20131. Pràctiques Integrades d'Ecologia . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20131 - Pràctiques Integrades d'Ecologia
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Carmen García Ple
carme.garcia-plecarme.garcia-ple@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
María del Mar Leza Salord
mar.lezamar.leza@uib.esuib.es
11:30h12:30h Dijous 01/01/201930/09/2019 Despatx 30 (Edifici Guillem Colom)
Juan Rita Larrucea
jritajrita@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Caràcter de l?assignatura
El treball a desenvolupar és bàsicament pràctic, tant de camp com de laboratori atenent tant a metodologies bàsiques com aplicades.

Descripció breu de les activitats a realitzar
Una vegada conegut el laboratori i la seva gestió l?alumnat rebrà indicacions sobre la seguretat en el treball de camp i de laboratori.

Es faran pràctiques de mostratge/experimentació i anàlisi per a la descripció del medi físic, poblacions, comunitats i ecosistemes.

Es realitzaran dissenys d'estudis i anàlisi estadístic de dades.

Relació amb altres assignatures
La descripció anterior s?extreu del apartat de continguts per la present assignatura dins del Mòdul: Practiques Integrades de Biologia que es farà de manera coordinada amb les practiques realitzades principalment a zoologia, botànica i fisiologia vegetal.

Interès professional
A més de les pautes pròpies de la docència i la recerca, l?assignatura tendra esment a aportar tècniques ambientals aplicades d?us corrent.

Requisits

El Pla d?estudis del Grau en Biologia a la UIB no estableix cap requisit previ per a cursar l?assignatura.

Recomanables

Donades les característiques de l?assignatura és necessari haver superat les assignatures de formació bàsica i, així mateix, és molt recomanable haver cursat amb aprofitament totes les assignatures obligatòries que al pla d?estudis apareixen distribuïdes entre el segon curs i el tercer curs.

Competències

L?assignatura té el propòsit de contribuir a l?adquisició de les competències que s?indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en el mòdul Pràctiques integrades en Biologia del Pla d?estudis del Grau en Biologia a la UIB.

Tot seguit es relacionen les competències que es treballaran i avaluaran en aquesta assignatura, respectant la formulació i adjuntant els codis corresponents tal com apareixen al Pla d?estudis.

Específiques

  • CE-9. Capacitat de recollir de forma ambientalment segura i adequada mostres biològiques i evidències en el medi natural terrestre i marí tant de forma individual com en grup.
  • CE-10. Realitzar anàlisi i projectes relacionats amb la Biodiversitat i adquirir sensibilitat per temes mediambientals.
  • CE-11. Redactar informes d'impacte ambiental de les activitats humanes en el medi natural.

Genèriques

  • CT-2. Desenvolupar capacitats analítiques i sintètiques, d?organització i planificació així com de resolució de problemes en l?àmbit de la Biologia.
  • CT-4. Capacitat de comprensió de la literatura científica en Biologia i l?adquisició d?habilitats de comunicació oral i escrita així com de coneixement d?anglès.
  • CT-5. Desenvolupar habilitats encaminades cap a l?aprenentatge autodirigit i autònom, raonament crític i treball en equip multidisciplinari.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura pretén aconseguir l?aprenentatge dels alumnes en diverses tècniques i activitats pràctiques d?ecologia, tant al camp com al laboratori.

A continuació es descriuen els continguts que es treballaran per assolir les competències establertes.

Continguts temàtics

I Anàlisi ambiental del territori i diagnosi. Utilització de SIGs.
II Disseny d'estudis i anàlisi estadístic de dades.
III Anàlisi de sòls.
IV Biomassa i producció primària neta.
V Necromassa i descomposició.
VI Producció secundaria. Eficiencies.
VII Interaccions entre espècies.

Metodologia docent

Dins aquest apartat es descriuen la metodologia i les activitats a desenvolupar, tant de forma presencial com a no presencial, que ajuden a adquirir les competències de l'assignatura.

L'assignatura tindrà un caràcter eminentment pràctic.

En relació a les activitats presencials (90h), es faran presentacions teòriques (12h) i desprès es desenvoluparan els continguts de manera pràctica (72h), tant al camp com al laboratori. Les sis hores restants corresponen a examens dels continguts teorico-pràctics.

Respecte a les activitats no presencials (60h) corresponen a estudi i treball autònom individual i en grup.

Volum de treball

El volum de treball s?ajustarà a l?establert al Pla d?estudis del Grau en Biologia de la UIB en relació a les assignatures que integren el mòdul Pràctiques integrades en Biologia.

L?estimació del volum de treball que correspon a aquesta assignatura es detalla a la taula següent:

Activitats de treball presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Presentació dels continguts teòrics bàsics de l?assignatura en tres sessions de dues hores cadascuna. Establiment del procediments i conclusions fonamentals necessaris per dur endavant el treball en el camp i en el laboratori.

A més, es faran exposicions concretes sobre les sortides de camp en tres sessions de dues hores cadascuna (abans de les sortides).

Tot anirà acompanyat del reforç d'un conjunt d'informació que serà facilitada a Campus Extens.

12
Classes pràctiques Pràctiques de camp i de laboratori Grup mitjà (M)

De les dotze sessions de quatre hores cadascuna que figuren a l?horari, en nou sessions es treballarà al camp (Campus UIB) i al laboratori diferents aspectes d?ecologia inclosos en els continguts teòrics de l?assignatura.

Mitjançant l'observació directa i l'experimentació, l'alumnat usarà diferents tècniques de treball de camp i de laboratori posant en pràctica els procediments i tècniques exposats als protocols de pràctiques (Campus Extens).

Després de les sortides de camp hi haurà tres sessions, tipus taller, de quatre hores cadascuna.

Les pràctiques es realitzaran en grups.

Es considera l'assistència a les classes pràctiques com un requisit obligatori i indispensable.

47
Classes pràctiques Sortides de camp Grup mitjà (M)

Hi hauran tres sortides de tot el dia. Mitjançant l'observació directa l'alumnat analitzarà diferents ecosistemes de l'illa de Mallorca des del punt de vista ecològic, botànic i zoològic, aplicant les diferents tècniques explicades a les classes teòriques.

Les pràctiques es realitzaran en grups.

Es considera l'assistència a les sortides de camp com un requisit obligatori i indispensable.

24
Avaluació Examen (primer parcial) Grup gran (G)

Es farà un examen parcial de les activitats realitzades en les dates fixades als horaris.

Mitjançant la resposta a qüestions de caire teòric i pràctic, l'alumnat haurà de demostrar el grau d'assoliment de les competències treballades.

3
Avaluació Examen (segon parcial) Grup gran (G)

Es farà un examen parcial de les activitats realitzades en les dates fixades als horaris.

Mitjançant la resposta a qüestions de caire teòric i pràctic, l'alumnat haurà de demostrar el grau d'assoliment de les competències treballades.

3
Avaluació Control de grups mitjans Grup mitjà (M)

Es farà un control amb l?ordinador sobre anàlisi estadístic de dades (en horari de pràctiques).

Aquest control es realitzarà en grup.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació dels continguts teòrics i de les pràctiques

Després de l?exposició per part del professorat de les classes teòriques i la realització de les classes pràctiques, l?alumnat haurà d?aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca s?indicaran els documents a consultar que es trobaran preferentment a Campus Extens.

40
Estudi i treball autònom en grup Execució de tasques sobre les sortides de camp

Es plantejaran als alumnes diferents tipus de tasques relacionades amb les activitats que es realitzaran durant les sortides de camp. La resolució pot ser anterior, durant o posterior a la sortida.

La informació es trobarà preferentment a Campus Extens.

Aquestes tasques es faran en grup.

10
Estudi i treball autònom en grup Execució de tasques sobre disseny d'estudis i anàlisi estadístic de dades.

Les tasques es basaran en la metodologia emprada a les classes.

