Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 38 29 49 40 34 45 44 34 51
Alumnes matriculats 38 53 99 114 131 135 135 137 156
Alumnes titulats - - - 3 9 10 14 14 21

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Lluís Florit Binimelis
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Ciències

Treballs de Fi de Grau

 • Fabricació de nanofils d'òxid de zinc per a la seva utilització en aplicacions nanoelectròniques
 • Predicció del nivell de radioactivitat ambiental a l'atmosfera a partir de paràmetres ambientals.
 • Efectes del control dinàmic de la demanda sobre la xarxa elèctrica
 • Coronal rain formation by catastrophic cooling and study of its dynamics.
 • Caracterización del método de Hough para la detección de ondas gravitacionales
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones.
 • Descripción continua de sistemas de partículas interactivas.
 • Ones magnetohidrodinàmiques (MHD) en plasmes freds no isoterms.
 • Aprendizaje automático para la clasificación de arritmias cardíacas.
 • Revisión del índice oceanográfico IDEA.
 • Transporte en dobles puntos cuánticos: efecto de arrastre coherente y demonio de Maxwell.
 • Disseny d'un model numèric de simulació atmosfèrica no hidrostàtic i compressible: Programació i avaluació del nucli dinàmic
 • Efectes de la interacció espín-òrbita al transport per nanoestructures
 • Flujos de intercambio entre una bahía y las aguas costeras.
 • Estudi de l'acoblament entre transicions estructurals i magnètiques. Exploració del sistema Mn-Co-Ge-Fe.
 • Estudio de oscilaciones transversales de espículas cromosféricas empleando "Empirical Mode Decomposition".
 • Caracterització de tumors amb tècniques radiòmiques
 • Ajust estadístic de la temperatura mensual de les Illes Balears en funció de les components principals de la circulació atmosfèrica de gran escala. Estimació dels efectes del canvi climàtic.
 • Simulaciones numéricas de agujeros negros y estrellas de neutrones
 • Aplicació de les tècniques de Machine Learning (aprenentatge automàtic) a la millora de les tècniques de càlcul de les interaccions de llarg abast electrostàtiques i magnetostàtiques.
 • Dinámica de gotas de lluvia coronal
 • Estudio de la propagación de señales en una red neuronal.
 • Anàlisi bibliogràfic del concepte Sistema Convectiu de Mesoescala (SCM)
 • Transporte termoeléctrico en puntos cuánticos acoplados a contactos normales y superconductores.
 • Formas de onda de sistemas binarios de agujeros negros para el segundo período de toma de datos de los detectores LIGO
 • Selecció d'un aliatge amb memòria de forma per a una aplicació en el camp de l'automoció
 • Efectos de la conductancia sináptica en las oscilaciones corticales
 • Development of diagnostic and postprocessing tools for ensemble prediction systems generated by WRF model. Application to the November 7th, 2014 Medicane.
 • Fundamentos de ondas magnetohidrodinámicas.
 • Estudi d'aliatges ferromagnètics de Ni-Mn-Ga-Cu.
 • Verificación de modelos climáticos CMIP5: análisis de la estivalización de la primavera en el Mediterráneo Occidental
 • Adiabaticitat en models de canals acoblats d'espí no colineal.
 • Estudi de la diferència de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca.
 • Generación del ECWRF UIB.
 • Visualització de espais-temps de binaris de forats negres
 • Optimització de composició i tractament tèrmic per a l'efecte de memòria magnètic en aliatges Ni-Co-Mn-Ga
 • Determinación de parámetros de modelos de neuronas
 • Response of thin silicon oxide layers under repeated stress induced by voltage
 • Análisis experimental de la sincronización de osciladores caóticos y su aplicación en la distribución segura de claves
 • Modelo de redes neuronales de la criticalidad en la retina
 • Factores de acumulación en el cálculo de blindajes para radiación gamma
 • Propiedades de los modos colectivos de puntos cuánticos 2D en un campo magnético
 • Espacio-tiempos turbulentos en el contexto de la holografía
 • Bombeo cuántico
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones
 • Caracterització estàtica i dinàmica d'un làser de semiconductor
 • Determinación del efecto de las células gliales en la transmisión de información en el cerebro
 • Inestabilitats induïdes per fototaxis en poblacions d'algues verdes nedadores
 • Termodinàmica de sistemes petits
 • Magnetohydrodynamic waves in solar coronal loops
 • Influence of zealots and extenal information in opinion dynamics and consensus
 • Anàlisi de l'impacte de factors atmosfèrics sobre l'eficiència de cultius a les Illes Balears
 • Anàlisi climàtica dels condicionants de fenòmens extrems al llarg del segle XXI
 • Efecte de la ionització parcial sobre les ones magneto-hidrodinàmiques en plasmes astrofísics
 • Comparació de patrons d'ones gravitacionals post-Newtonians pel col·lapse de sistemes binaris de forats negres
 • Phase response curve of a neuronal circuit
 • Estimació de l’evapotranspiració a partir de mesures de temperatura, humitat i flux de calor sensible
 • Efectos del balance excitación-inhibición en una población neuronal
 • Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana
 • Modelos de campos escalares para la inflación cosmológica
 • Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera
 • Mecanismes de dissipació d'ones magnetohidrodinàmiques a plasmes astrofísics
 • A model of disordered wire with Anderson localization
 • Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals
 • Dinàmica no lineal de la longevitat cel·lular
 • Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura d'equilibri de la Mar Mediterrània.
 • Efectes i interaccions d'Anomalies de Vorticitat Potencial en Ciclons Intensos Mediterranis.
 • Anàlisi d'alternatives per a l'emissió electrònica integrada
 • Estudi de l’estructura d’estrelles compactes en la Relativitat General amb les equacions de Tolmann-Oppenheimer-Volkoff.
 • Anàlisi de l’impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives.
 • Análisis de la ecuación de balance de energía en superfície y estimación del flujo de calor latente con datos de Mallorca.
 • Sistemes quàntics forçats periòdicament
 • Aplicaciones de sistemas estocásticos interaccionantes a modelos de mercados financieros
 • Estudi de la brisa marina a les 3 conques principals de l'Illa de Mallorca.
 • Anàlisi global de la fitxa hídrica i classificació climàtica segons Thornthwaite
 • Estudio numérico de la fusión de un sistema binario de agujeros negros