Escoltar

Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés

 • Interès per respondre qüestions fonamentals sobre la ciència.
 •  Il·lusió per entendre millor els fenòmens físics.
 • Capacitat de concentració per estudiar i fer feina.
 • Facilitat per relacionar els conceptes que es van aprenent.
 • Creativitat per encarar noves qüestions.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 50

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
 • Biologia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Geologia (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,1)
 • Matemàtiques II (0,2)
 • Química (0,1)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GFIS

3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Salamanca Serra, Miquel

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Física

Física (Pla 1997)
Física (Pla 1997) Grau de Física
1448: Mecànica i Ones I
21011: Mecànica Clàssica
1449: Mètodes Matemàtics I
21009: Càlcul Vectorial
 • 1449: Mètodes Matemàtics I
 • 1460: Mètodes Matemàtics II
 • 21000: Matemàtiques I
 • 21005: Matemàtiques II
1460: Mètodes Matemàtics II
21014: Variable Complexa
 • 1460: Mètodes Matemàtics II
 • 2263: Mètodes Matemàtics III
 • 21010: Equacions Diferencials I
 • 21015: Equacions Diferencials II
1461: Tècniques Experimentals I
21008: Laboratori de Física General
1462: Termodinàmica I
21012: Termodinàmica
1463: Fonaments Matemàtics de les Tècniques Experimentals
21003: Anàlisi de Dades Experimentals
1468: Física
 • 21001: Física General I
 • 21006: Física General II
2260: Electromagnetisme
 • 21020: Electromagnetisme I
 • 21025: Electromagnetisme II
2261: Física Quàntica
21022: Física Quàntica
2262: Òptica
21017: Òptica
2263: Mètodes Matemàtics III
21023: Espais de Funcions
2264: Tècniques Experimentals II
21018: Física Experimental I
2265: Tècniques Experimentals III
21028: Física Experimental II
2267: Ampliació de Mètodes Matemàtics
21044: Càlcul Tensorial i Grups
2269: Física No Lineal
21037: Sistemes Dinàmics
2270: Física del Clima
21050: Física del Clima
2271: Física de l'Atmosfera
21049: Física de l'Atmosfera
2272: Astrofísica
21045: Astrofísica
2274: Relativitat i Cosmologia
21055: Relativitat i Cosmologia
2277: Física de la Matèria Condensada
21040: Física de la Matèria Condensada
2278: Mecànica dels Sòlids
21036: Mecànica de Sòlids
2280: Física Mèdica
21052: Física Mèdica
2281: Oceanografia Física
21054: Oceanografia Física
2282: Física del Làser
21039: Fotònica: Làsers i Aplicacions
2284: Electrònica I
21032: Electrònica Física
2285: Introducció a la Física de l'Estat Sòlid
21029: Física de l'Estat Sòlid
 • 2289: Experimentació en Física dels Materials
 • 2290: Experimentació en Física Nuclear
21042: Física Experimental III
4829: Ciències dels Materials
21041: Física dels Materials
618: Física del Medi Ambient
21051: Física del Medi Ambient
 • 647: Mecànica i Ones II
 • 695: Física de Fluids
21021: Física de Medis Continus
 • 661: Termodinàmica II
 • 692: Ampliació de Física Estadística
21031: Mecànica Estadística
662: Física Numèrica
21004: Física Assistida per Ordinador
664: Teoria de Circuits
21013: Circuits Elèctrics
669: Electrònica II
21019: Instrumentació Electrònica
669: Electrònica II
21048: Electrònica Digital
688: Física Estadística
21026: Física Estadística
689: Mecànica Quàntica
21027: Mecànica Quàntica
690: Mecànica Teòrica
21016: Mecànica Analítica
694: Física Atòmica i Molecular
21030: Física Atòmica i Molecular
696: Física Nuclear i de Partícules
21033: Física Nuclear i de Partícules
697: Física Computacional
21024: Física Computacional
722: Treball Acadèmicament Dirigit
21034: Treball de Fi de Grau de Física

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic