Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 11,59¤
 • 2a matrícula : 25,77¤
 • 3a matrícula : 55,79¤
 • 4a matrícula : 77,30¤

  Competències

Competències generals

 • Interpersonals
  1. Capacitat per mantenir una bona comunicació interpersonal amb especialistes en la matèria, així com amb persones no expertes.

  2. Capacitat d’aprendre de la feina de les altres persones.

  3. Capacitat per mantenir una actitud professional ètica i compromesa en el marc d’una concepció social responsable i de respecte.

 • Acadèmiques
  1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

  2. Capacitat per localitzar, emprar i sintetitzar informació.

  3. Capacitat d’autogestió del temps d’estudi.

  4. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica.

  5. Capacitat per ser original en el desenvolupament i en l’aplicació d’idees a partir dels coneixements adquirits.

  6. Capacitat per ampliar i actualitzar coneixements de manera autònoma.

  7. Capacitat per generar noves idees i ser creatiu.

 • Professionals
  1. Capacitat per transmetre coneixements, comunicar conclusions amb claredat, tant de manera oral com escrita, a tot tipus de públic, en els diferents graus d’especialització.

  2. Capacitat per identificar problemes i temes de recerca i avaluar-ne la importància en l’àrea d’estudi.

  3. Capacitat d’adaptació a diferents contextos professionals.


Competències específiques

 • Interpersonals
  1. Capacitat per adquirir estratègies per al treball col·laboratiu desenvolupant actituds de respecte a la pluralitat de perspectives i al contrast d’opinions.

  2. Capacitat d’apreciació, acceptació i integració de la diversitat lingüística i cultural que caracteritza l’àmbit hispànic.

 • Acadèmiques
  1. Coneixement de l’estructura de la llengua espanyola en els diferents àmbits d’anàlisi: fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica, pragmàtica i discurs.

  2. Coneixement dels principals fenòmens de variació lingüística de l’espanyol (variació social, geogràfica i històrica).

  3. Coneixement de la història i el desenvolupament de la llengua espanyola i identificació dels períodes principals de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals de cada un d’aquests períodes.

  4. Coneixement de la literatura en llengua espanyola.

  5. Coneixement de l’evolució històrica interna i externa de la literatura espanyola i hispanoamericana, així com adquisició de les competències per analitzar-la i comentar-la des d’una perspectiva històrica i comparativa.

  6. Coneixement de crítica textual i d’edició de textos en espanyol.

  7. Coneixement i ús de manera adequada de la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics.

  8. Coneixement i comprensió dels diferents corrents de pensament en lingüística i en teoria i crítica literàries.

  9. Coneixement dels diferents mètodes i tècniques en l’anàlisi de textos lingüístics i literaris i la seva aplicació en l’àmbit hispànic.

  10. Coneixement de la llengua llatina i dels aspectes principals de la seva evolució a les llengües romàniques.

  11. Coneixement instrumental de l’anglès en contextos acadèmics.

  12. Coneixement de la gramàtica i les competències comunicatives d’altres llengües estudiades.

  13. Coneixement de les manifestacions literàries d’altres llengües estudiades.

  14. Coneixement del context cultural i artístic relacionat amb l’estudi lingüístic i literari de l’espanyol.

 • Professionals
  1. Capacitat per elaborar adequadament textos de diferents tipus.

  2. Capacitat per analitzar i avaluar críticament textos i discursos de diferents tipus, utilitzant tècniques apropiades d’anàlisi.

  3. Capacitat per avaluar críticament l’estil d’un text i per formular propostes alternatives.

  4. Capacitat per localitzar, fer servir i avaluar críticament bibliografia referent a la llengua i literatura espanyoles i per enquadrar-la dins d’una perspectiva teòrica.

  5. Capacitat per utilitzar i aprofitar la informació de bases de dades, fonts informàtiques i recursos en xarxa per a l’estudi lingüístic i literari de l’espanyol.

  6. Capacitat per identificar problemes relacionats amb els coneixements adquirits i identificar possibles àrees de recerca en l’àmbit de la llengua i la literatura espanyoles.

  7. Capacitat per exercir tasques d’assessorament, correcció lingüística i planificació lingüística en relació amb l’espanyol.

  8. Capacitat per dissenyar, organitzar i avaluar contextos d’ensenyament i aprenentatge de l’espanyol com a llengua estrangera, atenent la diversitat lingüística i cultural que caracteritza l’àmbit hispànic.