Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir .

Dades i indicadors

En relació a l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 68 63 73 60 62 67
Nou ingrés SIIU 58 59 58 50 56 57
Matriculats 220 243 257 265 263 263
Titulats 22 43 38 51 52 56

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, aquell que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, aquell que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matricula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça a una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per la titulació, per tant ha finalitzat els seus estudis independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació a la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 68% 69% 66% 82% - -
Taxa d'abandonament - 26% 28% 21% 6% -

Taxa abandonament definitiu: Percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat en la titulació ni a cap altra, ni en la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat Espanyol durant dos cursos consecutius.

La taxa de graduació (RD 1393/2007) es defineix com el percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que finalitzen els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o un curs més. La població de referència és la població de Nou Ingrés SIIU a Temps Complet.

En relació a la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 96% 95% 95% 93% 98% 99%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació a la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 90% 90% 90% 91% 92% 93%
Taxa de rendiment 88% 86% 88% 88% 87% 90%

Taxa d'èxit: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació a la durada

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Durada mitjana 4 4.3 4.2 4.5 4.4 4.4

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Margalida Cantallops Barceló

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la facultad de Ciències de la salut

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 14/02/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 28/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 25/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Verificació Memòria tercera modificació 06/02/2015
Verificació Informe tercera modificació 06/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació 04/06/2013
Verificació Informe segona modificació 04/06/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació 12/09/2011
Verificació Informe primera modificació 12/09/2011
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/05/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació 05/06/2009

Treballs de Fi de Grau

 • ¿Cómo influye la combinación de entrenamiento de resistencia muscular junto con entrenamiento propioceptivo en la reducción del riesgo de sufrir caídas accidentales en personas mayores de 65 años?
 • ¿Como mejoran las manipulaciones torácicas el dolor a corto plazo en pacientes con dolor de hombro?
 • ¿El uso de anticonceptivos orales presenta alguna relación con la prevalencia de lesiones ligamentosas?
 • ¿Qué efecto tiene la curcumina en el músculo y el dolor tras el ejercicio físico en deportistas y no deportistas?
 • ¿Qué importancia tienen las zapatillas deportivas en cuanto al dolor, el impacto y prevención del síndrome de dolor femoropatelar en corredores?
 • ¿Qué repercusión tiene el tratamiento de fisioterapia inmediata de la patología en la recidiva y recaída en jóvenes deportistas operados de LCA?
 • ¿Qué tratamiento (fisioterapéutico o psicológico) es más efectivo para mejorar la función eréctil y la calidad de vida en la disfunción eréctil causada por prostatectomía?
 • Abordaje fisioterapéutico en inestabilidad crónica de tobillo ¿Qué protocolos físicamente activos por parte del paciente son los más plausibles?
 • Análisis relativo a la efectividad de la estimulación multisensorial en el tratamiento de grandes discapacitados
 • Beneficios del uso de aplicaciones móviles y dispositivos de realidad virtual como soporte para el tratamiento de pacientes con ictus.
 • Beneficios del Yoga en el dolor lumbar crónico inespecífico
 • Cuál es la dinámica escolar más favorable para alumnos con discapacidad, en un centro ordinario de educación general o en un centro de educación especial
 • Efectividad de la acupuntura en adultos con dolor lumbociático agudo, frente a tratamientos basados en fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES)
 • Efectividad del abordaje fisioterapéutico en la mejora de la calidad de vida de las mujeres con endometriosis
 • Efectividad de la neurodinamia como tratamiento conservador en el síndrome del túnel carpiano
 • Efectividad de la práctica del Mindfulness o atención plena y otras técnicas meditativas para el manejo del dolor en mujeres con fibromialgia y estrés emocional.
 • Efectividad de la punción seca en el dolor miofascial
 • Efectividad de la punción seca en pacientes con síndromes dolorosos del sistema cráneo cérvico-mandibular.
 • Efectividad de las estrategias de promoción de transporte activo
 • Efectividad de la terapia con campos magnéticos pulsados (PEMF) en la regeneración de tejido en pacientes con lesiones o patologías óseas
 • Efectividad del control motor frente a la terapia manual para el tratamiento de pacientes con síntomas de dolor lumbar inespecífico en fase aguda, subaguda y crónica
 • Efectividad del ejercicio terapéutico en comparación al tratamiento manual en el Síndrome de Pinzamiento Subacromial
 • Efectividad de los diferentes programas de ejercicio en el tratamiento del dolor cervical crónico
 • Efectividad de los programas de entrenamiento de resistencia como mejora en la calidad de vida de las personas adultas diagnosticadas de esclerosis múltiple. Revisión bibliográfica
 • Efectividad del tratamiento fisioterapéutico en parálisis cerebral infantil con sialorrea
 • Efectividad del tratamiento fisioterapéutico respecto al farmacológico en mujeres con dolor provocado por endometriosis
 • Efectividad del uso de aplicaciones móviles en el ejercicio domiciliario en comparación a la forma habitual.
 • Efectos de la oxitocina administrada durante el parto en la lactancia materna
 • Eficacia de la acupuntura en el tratamiento del dolor cervical crónico
 • Eficacia de las técnicas de fisioterapia en el tratamiento de la vestibulodinia
 • Eficacia del ejercicio terapéutico en el tratamiento del síndrome de dolor femoropatelar en mujeres deportistas y físicamente activas
 • Eficacia del tratamiento neurodinámico en patología de la extremidad superior
 • Eficacia sobre el dolor y la funcionalidad del tape patelar en combinación con ejercicios de MMII en comparación al no uso, en el síndrome de dolor femoropatelar
 • El uso de calzado minimalista es un factor de riesgo lesivo para los corredores.
 • En adultos sedentarios con dolor lumbar crónico, es efectivo el entrenamiento de fuerza de manera aislada o combinada para la reducción del dolor y la disfunción
 • Evidencia de los suplementos nutricionales de proteínas / aminoácidos en osteoartritis
 • Influencia de la alimentación en personas con fibromialgia
 • INFLUENCIA DE LA INFORMACIÓN POCO FIABLE EN INTERNET EN LA GESTIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL PACIENTE
 • Influencia de los factores hormonales en la lesión del ligamento cruzado anterior en mujeres deportistas
 • Presencia de cambios neuroplásticos en niños con parálisis cerebral tratados mediante terapia de movimiento inducido por restricción (CIMT)
 • Prevención mediante ejercicios excéntricos de las lesiones de la musculatura isquiotibial en futbolistas.
 • Principals riscos laborals del personal sanitari que treballa en centres d’atenció a persones amb autonomia limitada
 • Rol de la fisioterapia y efectividad de la terapia asistida con animales y animales robóticos en personas mayores con demencia.
 • Trastornos musculoesqueléticos en el uso de dispositivos móviles
 • Utilización del masaje perineal durante el embarazo para evitar la realización de episiotomías.
 • ¿Cómo influye en la vida sexual de las mujeres climatéricas con disfunciones de suelo pélvico, la intervención fisioterápica?
 • ¿En pacientes adultos con fibromialgia, tiene mayor efecto analgésico el ejercicio físico que el uso de fármacos antidepresivos tricíclicos?
 • ¿En quina mesura milloren els prolapses d’òrgans pèlvics i els símptomes associats a aquests, en dones en el període postpart mitjançant l’entrenament de la musculatura del sol pèlvic com a tractament de fisioteràpia?
 • ¿Existe relación entre los trastornos temporomandibulares y la postura?
 • ¿Juega un papel importante la hidratación en la prevención de lesiones musculares durante la práctica de ejercicio físico?
 • ¿Se presentan secuelas músculo-esqueléticas en los exfutbolistas de élite a largo plazo?
 • ¿Se puede prevenir la diabetes mellitus gestacional en mujeres en edad gestacional sin antecedentes ni riesgos metabólicos, mediante un estilo de vida saludable?
 • ¿Son fiables y válidos los test manuales o físicos de evaluación en pacientes con dolor lumbar?
 • Baja disponibilidad energética en atletas y predisposición a lesiones óseas
 • Beneficios de la realidad virtual en niños con parálisis cerebral infantil
 • Comparación entre el método de control motor, el método Pilates y el método de gimnasia abdominal hipopresiva para el tratamiento del dolor lumbar crónico inespecífico en mujeres adultas
 • Diferencias biomecánicas sobre el complejo articular de la rodilla y adaptaciones neuromusculares entre los diferentes tipos de sentadilla según la profundidad de ejecución en población sana
 • Efectividad de la acupuntura en el tratamiento de la lumbalgia crónica inespecífica en comparación con el tratamiento farmacológico
 • Efectividad de la crioterapia de cuerpo entero en deportistas de alto rendimiento con lesiones musculares agudas
 • Efectividad de las modalidades de fisioterapia para reducir o prevenir el dolor muscular de aparición tardía en el deportista
 • Efectividad de las prendas compresivas de MMII durante y después del ejercicio en deportistas
 • Efectividad de las técnicas basadas en fisioterapia en el abordaje de la endometriosis
 • Efectividad de las técnicas de fisioterapia en la reducción de los síntomas vaginales (pesadez pélvica y abultamiento) en el caso de prolapsos de órganos pélvicos en estadios sintomáticos
 • Efectividad de la terapia cognitiva conductual versus la electroterapia en mujeres con vulvodinia
 • EFECTIVIDAD DEL EJERCICIO FÍSICO COMO TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR CRÓNICO EN ADOLESCENTES
 • Efectividad del foam rolling en el rango de movilidad de la extremidad inferior de población sana
 • Efectividad del foam Rolling en el rango de movilidad de la extremidad inferior de población sana
 • Efectividad del tratamiento de acupuntura en pacientes diagnosticados de fibromialgia
 • Efectividad del vendaje neuromuscular vs. ejercicio terapéutico en la reducción del dolor de espalda en mujeres embarazadas
 • Efectividad de programas de ejercicios basados en la Wii en adultos mayores
 • Efectos de la fisioterapia domiciliaria en pacientes mayores de 65 años que han sufrido una fractura de cadera
 • Efectos de las manipulaciones y/o movilizaciones cervicales y torácicas en el tratamiento de dolor de hombro
 • EFICACIA DE LA INTEVENCIÓN SOBRE LOS FACTORES BIOPSICOSOCIALES EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DOLOR LUMBAR CRÓNICO INESPECÍFICO
 • EFICACIA DE LA TERAPIA MANUAL Y FÍSICA EN EL TRATAMIENTO DE LA CEFALEA TENSIONAL
 • Eficacia del ejercicio terapéutico en el hombro de nadador según su etiología
 • Eficacia de los ejercicios propioceptivos cervicales para la prevención de mareos y caídas en ancianos
 • Eficacia del yoga como técnica de prevención en caídas de ancianos mayores de 60 años
 • Es efectiva la técnica de DNHS en espasticidad en enfermedades neurológicas?
 • Evaluación de la acupuntura como terapia alternativa en mujeres embarazadas con dolor lumbopélvico
 • Evidencia científica de la terapia espejo en pacientes amputados con dolor del miembro fantasma
 • Fisioterapia domiciliaria, telerehabilitación y calidad de vida en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
 • Fisioterapia en la prevención de displasia de cadera en niños con parálisis cerebral
 • Impacto del entrenamiento propioceptivo sobre el dolor en personas con fibromialgia comparado con otras modalidades de ejercicio físico
 • La eficacia de la terapia de inducción por restricción del movimiento en la parálisis braquial obstétrica
 • La terapia mediante estimulación eléctrica como un complemento eficaz a la rehabilitación en las extremidades inferiores en el paciente post accidente cerebrovascular
 • LOS TRASTORNOS DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR EN VIOLINISTAS
 • L’electroestimulació del nervi tibial posterior i/o l’entrenament de la musculatura del sol pelvià per al tractament de la bufeta hiperactiva en població femenina
 • Prevalencia de IU y efectividad del entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico en mujeres nulíparas y deportistas
 • Prevalencia de las secuelas en atletas tras intervención quirúrgica por rotura del tendón de Aquiles
 • Prevenció de l'aparició de la incontinència urinària d'esforç al postpart
 • Prevención de la diabetes mellitus gestacional mediante la actividad física y dieta saludable
 • Prevención de la diabetes mellitus gestacional mediante la actividad física y dieta saludable
 • Protocolo de actuación en cefalea cervicogénica
 • Quin afecta tenen la dieta i els aliments ingerits al llarg de la vida sobre la fractura de maluc en les dones postmenopàusiques?
 • Realidad virtual para el dolor por miembro fantasma
 • Rol de la Fisioterapia en emergencias
 • Técnicas fisioterapéuticas utilizadas en el tratamiento de la disfunción del miembro superior como secuela de la mastectomía: aplicación, efectos y eficacia
 • Terapia craneosacra, una técnica validada y aplicable para mejorar la salud de pacientes jóvenes y adultos
 • Tratamiento fisioterápico en dismenorrea primaria: ¿Paliativo, definitivo y/o preventivo?
 • Tratamiento y Prevención de la Pubalgia en el/a Atleta
 • ¿Cómo afecta la cafeína y el azúcar que contienen las bebidas energéticas, al rendimiento deportivo?
 • ¿Cuál es la efectividad de las ondas de choque en personas con tendinopatía calcificante de hombro?
 • ¿Es efectivo el TENS respecto al placebo en el dolor lumbar crónico?
 • ¿Puede asociarse una dieta vegana a un mayor número de lesiones asociadas a la práctica deportiva?
 • ¿Tiene la acupuntura mayor eficacia que la punción seca en el tratamiento de pacientes con dolor miofascial?
 • Abordaje fisioterapéutico de la Incontinencia Urinaria en la mujer deportista
 • Beneficio de la fisioterapia en la dispareunia asociada a la realización de la episiotomía
 • Comparación entre las técnicas de masaje y las técnicas de manipulación espinal en el tratamiento del dolor lumbar crónico
 • Comparativa de l'Efectivitat del Tractament Farmacològic Front a l'Exercici Terapèutic en Dolor Lumbar Crònic Inespecífic
 • Efectividad de la aplicación de técnicas de fisioterapia en relación al alivio del dolor de parto y al grado de satisfacción que proporcionan durante el propio proceso de parto
 • Efectividad de la fisioterapia de suelo pélvico en hombres con incontinencia urinaria tras prostatectomía radical por cáncer de próstata: electroestimulación y ejercicios activos de suelo pélvico
 • Efectividad de la hidroterapia en pacientes con fibromialgia
 • Efectividad de la hipoterapia en parálisis cerebral infantil
 • Efectividad de la punción seca del masetero frente a la manipulación vertebral en pacientes con trastorno temporomandibular
 • Efectividad de las intervenciones de fisioterapia en el tratamiento de la cefalea de tipo tensional en personas adultas
 • Efectividad de la teoría neuromatrix y el síndrome del miembro fantasma
 • Efectividad de la terapia con exoesqueletos en la rehabilitación de la marcha en pacientes post-ACV
 • Efectividad del cupping en dolor de raquis inespecífico
 • Efectividad de los ejercicios de estabilización en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico
 • Efectividad del wet cupping en la disminución del dolor y mejora de la calidad de vida
 • Efecto de la realidad virtual en el tratamiento del equilibrio en pacientes con ictus
 • Efectos del kinesiotaping en la pronación del pie
 • Efectos del vendaje neuromuscular en el Síndrome de Dolor Patelofemoral
 • Eficacia de la flexión craneo cervical como ejercicio de control motor en adultos con cervicalgia crónica
 • Eficacia de las técnicas propioceptivas en la rehabilitación postural estática de pacientes que han sufrido un ictus
 • Eficacia de la TENS en el Dolor Lumbar Crónico Inespecífico
 • Eficacia del Kinesiotape en síndromes dolorosos de hombro en atletas
 • Eficacia de los programas de prevención de caídas en el adulto mayor
 • Eficacia del tratamiento con ultrasonido en la regeneración del tejido
 • Ejercicio Físico y lumbalgia no específica crónica
 • Ejercicio físico y nutrición como prevención de sarcopenia en el adulto mayor
 • Enfermedades intestinales dolor musculoesquelético y la efectividad de un tratamiento manual
 • Evaluar efectividad de la Fisioterapia en la migraña, identificar terapia manual más adecuada
 • Influencia de la actividad físico-deportiva sobre el dolor de hombro en usuarios de silla de ruedas manual tras una lesión medular
 • Influencia de la interacción fisioterapeuta-paciente en los resultados, adherencia y satisfacción con el tratamiento
 • La práctica de actividad física y el estrés en estudiantes universitarios
 • Pautas ergonómicas para personas con grandes discapacidades motoras para el uso del ordenador
 • Prevención de la plagiocefalia
 • Relación entre actividad física y parto prematuro y/o bajo peso según la edad gestacional
 • Relación entre el uso de las mochilas escolares y el dolor de espalda en niños y adolescentes
 • Técnicas más efectivas en el tratamiento conservador del prolapso de órganos pélvicos en mujeres en edad gestacional
 • Terapia Acuática como método de rehabilitación en la Enfermedad de Parkinson
 • Uso terapéutico de la actividad física en oncología
 • Videojuegos y actividad física en adolescentes y adultos jóvenes