20231. Història de les Religions del Món Clàssic . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20231 - Història de les Religions del Món Clàssic
Grup Grup 1
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Francisco Ramis Darder
francisco.ramisfrancisco.ramis@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aportar coneixements sobre les diferents religions del món classic.

Requisits

No s'han esteblert requisits previs per cursar aquesta assignatura.

Competències

Es detallen a continuació:

Específiques

  • o 1. CE-11: Comprendre les relacions establertes entre les societats que des d'àmbits geogràfics i culturals distints han compartit un mateix espai temporal. CE-12: Valorar de forma crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de la consciència de pluriculturalitat i de la igualtat de gènere com a referents inexcusables del nostre temps.

Genèriques

  • o 1. CB-2 Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements en Història al seu treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes i/o qüestions dins l'àrea de la Història. CB-3: Que els/les estudiants tenguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants dins l'àrea de la Història, per tal d'emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic. CB-4: Que els/les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit de la Història a un públic tant especialitzat com no especialitzat. CB-5: Que els/les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en l'àrea d'Història amb un alt grau d'autonomia. CG.-1: Distingir, entendre i ser capaç d'explicar els grans períodes cronològics en què se divideix la Història universal (Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània), la raó de ser d'aquesta divisió i la seva cronologia, els trets estructurals que caracteritzen cada període així com allò que de continuïtat i canvi hi ha entre cada una de les etapes citades, la immediatament anterior i la immediatament posterior. CG-.2: Comprendre, utilitzar i ser capaç d'explicar el llenguatge propi de la Història, així com l'específic de cada un dels grans períodes en què se divideix. CG-4: Identificar els trets estructurals i/o definitoris d'un moment i/o col·lectiu històrics, analitzant i explicant l'evolució cronològica dels esmentats trets. CG-5: Ser capaç d'accedir de forma autònoma a noves aportacions en la disciplina històrica (nous corrents historiogràfics, noves metodologies, nova bibliografia) i valorar-les com a resultat d'un enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i aprenentatge com a quelcom propi de tota la vida. .

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Consta de 12 temes:

Continguts temàtics

20231 Història de les Religions del Món Clàssic

Consta de 12 temes:

Contenidos temáticos

20231. Història de les Religions del Món Clàssic

1.- Introducció.

2.- Les religions minoica i micènica.

3.- La religióen la Grèciaarcaica i clàssica I.

4- La religióen la Grècia arcaicai clàssica II.

5 - Les religions del món hel·lenístic I.

6.- Les religions del món hel·lenídtic II.

7.- La religió etrusca.

8.- La religió romana.

9.- La religió durantla República.

10.- El món religiós durant l'Imperi.

11.- Els cultes orientals.

12.- El cristianisme.

Metodologia docent

Volum de treball

L'avaluació se durà a terme a través de la realització d'exàmens escrits (70% de la nota global) i de la valoració de les activitats pràctiques realitzades pels alumnes. El sistema de qualificacions s'expressarà mitjançant qualificació numèrica. En el cas de no obtenir un 70% de l'examen la resta de evaluacions no seran sumatories.En cas de no obtenir un 5 de l'examen (recuperable) la resta de evaluacions no seràn sumatories.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Teoria Grup gran (G)

Expossicions del professor.S?incidirà en determinats aspectes sobre les religions del món clàssic. Les sessions pràctiques que es detallen a continuació complementaran el treball de la matèria.

27
Seminaris i tallers Comentaris texts Grup mitjà (M)

Lectura i comentari de texts. Comentari de la lectura obligatòria (veure bibliografia bàsica). Bibliografia específica sobreles religions delmón antic. Visualització i anàlisi de material gràfic i altres activitats. Els alunes feran ex

5
Tutories ECTS Recencions Grup mitjà (M)

Suport a l?elaboració de recensions i comentaris de text.

10
Avaluació Examen Grup gran (G)

Realització d?examen (50% de la nota global del curs). Consta de preguntes teòric-pràctiques + pregunta sobre el llibre de lectura obligatòria. És requisit imprescindible per aprovar el curs obtenir com a mínim un 5 sobre 10.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Comentaris de texts

Els comentaris seran exposats a les classes de practiques per part dels alumnes

40
Estudi i treball autònom individual Estudi Individual

Consolidar la matèria objecte de treball en les sessions teòriques i pràctiques. Els alumnes hauran de desenvolupar la pròpia capacitat d?anàlisi sobre els esdeveniments i processos del món antic. Els coneixements s?acreditaran per l?avaluació general (examen final).

60
Estudi i treball autònom individual Lectura Obligatoria

Comprensió de la lectura i aprenentatge. L?examen final inclourà una pregunta sobre el llibre de lectura obligatòria

5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Historia de las Religions del Món Clàssic

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Teoria
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Expossicions del professor.S?incidirà en determinats aspectes sobre les religions del món clàssic. Les sessions pràctiques que es detallen a continuació complementaran el treball de la matèria.

Criteris d'avaluació

Exposicions dels professors. S?incidirà en determinats aspectes sobre el món antic. Les sessions pràctiques que es detallen a continuació complementaran el treball de la matèria.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Comentaris texts
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Lectura i comentari de texts. Comentari de la lectura obligatòria (veure bibliografia bàsica). Bibliografia específica sobreles religions delmón antic. Visualització i anàlisi de material gràfic i altres activitats. Els alunes feran ex

Criteris d'avaluació

Lectura i comentari de texts. Comentari de la lectura obligatòria (veure bibliografia bàsica). Bibliografia específica sobre el món antic. Treball i visualització de cartografia històrica. Visualització i anàlisi de material gràfic

Percentatge de la qualificació final: 5%

Recencions
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Suport a l?elaboració de recensions i comentaris de text.

Criteris d'avaluació

Suport a l?elaboració de recensions i comentaris de text.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Realització d?examen (50% de la nota global del curs). Consta de preguntes teòric-pràctiques + pregunta sobre el llibre de lectura obligatòria. És requisit imprescindible per aprovar el curs obtenir com a mínim un 5 sobre 10.

Criteris d'avaluació

Realització d?examen (70% de la nota global del curs). Consta de preguntes teòric-pràctiques + pregunta sobre el llibre de lectura obligatòria. És requisit imprescindible per aprovar el curs obtenir com a mínim un 5 sobre 10 en l?examen.Realització d?examen (70% de la nota global del curs). Consta de preguntes teòric - pràctiques + pregunta sobre el llibre de lectura obligatòria. És requisit imprescindible per a aprovar el curs obtenir com a mínim un 5 en l?examen.Compliment dels objectius i assoliment de les competències bàsiques, genèriques i específiques. Coneixement del programa. Realització i superació positiva d?un examen sobre la matèria treballada a l?aula i preparada per l?alumne/a. L?examen inclourà una pregunta sobre el llibre de lectura obligatòria. En cas de no obtenir u 5 de l?examen la resta de avaluacions

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Comentaris de texts
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Els comentaris seran exposats a les classes de practiques per part dels alumnes

Criteris d'avaluació

Comentari de texts. i treballs encarregats pel professor.

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 5

Estudi Individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Consolidar la matèria objecte de treball en les sessions teòriques i pràctiques. Els alumnes hauran de desenvolupar la pròpia capacitat d?anàlisi sobre els esdeveniments i processos del món antic. Els coneixements s?acreditaran per l?avaluació general (examen final).

Criteris d'avaluació

Consolidar la matèria objecte de treball en les sessions teòriques i pràctiques. Els alumnes hauran de desenvolupar la pròpia capacitat d?anàlisi sobre els esdeveniments i processos del món antic. Els coneixements s?acreditaran

Percentatge de la qualificació final: 5%

Lectura Obligatoria
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Comprensió de la lectura i aprenentatge. L?examen final inclourà una pregunta sobre el llibre de lectura obligatòria

Criteris d'avaluació

Comprensió de la lectura i aprenentatge. L?examen final inclourà una pregunta

Percentatge de la qualificació final: 5%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al llarg del curs es donarà bibliografia.

Bibliografia bàsica

J. M. Blázquez, J. Martínez-Pinna, S. Montero, Historia de las religiones antiguas: Oriente, Grecia y Roma, Catedra, Madrid 1993.

Bibliografia complementària

Lectura obligatoria: Ramón Teja, Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del cristianismo antiguo, Totta, Madrid 1999.

Altres recursos

Material facilitat pel professor.