Escoltar

Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 146 170 191 199 215 242
Nou ingrés 34 44 43 33 51 50
Nou ingrés SIIU 34 42 41 32 50 49
Matriculats 131 135 135 138 156 156
Titulats 9 10 14 14 21 11
Places 50 50 50 50 50 50

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 10% 34% 10%
Taxa d'abandonament 71% 49% 57%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 92% 89% 89% 85% 87% 84%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 70% 72% 77% 76% 75% 74%
Taxa de rendiment 59% 59% 67% 65% 64% 66%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 5 5 5 6 5 6

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Miquel Salamanca Serra

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Ciències

Treballs de Fi de Grau

 • Aliatges d'alumini-coure a partir d'alumini reciclat: estructura i propietats mecàniques
 • Estados atascados y transiciones de fase en materia activa: el caso de la separación de fases inducida por fototaxis
 • Estudi de l'estructura tridimensional de les onades de calor marines al Mediterrani
 • Estudio de eventos demográficos en sistemas de partículas interactivas
 • Magnetoconductance oscillations in topological hybrid junctions of 2D semiconductors
 • Model de caixes per simular la circulació termohalina de les dues conques del Mar Mediterrani
 • Modelización costera de inundación generada por oleaje
 • Patrons d'activitat a Twitter depenent de la latitud i estacionalitat
 • Testing the use of quaternions in the description of the gravitational wave signal of precessing binary systems
 • Transporte cuántico en átomos artificiales
 • Transport in hybrid superconducting systems with chiral Majorana modes
 • Acoplamientos viscosos y elásticos en cadenas de osciladores sobreamortiguados.
 • Comportament temporal d'ones MHD ràpides i lentes dins un plasma sotmés a processos de escalfament/refredament: Efecte de diferents funcions radiatives.
 • El mecanisme de mescla de fases ("phase mixing") en plasmes inhomogenis.
 • Estudi sobre la millora dels algoritmes pel càlcul d’interaccions hidrodinàmiques mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic (Machine Learning).
 • Mas allá de la ley de Stokes: sedimentación activa en fitoplanctón.
 • Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con el formalismo de la matriz de Fisher.
 • Medición de ondas gravitacionales de sistemas binarios de agujeros negros con masas intermedias.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura i salinitat d'equilibri a la Mar Mediterrània.
 • Procesos de transporte de agua en la interfaz superficie-atmósfera: estudio experimental y numérico.
 • Psicoacústica comparativa: Percepción binaural versus percepción dicótica.
 • Reflexió i transmissió d'ones magneto-hidrodinàmiques a l'atmosfera del Sol.
 • Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala. Estimació dels efectes del canvi climàtic.
 • Aplicació de les tècniques de Machine Learning (aprenentatge automàtic) a la millora de les tècniques de càlcul de les interaccions de llarg abast electrostàtiques i magnetostàtiques.
 • Aprendizaje automático para la clasificación de arritmias cardíacas.
 • Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques
 • Caracterización del método de Hough para la detección de ondas gravitacionales
 • Coronal rain formation by catastrophic cooling and study of its dynamics.
 • Descripción continua de sistemas de partículas interactivas.
 • Dinámica de gotas de lluvia coronal
 • Disseny d'un model numèric de simulació atmosfèrica no hidrostàtic i compressible: Programació i avaluació del nucli dinàmic
 • Efectes de la interacció espín-òrbita al transport per nanoestructures
 • Efectes del control dinàmic de la demanda sobre la xarxa elèctrica
 • Estudi de l'acoblament entre transicions estructurals i magnètiques. Exploració del sistema Mn-Co-Ge-Fe.
 • Estudio de la propagación de señales en una red neuronal.
 • Estudio de oscilaciones transversales de espículas cromosféricas empleando "Empirical Mode Decomposition".
 • Fabricació de nanofils d'òxid de zinc per a la seva utilització en aplicacions nanoelectròniques
 • Flujos de intercambio entre una bahía y las aguas costeras.
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones.
 • Ones magnetohidrodinàmiques (MHD) en plasmes freds no isoterms.
 • Predicció del nivell de radioactivitat ambiental a l'atmosfera a partir de paràmetres ambientals.
 • Revisión del índice oceanográfico IDEA.
 • Simulaciones numéricas de agujeros negros y estrellas de neutrones
 • Transporte en dobles puntos cuánticos: efecto de arrastre coherente y demonio de Maxwell.
 • Adiabaticitat en models de canals acoblats d'espí no colineal.
 • Anàlisi bibliogràfic del concepte Sistema Convectiu de Mesoescala (SCM)
 • Development of diagnostic and postprocessing tools for ensemble prediction systems generated by WRF model. Application to the November 7th, 2014 Medicane.
 • Efectos de la conductancia sináptica en las oscilaciones corticales
 • Estudi d'aliatges ferromagnètics de Ni-Mn-Ga-Cu.
 • Estudi de la diferència de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca.
 • Formas de onda de sistemas binarios de agujeros negros para el segundo período de toma de datos de los detectores LIGO
 • Fundamentos de ondas magnetohidrodinámicas.
 • Generación del ECWRF UIB.
 • Selecció d'un aliatge amb memòria de forma per a una aplicació en el camp de l'automoció
 • Transporte termoeléctrico en puntos cuánticos acoplados a contactos normales y superconductores.
 • Verificación de modelos climáticos CMIP5: análisis de la estivalización de la primavera en el Mediterráneo Occidental
 • Anàlisi climàtica dels condicionants de fenòmens extrems al llarg del segle XXI
 • Anàlisi de l'impacte de factors atmosfèrics sobre l'eficiència de cultius a les Illes Balears
 • Análisis experimental de la sincronización de osciladores caóticos y su aplicación en la distribución segura de claves
 • Bombeo cuántico
 • Caracterització estàtica i dinàmica d'un làser de semiconductor
 • Comparació de patrons d'ones gravitacionals post-Newtonians pel col·lapse de sistemes binaris de forats negres
 • Determinación del efecto de las células gliales en la transmisión de información en el cerebro
 • Determinación de parámetros de modelos de neuronas
 • Efecte de la ionització parcial sobre les ones magneto-hidrodinàmiques en plasmes astrofísics
 • Espacio-tiempos turbulentos en el contexto de la holografía
 • Factores de acumulación en el cálculo de blindajes para radiación gamma
 • Inestabilitats induïdes per fototaxis en poblacions d'algues verdes nedadores
 • Influence of zealots and extenal information in opinion dynamics and consensus
 • Magnetohydrodynamic waves in solar coronal loops
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones
 • Modelo de redes neuronales de la criticalidad en la retina
 • Optimització de composició i tractament tèrmic per a l'efecte de memòria magnètic en aliatges Ni-Co-Mn-Ga
 • Propiedades de los modos colectivos de puntos cuánticos 2D en un campo magnético
 • Response of thin silicon oxide layers under repeated stress induced by voltage
 • Termodinàmica de sistemes petits
 • Visualització de espais-temps de binaris de forats negres
 • A model of disordered wire with Anderson localization
 • Dinàmica no lineal de la longevitat cel·lular
 • Efectos del balance excitación-inhibición en una población neuronal
 • Estimació de l’evapotranspiració a partir de mesures de temperatura, humitat i flux de calor sensible
 • Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana
 • Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera
 • Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals
 • Mecanismes de dissipació d'ones magnetohidrodinàmiques a plasmes astrofísics
 • Modelos de campos escalares para la inflación cosmológica
 • Phase response curve of a neuronal circuit
 • Anàlisi d'alternatives per a l'emissió electrònica integrada
 • Anàlisi de l’impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives.
 • Anàlisi global de la fitxa hídrica i classificació climàtica segons Thornthwaite
 • Análisis de la ecuación de balance de energía en superfície y estimación del flujo de calor latente con datos de Mallorca.
 • Aplicaciones de sistemas estocásticos interaccionantes a modelos de mercados financieros
 • Efectes i interaccions d'Anomalies de Vorticitat Potencial en Ciclons Intensos Mediterranis.
 • Estudi de la brisa marina a les 3 conques principals de l'Illa de Mallorca.
 • Estudi de l’estructura d’estrelles compactes en la Relativitat General amb les equacions de Tolmann-Oppenheimer-Volkoff.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura d'equilibri de la Mar Mediterrània.
 • Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo.
 • Sistemes quàntics forçats periòdicament
 • Estudio numérico de la fusión de un sistema binario de agujeros negros