Escoltar

Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

Atesa la seva diversitat i interdisciplinarietat, els estudis de Filosofia admeten estudiants amb una àmplia varietat de disposicions, coneixements i interessos. No obstant això, algunes característiques específiques remarquen les predisposicions humanes i acadèmiques idònies, bé de partida, bé susceptibles de ser desenvolupades al llarg de la carrera:

 1. Capacitat i interès en l'anàlisi, el raonament i la reflexió crítica
 2. Habilitat de síntesi i anàlisi lògica
 3. Desenvolupament d'un aprenentatge autònom (amor a la lectura reflexiva)
 4. Interès i capacitat per les relacions, el diàleg, la mediació, el treball en comú i la comunicació
 5. Habilitat de crítica i argumentació, amb una actitud favorable a la consideració i l'avaluació sospesada d'arguments oposats
 6. Professar valors relacionats amb el funcionament d'una societat democràtica: responsabilitat, tolerància, igualtat, solidaritat, respecte a la pluralitat i defensa lògica dels drets humans.

I, naturalment, sempre és oportú posseir un coneixement bàsic d'algunes teories i tècniques de la filosofia, com també de temes de l'actualitat que connecten directament amb el debat filosòfic.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 60

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Alemany II (0,2)
 • Francès II (0,2)
 • Grec II (0,2)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Història de l’Art (0,2)
 • Llatí II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Arts i Humanitats  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GFIL

Secretari/ària
3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Garcia Gimenez, Daniel

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Filosofia

Filosofia (Pla 1998)
Filosofia (Pla 1998) Grau de Filosofia
1066: Estètica I
20903: Història de les Idees Estètiques
1067: Estètica II
20908: Estètica
1081: Antropologia I
20906: Antropologia
1128: Antropologia II
20918: Antropologia de les Societats Contemporànies
1130: Història de la Filosofia I
20902: Filosofia Grega
1142: Desenvolupaments Actuals de la Teoria de la Ciència
20932: Filosofia i Coneixement Científic en el Món Contemporani
1185: Filosofia de la Ment
20917: Valors i Cognició Humana
1201: Ètica I
20911: Ètica
1202: Ètica II
20919: Corrents Actuals de l'Ètica
1203: Història de la Filosofia II
20905: Filosofia Antiga i Medieval
1204: Lògica I
20901: Metodologia i Argumentació Lògica
1205: Teoria del Coneixement I
20912: Teoria del Coneixement I
1206: Història de la Filosofia III
20909: Filosofia Moderna I
1207: Història de la Filosofia IV
20913: Filosofia Moderna II
1208: Lògica II
20907: Lògica I
1209: Teoria del Coneixement II
20922: Teoria del Coneixement II
1211: Corrents Actuals de la Filosofia I
20925: Corrents Actuals de la Filosofia
1212: Filosofia de la Ciència I
20916: Filosofia de la Ciència I
1213: Filosofia de la Ciència II
20926: Filosofia de la Ciència II
1214: Filosofia Política I
20923: Filosofia Política
1215: Corrents Actuals de la Filosofia II
20921: Filosofia Contemporània
1216: Filosofia Política II
20928: Teories Actuals de la Democràcia
1217: Metafísica I
20914: Metafísica I
1218: Metafísica II
20924: Metafísica II
1219: Filosofia Moderna
20935: Temes de Filosofia Moderna
1220: Lògica III
20915: Lògica II
1934: Gènere i Societat
20933: Gènere i Societat
1966: Iconografia i Iconologia I (Art Antic i Medieval)
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
2371: Antropologia de les Societats Desenvolupades
20937: Antropologia Urbana i Estudis de Ciutadania
2372: Corrents Ètics Contemporanis
20944: Ètica Aplicada
2375: Història de la Filosofia Grega
20930: Textos de Filosofia Grega
2379: Filosofia de la Biologia
20934: Filosofia de la Biologia
2382: Gnoseologia II
20942: Concepte de Veritat en la Filosofia Contemporània
2383: Filosofia Contemporània I
20900: La Filosofia en el Món Actual
2384: Filosofia Contemporània II
20943: Temes de Filosofia Contemporània
2386: Estètica IV
20936: Temes d'Estètica
2389: Teoria de l'Estat
20939: Teoria de l'Estat
2395: Ciència, Tecnologia i Societat I
20938: Ciència, Tecnologia i Societat
2396: Ciència, Tecnologia i Societat II
20940: Filosofia de la Tecnologia
4884: Literatura Anglesa I
21800: Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
797: Ciència Política i de l'Administració
20931: Ciutadania i Drets Humans
798: Història de les Idees Polítiques
20904: Idees Polítiques
800: Sociologia General
20910: Teoria Social Contemporània
886: Llengua Catalana I
20800: Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
968: Filosofia del Llenguatge I
20920: Filosofia del Llenguatge I
995: Filosofia del Llenguatge II
20927: Filosofia del Llenguatge II

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic