Escoltar

Grau de Geografia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

Tot i que és possible accedir als estudis de Geografia des de qualsevol de les opcions de batxillerat o fins i tot per altres vies, el perfil d'ingrés recomanat per poder seguir sense dificultat els estudis de grau de Geografia i assolir amb èxit els objectius formatius del pla d'estudis és el següent:

 1. Capacitat d'abstracció, de relació i síntesi
 2. Capacitat d'observació espacial
 3. Gust pel treball de camp i en equip
 4. Interès i sensibilitat per les problemàtiques ambientals, socials i territorials
 5. Interès en l'aprenentatge de tècniques de cartografia, teledetecció i sistemes d'informació geogràfica (SIG)
 6. Actitud flexible, inquisitiva, innovadora, propositiva i esperit creatiu.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GGEO

Secretari/ària
3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Cañellas Ramis, Miquel

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Geografia (Pla 2009)

Geografia (Pla 1997)
Geografia (Pla 1997) Grau de Geografia (Pla 2009)
 • 1079: Geografia Física d'Espanya
 • 1080: Geografia Humana d'Espanya
21113: Geografia d'Espanya
 • 1141: Geografia Humana d'Europa
 • 1149: Geografia Física d'Europa
21118: Geografia d'Europa
1145: Geografia de la Població
21110: Geografia de la Població
1148: Geografia de la Indústria i del Terciari
21116: Geografia de la Indústria
1150: Tècniques d'Anàlisi Espacial
21117: Tècniques d'Anàlisi Espacial
1153: Planificació Regional
21114: Planificació Regional
1163: Sistemes d'Informació Geogràfica
21112: Sistemes d'Informació Geogràfica
1377: Geografia del Paisatge
21127: Geografia del Paisatge
1464: Climatologia General
21108: Climatologia
1465: Geografia Urbana. Anàlisi Interna
21111: Geografia Urbana
1466: Geomorfologia General
21109: Geomorfologia
1467: Sistemes Urbans
21111: Geografia Urbana
1469: Geografia Rural
21119: Geografia Rural
1634: Geografia del Turisme i de l'Oci
21100: Geografia del Turisme
1638: Geomorfologia Litoral
21138: Geomorfologia Litoral
1639: Planificació i Avaluació dels Espais Turístics i d'Oci
21141: Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
 • 1641: Geografia dels Transports
 • 1643: Geografia de les Comunicacions
21115: Geografia dels Transports i les Comunicacions
1668: Canvi Climàtic i Desertificació
21130: Canvi Climàtic i Riscs Ambientals
1673: Pràctiques de Geologia i Geografia Física
21131: Anàlisi Geogràfica Integrada
1674: Pràctiques de Geografia Humana i Anàlisi Geogràfica Regional
21131: Anàlisi Geogràfica Integrada
1675: Estudis d'Impacte Ambiental
21126: Avaluació d'Impacte Ambiental
1676: Didàctica de la Geografia
21124: Didàctica de la Geografia
1682: Biogeografia
21123: Biogeografia
1683: Geografia de les Illes Balears
21106: Geografia de les Illes Balears
1684: Pensament Geogràfic
21129: Pensament Geogràfic
1685: Geografia dels Riscs
21130: Canvi Climàtic i Riscs Ambientals
1686: Tècniques de Teledetecció Aplicades a la Geografia
21122: Sistemes d'Informació Geogràfica II
1776: El Món Actual des de 1945
20214: Història del Món Actual
2201: Història Econòmica I
21144: Història Ecològica de l'Economia
2220: Bioestadística
21107: Tècniques Estadístiques en Geografia
2244: Cartografia i Fotointerpretació
21102: Cartografia
2245: Gestió i Planificació del Medi Natural
21139: Gestió i Planificació d'Espais Naturals
2248: Hidrogeografia
21120: Hidrogeografia
2603: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2648: Planificació Urbana
21121: Planificació Urbana
2918: Dret Urbanístic
20433: Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
2963: Dret del Medi Ambient
20451: Dret Ambiental Civil

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Geografia
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
21100 - Geografia del Turisme 6
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I 6
Optatives 24
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
21100 - Geografia del Turisme 6
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I 6
Optatives 24
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
21100 - Geografia del Turisme 6
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I 6
Optatives 24
Total 36

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic