Escoltar

Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Fisioteràpia a extingir .

Perfil d'ingrés

Les característiques que hauria de tenir un alumne que iniciï la titulació de grau de Fisioteràpia són:

 1. Interès, sensibilitat i respecte per les persones i la seva diversitat, des del compromís ètic.
 2. Capacitat de relació, diàleg i comunicació.
 3. Capacitat d'observació.
 4. Capacitat d'iniciativa, organització i gestió.
 5. Capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.
 6. Habilitats socials i de comunicació oral i escrita.
 7. Nocions de llengua anglesa.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 60

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GFT2

Secretari/ària
Mingorance Rubiño, José Antonio
3r vocal
Juan Puigserver, Micaela
4t vocal
Greco, Antonella

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)

Fisioteràpia
Fisioteràpia Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
 • 4735: Bioquímica i Biologia Molecular Bàsica
 • 4736: Estructura i Funció del Cos Humà I
22761: Anatomia General
 • 4735: Bioquímica i Biologia Molecular Bàsica
 • 4736: Estructura i Funció del Cos Humà I
 • 4737: Estructura i Funció del Cos Humà II
 • 4741: Citologia i Histologia Humana
 • 22760: Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic
 • 22761: Anatomia General
 • 22762: Fisiologia Humana
 • 4737: Estructura i Funció del Cos Humà II
 • 4741: Citologia i Histologia Humana
22762: Fisiologia Humana
4738: Fisioteràpia I
 • 21657: Procediments Generals en Fisioteràpia I
 • 21658: Cinesiteràpia
 • 21661: Procediments Generals en Fisioteràpia II
 • 22765: Valoració en Fisioteràpia
 • 22767: Fonaments de Fisioteràpia
 • 4738: Fisioteràpia I
 • 4740: Fisioteràpia del Moviment
21652: Física Aplicada a les Ciències de la Salut
 • 4738: Fisioteràpia I
 • 4743: Fisioteràpia Medicoquirúrgica I
 • 4746: Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4750: Fisioteràpia II
21654: Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge
4739: Ciències Psicosocials Aplicades
22763: Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
4740: Fisioteràpia del Moviment
21660: Fisioteràpia del Moviment
 • 4743: Fisioteràpia Medicoquirúrgica I
 • 4746: Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4750: Fisioteràpia II
 • 4751: Fisioteràpia en Discapacitats
 • 21663: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
 • 21664: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
 • 21665: Fisioteràpia Neurològica I
 • 21667: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
 • 21670: Fisioteràpia Neurològica II
 • 21673: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
 • 21674: Fisioteràpia Neurològica III
 • 4743: Fisioteràpia Medicoquirúrgica I
 • 4746: Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4751: Fisioteràpia en Discapacitats
 • 21663: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
 • 21664: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
 • 21665: Fisioteràpia Neurològica I
4744: Estades Clíniques I
22773: Pràcticum I
4745: Salut Pública i Legislació Sanitària
 • 21662: Salut Pública
 • 22764: Legislació Sanitària
 • 4746: Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4748: Fisioteràpia Medicoquirúrgica II
21669: Fisioteràpia Cardiorespiratòria
4747: Cures d'Infermeria en la Fisioteràpia
21651: Procediments Sanitaris Generals
4748: Fisioteràpia Medicoquirúrgica II
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
4749: Estades Clíniques II
21675: Pràcticum II
4751: Fisioteràpia en Discapacitats
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
4752: Ètica de les Cures de Salut
22766: Ètica en Ciències de la Salut
4757: Geriatria i Fisioteràpia
22770: Fisioteràpia en Gerontologia
4761: Psicomotricitat
21684: Psicomotricitat
4762: Tècniques de Relaxació
21686: Tècniques de Relaxació
4765: Fisioteràpia Comunitària
22768: Fisioteràpia Comunitària

Reconeixements de crèdits de Fisioteràpia cap a Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
4751 - Fisioteràpia en Discapacitats 3 Optatius
4760 - Fisioteràpia Manipulativa Articular 3 Optatius
Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
22761: Anatomia General
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22763: Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
21602: Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
 • 22771: Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
 • 22772: Bases Metodològiques de la Investigació
21650: Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelètic
22760: Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic
21651: Procediments Sanitaris Generals
21651: Procediments Sanitaris Generals
21652: Física Aplicada a les Ciències de la Salut
21652: Física Aplicada a les Ciències de la Salut
21653: Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
22762: Fisiologia Humana
21654: Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge
21654: Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
21656: Valoració
22765: Valoració en Fisioteràpia
21657: Procediments Generals en Fisioteràpia I
21657: Procediments Generals en Fisioteràpia I
21658: Cinesiteràpia
21658: Cinesiteràpia
21659: Fonaments de Fisioteràpia i Fisioteràpia Comunitària
 • 22767: Fonaments de Fisioteràpia
 • 22768: Fisioteràpia Comunitària
21660: Fisioteràpia del Moviment
21660: Fisioteràpia del Moviment
21661: Procediments Generals en Fisioteràpia II
21661: Procediments Generals en Fisioteràpia II
21662: Salut Pública
21662: Salut Pública
21663: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
21663: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
21664: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
21664: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
21665: Fisioteràpia Neurològica I
21665: Fisioteràpia Neurològica I
21666: Ètica i Legislació Sanitària
 • 22764: Legislació Sanitària
 • 22766: Ètica en Ciències de la Salut
21667: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
21667: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
21668: Fisioteràpia en Grups de Població Especials
 • 22769: Fisioteràpia Uroginecològica
 • 22770: Fisioteràpia en Gerontologia
21669: Fisioteràpia Cardiorespiratòria
21669: Fisioteràpia Cardiorespiratòria
21670: Fisioteràpia Neurològica II
21670: Fisioteràpia Neurològica II
21672: Pràcticum I
22773: Pràcticum I
21673: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
21673: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
21674: Fisioteràpia Neurològica III
21674: Fisioteràpia Neurològica III
21675: Pràcticum II
21675: Pràcticum II
21677: Alimentació, Activitat Física i Salut
21677: Alimentació, Activitat Física i Salut
21678: Atenció a la Salut de l'Esportista
22778: Fisioteràpia Esportiva
21679: Ergonomia
21679: Ergonomia
21680: Teràpies Complementàries
21680: Teràpies Complementàries
21681: Teràpies Afins a la Fisioteràpia
21681: Teràpies Afins a la Fisioteràpia
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
21683: Tècniques Avançades d'Hidroteràpia
21683: Tècniques Avançades d'Hidroteràpia
21684: Psicomotricitat
21684: Psicomotricitat
21685: Tècniques Propioceptives
21685: Tècniques Propioceptives
21686: Tècniques de Relaxació
21686: Tècniques de Relaxació
21687: Valoració del Dany Corporal
21687: Valoració del Dany Corporal
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21689: Fisioteràpia del Complex Estomatognàtic i en Deglució
22779: Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical
21690: Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21690: Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21691: Pràcticum III
21691: Pràcticum III

