Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés

 • Interès per respondre qüestions fonamentals sobre la ciència.
 •   Il·lusió per entendre millor els fenòmens físics.
 • Capacitat de concentració per estudiar i fer feina.
 • Facilitat per relacionar els conceptes que es van aprenent.
 • Creativitat per encarar noves qüestions.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 50

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GFIS

3r vocal
Quesada Ruiz, Ana Francisca
4t vocal
Florit Binimelis, Lluís

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Física

Física (Pla 1997)
Física (Pla 1997) Grau de Física
1448: Mecànica i Ones I
21011: Mecànica Clàssica
1449: Mètodes Matemàtics I
21009: Càlcul Vectorial
 • 1449: Mètodes Matemàtics I
 • 1460: Mètodes Matemàtics II
 • 21000: Matemàtiques I
 • 21005: Matemàtiques II
1460: Mètodes Matemàtics II
21014: Variable Complexa
 • 1460: Mètodes Matemàtics II
 • 2263: Mètodes Matemàtics III
 • 21010: Equacions Diferencials I
 • 21015: Equacions Diferencials II
1461: Tècniques Experimentals I
21008: Laboratori de Física General
1462: Termodinàmica I
21012: Termodinàmica
1463: Fonaments Matemàtics de les Tècniques Experimentals
21003: Anàlisi de Dades Experimentals
1468: Física
 • 21001: Física General I
 • 21006: Física General II
2260: Electromagnetisme
 • 21020: Electromagnetisme I
 • 21025: Electromagnetisme II
2261: Física Quàntica
21022: Física Quàntica
2262: Òptica
21017: Òptica
2263: Mètodes Matemàtics III
21023: Espais de Funcions
2264: Tècniques Experimentals II
21018: Física Experimental I
2265: Tècniques Experimentals III
21028: Física Experimental II
2267: Ampliació de Mètodes Matemàtics
21044: Càlcul Tensorial i Grups
2269: Física No Lineal
21037: Sistemes Dinàmics
2270: Física del Clima
21050: Física del Clima
2271: Física de l'Atmosfera
21049: Física de l'Atmosfera
2272: Astrofísica
21045: Astrofísica
2274: Relativitat i Cosmologia
21055: Relativitat i Cosmologia
2277: Física de la Matèria Condensada
21040: Física de la Matèria Condensada
2278: Mecànica dels Sòlids
21036: Mecànica de Sòlids
2280: Física Mèdica
21052: Física Mèdica
2281: Oceanografia Física
21054: Oceanografia Física
2282: Física del Làser
21039: Fotònica: Làsers i Aplicacions
2284: Electrònica I
21032: Electrònica Física
2285: Introducció a la Física de l'Estat Sòlid
21029: Física de l'Estat Sòlid
 • 2289: Experimentació en Física dels Materials
 • 2290: Experimentació en Física Nuclear
21042: Física Experimental III
4829: Ciències dels Materials
21041: Física dels Materials
618: Física del Medi Ambient
21051: Física del Medi Ambient
 • 647: Mecànica i Ones II
 • 695: Física de Fluids
21021: Física de Medis Continus
 • 661: Termodinàmica II
 • 692: Ampliació de Física Estadística
21031: Mecànica Estadística
662: Física Numèrica
21004: Física Assistida per Ordinador
664: Teoria de Circuits
21013: Circuits Elèctrics
669: Electrònica II
21019: Instrumentació Electrònica
669: Electrònica II
21048: Electrònica Digital
688: Física Estadística
21026: Física Estadística
689: Mecànica Quàntica
21027: Mecànica Quàntica
690: Mecànica Teòrica
21016: Mecànica Analítica
694: Física Atòmica i Molecular
21030: Física Atòmica i Molecular
696: Física Nuclear i de Partícules
21033: Física Nuclear i de Partícules
697: Física Computacional
21024: Física Computacional
722: Treball Acadèmicament Dirigit
21034: Treball de Fi de Grau de Física

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic