Escoltar

Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Títol
Oficial
Any d'inici
2016-17
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 20,82¤
 • 2a matrícula : 46,26¤
 • 3a matrícula : 100,16¤
 • 4a matrícula : 138,79¤

  Competències

Competències específiques

 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 3. Conèixer i comprendre els mètodes, els procediments i les actuacions de fisioteràpia, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, que s’aplica a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d’activitats dirigides per a la promoció i el manteniment de la salut.
 4. Adquirir l’experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals, tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d’integració dels coneixements adquirits, de manera que, en acabar els estudis, l’alumnat sàpiga aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l’atenció primària i comunitària.
 5. Valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 6. Fer una valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 7. Dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent criteris d’adequació, validesa i eficiència.
 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d’intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l’usuari.
 9. Avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 10. Elaborar l’informe d’alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.
 11. Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 12. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 13. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la qual s’estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altres persones del personal de les organitzacions assistencials.
 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris a la presa de decisions.
 15. Participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l’evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia.
 16. Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l’atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 17. Comprendre la importància d’actualitzar els coneixements, les habilitats i les actituds que integren les competències professionals de l’especialista fisioterapeuta.
 18. Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l’ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials en què es faci atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Competències generals

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Capacitat d’organització i planificació.
 3. Comunicació oral i escrita en la llengua nativa.
 4. Coneixement de la llengua anglesa.
 5. Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi.
 6. Capacitat de gestió de la informació.
 7. Resolució de problemes.
 8. Presa de decisions.
 9. Treball en equip.
 10. Treball en un equip de caràcter interdisciplinari.
 11. Treball en un context internacional.
 12. Habilitats en les relacions interpersonals.
 13. Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.
 14. Raonament crític.
 15. Compromís ètic.
 16. Aprenentatge autònom.
 17. Adaptació a noves situacions.
 18. Iniciativa i esperit emprenedor.
 19. Motivació per la qualitat.
 20. Sensibilitat cap a temes mediambientals.