Escoltar

Grau de Geografia (Pla 2009)

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

En què consisteix?

L'objectiu general del títol de grau de Geografia és formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i diagnosticar el territori que ens envolta, tant en el component mediambiental com en el social. Els titulats poden treballar en matèries relacionades amb recursos naturals, població, urbanisme, ordenació territorial, medi ambient, paisatge, transport i turisme. En la formació es combinen el treball d'aula i el de seminaris: el treball de camp és un dels eixos fonamentals de l'ensenyament.

Què hi aprendràs?

L’alumne adquirirà coneixements sobre l’organització social i territorial dels processos físics i socials i les seves relacions recíproques; recol·lectar i interpretar dades, per elaborar i defensar arguments i transmetre idees, problemes i solucions; desenvolupar comprensió crítica i domini de la tecnologia d’anàlisi de dades geogràfiques.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La geografia ofereix un ampli ventall de sortides professionals, atès el seu caràcter multidisciplinari i aplicat. Els grans àmbits del mercat laboral en què poden treballar els geògrafs són:

 1. Planificació territorial i urbanística
 2. Planificació i gestió del medi ambient
 3. Tecnologia de la informació geogràfica
 4. Desenvolupament socioeconòmic i territorial
 5. Societat del coneixement (ensenyament i difusió del coneixement científic)

 Alguns dels llocs de treball són:

 1. Gabinets professionals territorials i ambientals: realització de plans, programes i projectes relacionats amb el medi ambient, la societat i l'ordenació del territori
 2. Treball en l'Administració com a tècnic (medi ambient, aigües, ordenació de territori, riscs i emergències, clima, patrimoni)
 3. Treball com a tècnic en sistemes d'informació geogràfica i cartografia
 4. Tècnic de desenvolupament local
 5. Educació ambiental
 6. Ensenyament

A més, cal considerar les sortides professionals corresponents a l'àmbit acadèmic i de recerca en geografia.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull