Escoltar

Grau de Geografia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Geografia a extingir.

Perfil d'ingrés

Tot i que és possible accedir als estudis de Geografia des de qualsevol de les opcions de batxillerat o fins i tot per altres vies, el perfil d'ingrés recomanat per poder seguir sense dificultat els estudis de grau de Geografia i assolir amb èxit els objectius formatius del pla d'estudis és el següent:

 1. Capacitat d'abstracció, de relació i síntesi
 2. Capacitat d'observació espacial
 3. Gust pel treball de camp i en equip
 4. Interès i sensibilitat per les problemàtiques ambientals, socials i territorials
 5. Interès en l'aprenentatge de tècniques de cartografia, teledetecció i sistemes d'informació geogràfica (SIG)
 6. Actitud flexible, inquisitiva, innovadora, propositiva i esperit creatiu.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 70

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Geografia (0,2)
 • Geologia (0,1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Història de l’Art (0,2)
 • Llatí II (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GGE2

Secretari/ària
3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Cañellas Ramis, Miquel

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Geografia

Grau de Geografia (Pla 2009)
Grau de Geografia (Pla 2009) Grau de Geografia
20209: Història Contemporània Universal
20209: Història Contemporània Universal
20214: Història del Món Actual
20214: Història del Món Actual
20218: Història Moderna d'Espanya
20218: Història Moderna d'Espanya
20219: Història Contemporània d'Espanya fins a 1939
21148: Història Contemporània d'Espanya
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20252: Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
20252: Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
20271: Història de l'Urbanisme
20271: Història de l'Urbanisme
20285: English for History, Art and Geography
20285: English for History, Art and Geography
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20433: Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
21147: Dret Urbanistic
20451: Dret Ambiental Civil
20451: Dret Ambiental Civil
20521: Economia Ambiental en Espais Turístics
20521: Economia Ambiental en Espais Turístics
20600: Entorn Econòmic
20600: Entorn Econòmic
21100: Geografia del Turisme
21100: Geografia del Turisme
21101: Territori i Societat
21101: Territori i Societat
21102: Cartografia
21102: Cartografia
21103: Geografia Física General
21103: Geografia Física General
21104: Geografia Humana General
21104: Geografia Humana General
21105: Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica
21105: Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica
21106: Geografia de les Illes Balears
21106: Geografia de les Illes Balears
21107: Tècniques Estadístiques en Geografia
21107: Tècniques Estadístiques en Geografia
21108: Climatologia
21108: Climatologia
21109: Geomorfologia
21109: Geomorfologia
21110: Geografia de la Població
21110: Geografia de la Població
21111: Geografia Urbana
21111: Geografia Urbana
21112: Sistemes d'Informació Geogràfica
21112: Sistemes d'Informació Geogràfica
21113: Geografia d'Espanya
21113: Geografia d'Espanya
21114: Planificació Regional
21114: Planificació Regional
21115: Geografia dels Transports i les Comunicacions
21115: Geografia dels Transports i les Comunicacions
21116: Geografia de la Indústria
21116: Geografia de la Indústria
21117: Tècniques d'Anàlisi Espacial
21117: Tècniques d'Anàlisi Espacial
21118: Geografia d'Europa
21118: Geografia d'Europa
21119: Geografia Rural
21119: Geografia Rural
21120: Hidrogeografia
21120: Hidrogeografia
21121: Planificació Urbana
21121: Planificació Urbana
21122: Sistemes d'Informació Geogràfica II
21122: Sistemes d'Informació Geogràfica II
21123: Biogeografia
21123: Biogeografia
21124: Didàctica de la Geografia
21124: Didàctica de la Geografia
21125: Pràctiques Externes de Geografia I
21125: Pràctiques Externes de Geografia I
21126: Avaluació d'Impacte Ambiental
21126: Avaluació d'Impacte Ambiental
21127: Geografia del Paisatge
21127: Geografia del Paisatge
21128: Pràctiques Externes de Geografia II
21128: Pràctiques Externes de Geografia II
21129: Pensament Geogràfic
21129: Pensament Geogràfic
21130: Canvi Climàtic i Riscs Ambientals
21130: Canvi Climàtic i Riscs Ambientals
21131: Anàlisi Geogràfica Integrada
21131: Anàlisi Geogràfica Integrada
21132: Treball de Fi de Grau de Geografia
21132: Treball de Fi de Grau de Geografia
21133: Gestió de Recursos Hídrics
21133: Gestió de Recursos Hídrics
21134: Itineraris Culturals i Naturals
21134: Itineraris Culturals i Naturals
21135: Planificació del Transport
21135: Planificació del Transport
21136: Disseny i Gestió de Projectes
21136: Disseny i Gestió de Projectes
21137: Tècniques de Laboratori en Geografia Física
21137: Tècniques de Laboratori en Geografia Física
21138: Geomorfologia Litoral
21138: Geomorfologia Litoral
21139: Gestió i Planificació d'Espais Naturals
21139: Gestió i Planificació d'Espais Naturals
21140: Grans Regions Naturals del Món
21140: Grans Regions Naturals del Món
21141: Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
21141: Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
21142: Planificació dels Serveis
21142: Planificació dels Serveis
21143: Estratègies de Desenvolupament Local
21143: Estratègies de Desenvolupament Local
21144: Història Ecològica de l'Economia
21144: Història Ecològica de l'Economia
21145: Business English
21145: Business English
21146: English for Science
21146: English for Science

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Geografia
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
21100 - Geografia del Turisme 6
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I 6
Optatives 24
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
21100 - Geografia del Turisme 6
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
21100 - Geografia del Turisme 6
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I 6
Total 36

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic