Escoltar

Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 11,59¤
 • 2a matrícula : 25,77¤
 • 3a matrícula : 55,79¤
 • 4a matrícula : 77,30¤

  Competències

Competències específiques

 1. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació amb la discussió dels grans problemes històrics de la filosofia teorètica.
 2. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació amb les qüestions pràctiques i aplicades, particularment en els àmbits de l’ètica, la vida política, les arts i la tecnociència.
 3. Coneixement de la terminologia filosòfica especialitzada i de la bibliografia essencial en filosofia.
 4. Capacitat de relacionar les formulacions filosòfiques de diverses èpoques en el seu context històric.
 5. Capacitat d’abstracció i d’anàlisi lògica i formal d’arguments, així com d’identificar premisses falses i raonaments incorrectes.
 6. Habilitat en l’ús d’eines i conceptes filosòfics per a l’anàlisi i la comprensió dels temes actuals que permeti aplicar els coneixements a la feina o vocació d’una forma professional.
 7. Habilitat per a l’anàlisi dels arguments i conceptes de les ciències socials i ciències naturals.

 8. Disposició positiva per avaluar argumentacions oposades, formular i considerar les millors raons cap a la consecució de consensos.
 9. Respecte a la pluralitat d’enfocaments i tradicions en filosofia.
 10. Capacitat de raonament i reflexió crítica en les argumentacions filosòfiques.

Competències genèriques o transversals

 1. Coneixement i ús de les llengües pròpies de la comunitat autònoma i de la llengua anglesa en textos filosòfics.
 2.  Coneixement de temes importants de l’actualitat que connectin el debat filosòfic amb el cientificosocial, així com capacitat de reflexió interdisciplinària.

 3. Capacitat de síntesi i d’anàlisi lògica.
 4. Habilitats de recerca i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic especialitzat com al no especialitzat.
 5. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, tant de manera oral com escrita, que permeti aplicar els coneixements a la feina o vocació d’una forma professional.
 6. Habilitat de diàleg, mediació, negociació i treball en equip.

 7. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat i adquisició de la capacitat per valorar el pes de les diferents tradicions culturals en la societat contemporània.
 8. Reconeixement dels problemes relacionats amb el gènere.
 9. Reconeixement dels problemes relacionats amb el medi ambient.
 10. Assumpció de valors cívics i democràtics i comprensió dels drets humans.