , Madrid, Cátedra, 1995

Bibliografia complementària

Es facilitarà en document pdf. a l'apartat Recursos de l'assignatura a l'Aula Digital

Altres recursos

Consulta d'imatges:
http://hipatia-uab.es/internart
http:/www.artcyclopedia.com
http:/www.netserf.org
http:/www.frammentiarte.it
http:/pintura.aut.org ( La ciudad de la pintura )
http:/www.qantara-med.org
http:/www.monestirs.cat