Escoltar

Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Demostrar que es tenen i es comprenen els coneixements en l’àrea de la física que parteixen de la base de l’educació secundària general, en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de la física.
 2. Saber aplicar els coneixements a la feina o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes de física.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l’àrea de la física) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l’àmbit de la física a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències transversals

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Capacitat de treball en equip.
 3. Capacitat per adaptar-se a situacions noves.
 4. Capacitat d’organitzar i planificar.
 5. Coneixements generals bàsics.
 6. Raonament crític.
 7. Capacitat per generar idees noves.
 8. Motivació per la qualitat.
 9. Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa amb un nivell mitjà.

Competències específiques

 1. Ser capaç d’avaluar clarament els ordres de magnitud, de desenvolupar una percepció clara de les situacions que són físicament diferents, però que mostren analogies i que, per tant, permeten l’ús de solucions conegudes a nous problemes.
 2. Comprendre l’aspecte essencial d’un procés o d’una situació i establir-ne un model de treball; l’alumnat graduat hauria de ser capaç de fer les aproximacions requerides per reduir el problema fins a un nivell assequible; pensament crític per construir models físics.
 3. Tenir una bona comprensió de les teories físiques més importants, localitzant en la seva estructura lògica i matemàtica el suport experimental i el fenomen físic que pot ser descrit a través d’aquestes.
 4. Saber descriure el món físic emprant les matemàtiques, entendre i saber usar els models matemàtics i les aproximacions.
 5. Saber comparar críticament els resultats d’un càlcul basat en un model físic amb els d’experiments o observacions.
 6. Saber resoldre problemes de física amb solucions ben definides, tenir experiència en el tractament de problemes més complexos amb solucions obertes i saber formular problemes en termes precisos i identificant els aspectes essencials. Tenir la capacitat de fer servir diferents aproximacions davant de problemes que suposin un repte.
 7. Tenir la capacitat d’usar llibres de text i articles de física, cercar informació en bases de dades i Internet, iniciar recerques independents i interactuar amb col·legues per aconseguir informació rellevant.
 8. Tenir la capacitat d’assimilar explicacions, llegir i entendre textos científics i saber resumir i presentar la informació d’una manera concisa i clara.
 9. Haver-se familiaritzat amb els models experimentals més importants, a més de ser capaços de fer experiments de manera independent, així com descriure, analitzar i avaluar críticament les dades experimentals.
 10. 1Saber fer i, en alguns casos, planificar un experiment o recerca, i saber redactar un informe sobre l’experiment. Saber usar els mètodes d’anàlisi de dades apropiades i avaluar l’error en les mesures i els resultats. Saber relacionar les conclusions de l’experiment o la recerca amb les teories físiques pertinents.
 11. Desenvolupar l’habilitat de treballar independentment, emprar la iniciativa i organitzar-se per complir terminis de lliurament. Adquirir experiència en el treball en grup i ser capaç d’interaccionar constructivament.
 12. Saber escriure programes amb un llenguatge de programació científic, utilitzar programes de càlcul simbòlic i usar programes per a l’anàlisi de dades i la presentació d’informes.
 13. Demostrar, tenir i comprendre coneixements de tècniques i mètodes matemàtics, en un nivell que permeti una formulació avançada de les teories físiques i la resolució de problemes de manera eficient.