Reconeixements de crèdits de Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) cap a Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
21671 - Estades Clíniques 6 Optatius
Grau d'Infermeria (Pla 2016)
Grau d'Infermeria (Pla 2016) Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
 • 21604: Determinants Socials de la Salut
 • 21608: Comunicació i Salut
 • 21619: Infermeria en la Persona Gran
 • 22700: Anatomia
 • 22701: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
 • 22702: Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
 • 22703: Bioquímica i Nutrició
 • 22704: Educació i Promoció de la Salut
 • 22705: Fisiologia Humana
 • 22706: Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
 • 22707: Ètica i Legislació Sanitària
 • 22708: Metodologia de les Cures d'Infermeria
 • 22709: Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 22710: Alimentació i Dietoteràpia
 • 22711: Farmacologia
 • 22712: Infermeria de l'Adult I
 • 22713: Infermeria de l'Adult II
 • 22714: Infermeria de l'Adult III
 • 22715: Infermeria de l'Adult IV
 • 22716: Infermeria, Atenció Primària i Salut Global
 • 22717: Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
 • 22718: Salut Sexual i Reproductiva
 • 22719: Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
 • 22721: Gestió dels Serveis Infermers
 • 22722: Infermeria de l'Adult V
 • 22723: Infermeria de l'Adult VI
 • 22724: Cures Pal·liatives
22764: Legislació Sanitària
21608: Comunicació i Salut
21690: Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
22700: Anatomia
22761: Anatomia General
22701: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22763: Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
 • 22704: Educació i Promoció de la Salut
 • 22709: Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 21662: Salut Pública
 • 22768: Fisioteràpia Comunitària
22705: Fisiologia Humana
22762: Fisiologia Humana
22706: Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22707: Ètica i Legislació Sanitària
22766: Ètica en Ciències de la Salut
22712: Infermeria de l'Adult I
21651: Procediments Sanitaris Generals
22714: Infermeria de l'Adult III
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
22721: Gestió dels Serveis Infermers
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
22730: Treball de Fi de Grau d'Infermeria
 • 22771: Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
 • 22772: Bases Metodològiques de la Investigació

Grau d'Infermeria (Pla 2009)
Grau d'Infermeria (Pla 2009) Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
22761: Anatomia General
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22763: Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
21602: Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
 • 22771: Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
 • 22772: Bases Metodològiques de la Investigació
21605: Estructura i Funció del Cos Humà II
22762: Fisiologia Humana
21607: Ètica i Legislació Sanitària
 • 22764: Legislació Sanitària
 • 22766: Ètica en Ciències de la Salut
21608: Comunicació i Salut
21690: Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21616: Gestió de Serveis Infermers
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21617: Infermeria en la Persona Adulta II
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
21618: Infermeria en la Persona Adulta III
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat

Grau de Psicologia
Grau de Psicologia Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
21300: Psicologia General
22763: Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21308: Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
22772: Bases Metodològiques de la Investigació
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
22761: Anatomia General

Infermeria (Pla 1997)
Infermeria (Pla 1997) Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
1700: Fonaments d'Infermeria
21651: Procediments Sanitaris Generals
 • 1701: Anatomia i Fisiologia
 • 1702: Biologia Humana
 • 1703: Bioquímica i Biofísica
 • 22761: Anatomia General
 • 22762: Fisiologia Humana
1705: Bioestadística
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
1706: Ciències Psicosocials Aplicades
22763: Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
 • 1707: Legislació i Ètica Professional
 • 1710: Infermeria Comunitària II
 • 1715: Promoció de la Salut
 • 1717: Infermeria Comunitària III
 • 21662: Salut Pública
 • 22764: Legislació Sanitària
 • 22766: Ètica en Ciències de la Salut
 • 22768: Fisioteràpia Comunitària

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)
CFGS Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives
Assignatura Crèdits
22761 - Anatomia General 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Assignatura Crèdits
22761 - Anatomia General 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic