Escoltar

Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

El grau de Filosofia té com a objectiu bàsic l’estudi i la indagació en les qüestions més fonamentals del pensament filosòfic, des dels seus orígens fins al món contemporani, en els diferents àmbits de la realitat, l’experiència i els valors: coneixement, llenguatge, metafísica, moralitat, pensament polític i social, ciència i tecnologia, lògica, estètica, antropologia i cultura. Amb una sòlida formació interdisciplinària humanística i el desenvolupament del rigor analític, el judici crític, i la capacitat de qüestionar, conceptualitzar i argumentar, el grau de Filosofia forma titulats de perfil generalista competents per: a) exercir la seva tasca en un espectre ampli de professions, b) continuar la formació amb un grau elevat d’autonomia, c) especialitzar-se al nivell de postgrau en els programes de màster i doctorat, d) adaptar-se amb versatilitat a les necessitats específiques del context sociocultural, i e) participar reflexivament en la transmissió de coneixement i l’assumpció de responsabilitats professionals, cíviques i socials.

El grau s’imparteix en català, castellà i anglès, llengua en la qual els alumnes assoliran la capacitat de comprensió i expressió, oralment i per escrit. L’idioma específic de cada assignatura s’indica al pla d’estudis i en cada guia docent.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20902 - Filosofia Grega Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20901 - Metodologia i Argumentació Lògica Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20903 - Història de les Idees Estètiques Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20904 - Idees Polítiques Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20905 - Filosofia Antiga i Medieval Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20906 - Antropologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20907 - Lògica I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20908 - Estètica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20909 - Filosofia Moderna I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20910 - Teoria Social Contemporània Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20911 - Ètica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20912 - Teoria del Coneixement I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20913 - Filosofia Moderna II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20914 - Metafísica I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20915 - Lògica II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20916 - Filosofia de la Ciència I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20917 - Valors i Cognició Humana Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20918 - Antropologia de les Societats Contemporànies Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20919 - Corrents Actuals de l'Ètica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20920 - Filosofia del Llenguatge I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20921 - Filosofia Contemporània Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20922 - Teoria del Coneixement II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20923 - Filosofia Política Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20924 - Metafísica II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20925 - Corrents Actuals de la Filosofia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20926 - Filosofia de la Ciència II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20927 - Filosofia del Llenguatge II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20928 - Teories Actuals de la Democràcia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20929 - Treball de Fi de Grau de Filosofia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20878 - English for Philology and Philosophy Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20930 - Textos de Filosofia Grega Optativa 6,0 Català Primer semestre
20934 - Filosofia de la Biologia Optativa 6,0 Català Primer semestre
20936 - Temes d'Estètica Optativa 6,0 Català Primer semestre
20931 - Ciutadania i Drets Humans Optativa 6,0 Català Segon semestre
20932 - Filosofia i Coneixement Científic en el Món Contemporani Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20933 - Gènere i Societat Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20943 - Temes de Filosofia Contemporània Optativa 6,0 Català Segon semestre
20935 - Temes de Filosofia Moderna Optativa 6,0
20937 - Antropologia Urbana i Estudis de Ciutadania Optativa 6,0
20938 - Ciència, Tecnologia i Societat Optativa 6,0
20939 - Teoria de l'Estat Optativa 6,0
20940 - Filosofia de la Tecnologia Optativa 6,0
20941 - Seminari de Metafísica Optativa 6,0
20942 - Concepte de Veritat en la Filosofia Contemporània Optativa 6,0
20944 - Ètica Aplicada Optativa 6,0
20945 - Pràctiques Externes de Filosofia Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau Filosofia 1r G03 cronograma exàmens