Escoltar

Grau de Geografia (Pla 2009)

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències bàsiques

 • CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 • CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències generals

 • CG1 - Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i a l’entorn humà, entesos ambdós com un sistema dins d’una àmplia gamma d’escales espacials.
 • CG2 - Adquirir una consciència crítica de la importància de l’escala temporal en processos físics, humans i en les seves interaccions i en com aquests operen a escala local, regional i mundial.
 • CG3 – Desenvolupar-se en un context professional aplicant a la Geografia enfocaments que integrin el context històric i social.
 • CG4 - Demostrar coneixement i comprensió crítica de les diverses formes de representació dels entorns humans i físics, així com aconseguir el domini de la tecnologia associada amb l’adquisició i l’anàlisi de dades geogràfiques, tals com mètodes estadístics, de laboratori, d’anàlisis quantitatives, aplicacions informàtiques i teledetecció.
 • CG5 - Aplicar a l’entorn professional els coneixements, metodologies i les tècniques adquirides durant la formació acadèmica de grau i desenvolupada amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i capacitat d’integració en equips multidisciplinaris.

Competències específiques

 • CE1 - Adquirir un coneixement de llengua anglesa per, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en l’esmentat idioma de forma que garanteixi la comprensió, expressió i aplicació de la terminologia específica de la ciència geogràfica en els principals camps professionals de la disciplina.
 • CE2 - Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els diversos enfocaments de la disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amplis de les cències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats.
 • CE3 - Aplicar el coneixement de les formes en què l’organització social i territorial de les societats influeix en l’aprofitament dels seus recursos, l’ocupació humana del territori, la mobilitat de la població i la diversificació funcional de l’espai.
 • CE4 - Demostrar un coneixement global de la construcció de llocs i entorns fora de la seva pròpia i immediata experiència quotidiana i comprendre la forma en què un determinat lloc s’ha constituït i és permanentment renovat per processos físics, ambientals, biòtics, socials, històrics, econòmics i culturals.
 • CE5 - Utilitzar adequadament les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació i fer front a qüestions geogràfiques.
 • CE6 - Aplicar les principals tecnologies dedicades a l’estudi de les relacions recíproques del medi físic i humà, particularment les destinades a avaluar l’impacte ambiental de les activitats antròpiques, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics de forma que facilitin la seva aplicació en els entorns acadèmics, professionals, educatius i de divulgació.