La informació es trobarà preferentment a Campus Extens.

Aquestes tasques es faran en grup.

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Els riscs i les mesures de protecció són les pròpies del treball de camp i laboratori indicades a diverses assignatures cursades durant la carrera.

Tant al camp com al laboratori es durà sempre roba i calçat adequats. Al laboratori s?aplicaran mesures de protecció personal (bata, ulleres de seguretat i guants).

Hi haurà una pràctica zero on es fa una introducció breu a les pràctiques d?ecologia i s?expliquen les normes de seguretat al laboratori i al camp. Cada alumne disposarà del corresponent protocol amb tota la informació.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l?assignatura seran valorades mitjançant l?aplicació d?una sèrie de procediments d?avaluació que es detallen al present apartat.

Pel fet de ser una assignatura de caire eminentment pràctic, es considera l'assistència, tant a les classes pràctiques com a les sortides de camp, un requisit obligatori i indispensable.

Les absències a les activitats pràctiques motivades per causes de força major hauran de ser justificades i en qualsevol cas poden incidir negativament en el procés d?avaluació. El professorat d?aquesta assignatura junt amb la comissió permanent del consell d?estudis analitzarà si una causa exposada per un alumne justifica que no hagi realitzat una d?aquestes activitats presencials.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen (primer parcial)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Es farà un examen parcial de les activitats realitzades en les dates fixades als horaris.

Mitjançant la resposta a qüestions de caire teòric i pràctic, l'alumnat haurà de demostrar el grau d'assoliment de les competències treballades.

Criteris d'avaluació

- S?haurà de respondre a un conjunt de qüestions breus que compren tots els continguts teòrics i pràctics de l?assignatura.

- També s?hauran de resoldre problemes, interpretar taules i figures, etc.

S?ha d?obtenir una qualificació igual o superior a 5.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Examen (segon parcial)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Es farà un examen parcial de les activitats realitzades en les dates fixades als horaris.

Mitjançant la resposta a qüestions de caire teòric i pràctic, l'alumnat haurà de demostrar el grau d'assoliment de les competències treballades.

Criteris d'avaluació

- S?haurà de respondre a un conjunt de qüestions breus que compren tots els continguts teòrics i pràctics de l?assignatura.

- També s?hauran de resoldre problemes, interpretar taules i figures, etc.

S?ha d?obtenir una qualificació igual o superior a 5.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Control de grups mitjans
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Es farà un control amb l?ordinador sobre anàlisi estadístic de dades (en horari de pràctiques).

Aquest control es realitzarà en grup.

Criteris d'avaluació

- S?hauran de resoldre problemes amb l'ordinador.

S?ha d?obtenir una qualificació igual o superior a 5.

La nota de grup obtinguda serà la mateixa per acada membre del grup. No obstant això, la nota de grup es pot veure modificada en funció de l'actuació personal de cadascun dels membres.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Execució de tasques sobre les sortides de camp
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

Es plantejaran als alumnes diferents tipus de tasques relacionades amb les activitats que es realitzaran durant les sortides de camp. La resolució pot ser anterior, durant o posterior a la sortida.

La informació es trobarà preferentment a Campus Extens.

Aquestes tasques es faran en grup.

Criteris d'avaluació

- Comprensió dels protocols de pràctiques.

- Coneixement del material de camp.

- Coneixement dels mètodes.

- Correcta elaboració dels resultats (taules, figures, etc.).

- Correcta interpretació dels resultats.

- Consulta de la bibliografia i altres recursos de CE.

S?ha d?obtenir una qualificació igual o superior a 5

La nota de grup obtinguda serà la mateixa per acada membre del grup. No obstant això, la nota de grup es pot veure modificada en funció de l'actuació personal de cadascun dels membres.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Seguidament es presenta la bibliografia, tant bàsica com complementària, que s'ha considerat més adient per al desenvolupament d'aquesta assignatura.

Bibliografia bàsica

CALVO, J.F. & RÓDENAS, M. & PALAZÓN, J.A. & RAMÍREZ-DÍAZ, L.1994.- Ecología General. Prácticas y Experiencias . Secretariado de Publicaciones. Universidad de Murcia.
MENÉNDEZ, M. & GUTIÉRREZ, E. & LÓPEZ, P. & PRETUS, J.L. 2005.- Pràctiques d'ecologia II: Comunitats naturals . Edicions Universitat de Barcelona.
MUÑOZ, I. & MORGUÍ, J.A. & SABATER, F.2005.- Pràctiques d'ecologia I: matèria i energia . Edicions Universitat de Barcelona.
SAMO, A.J., GARMENDIA, A. & DELGADO, J.A. 2008.- Introducción práctica a la Ecología . Pearson-Prentice Hall, Pearson Educación, Madrid.

Bibliografia complementària

APHA-AWWA-WPCF. 2012.- Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water . American Public Health Association. Washington.
ARNAN, X. & GRÀCIA, M. & MOLOWNY, R. & ORDÓÑEZ, J.L. & RETANA, J. 2010.- Les pinedes de pi blanc. Manuals de gestió d?hàbitats . Diputació de Barcelona.
GRÀCIA, M. & ORDÓÑEZ, J.L. 2009.- Els alzinars. Manuals de gestió d?hàbitats . Diputació de Barcelona.
HENDERSON, P.A. 2003.- Practical Methods in Ecology . Blackwell. Malden.
KENWARD, R. 2000.- A manual for wildlife radio tagging . Academic Press. London.
KREBS, C.J. 2012.- Ecological Methodology . 3rd Edition. Addison Wesley Longman. Menlo Park.
MENÉNDEZ, M. 2005.- Pràctiques d?ecologia II: Comunitats naturals . Edicions Universitat de Barcelona.
MORGUÍ, J.A., MUÑOZ, I. & SABATER, F.. 2006.- Pràctiques d?ecologia I: matèria i energia . Edicions Universitat de Barcelona.
PAUSAS, J. 2012.- Incendios forestales . Ed. Catarata y CSIC.
PÉREZ, M. & ROMERO, J. 2001.- Prácticas de Ecología Oceánica . Edicions Universitat de Barcelona.
PIÑOL, J. & MARTÍNEZ-VILALTA, J. 2006.- Ecología con números . Lynx Edicions. Bellaterra (Barcelona).
RAMÍREZ GONZÁLEZ, A. 2006.- Ecología: Métodos de muestreo y análisis de poblaciones y comunidades . Ed. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
SALA, O.E., JACKSON, R.B., MOONEY, H.A. & HOWARTH, R.W. 2000.- Methods in Ecosystem Science . Springer. New York.
SOUTHWOOD, T.R.E & HENDERSON, P.A. 2007.- Ecological methods . 3rd Edition Blackwell. Oxford.
STEUBING, L., GODOY, R. & ALBERDI, M. 2001.- Métodos de ecología vegetal . Ed. Universitaria. Santiago de Chile.
SUTHERLAND, W.J. (ed.) 2006.- Ecological Census & Techniques . Cambridge University Press.
TERRADAS, J. 2001.- Ecología de la vegetación . Omega. Barcelona.
WETZEL, R. & LIKENS, G.E. 1991.- Limnological analises . SpringerVerlag. New York.
WHITE, G.C. & GANOTT, R.A. 1990.- Analysis of wiidlife radio tracking data . Academic Press. London.
WILLIAMS, G. 1987.- Techniques and fieldwork in ecology . Bell & Hyman. London.
WRATTEN, S.D. & FRY, G.L.A. 1982.- Prácticas de campo y laboratorio en ecología . Ed. Academia. León.

Altres recursos

A la plataforma educativa moodle de Campus Extens (UIBdigital) es trobarà informació i materials relacionats amb l?assignatura essencials per desenvolupar correctament les diferents activitats.