Escoltar

22109. Llengua Anglesa i la seva Didàctica I . Grup 3

Identificació de l'assignatura

Assignatura22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
Grup Grup 3 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Anglès
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Juan José Bermúdez de Castro Acaso
j.bermudezcastroj.bermudezcastro@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

It is the supreme art of the techer to awaken joy in creative expression and knowledge . Albert Einstein.

The first aim of this course "English Language Teaching 1" and its sequel in the second year "English Language Teaching 2" is to provide the students with the linguistic competence in English to acquire level B2 in the four main communicative skills (reading, writing, speaking, and listening). However, it will be equally important to make the students aware of their role as future teachers in primary school. Therefore, most units, class activities, readings, films analyses, class debates and additional materials will address issues - sometimes not unproblematic - related to Primary Education.

Es tracta d'una assignatura de caràcter instrumental que pretén complementar la formació lingüística que l'alumnat adquirirà a la matèria de llengües dintre del bloc didàctic-disciplinar, consolidant la competència oral i escrita en llengua anglesa, orientada a que l'alumne assoleixi el nivell d 'Intermediate Plu s , B2 segons les directrius del MECR (Marc Europeu Comú de Referència). Aiximateix es pretén donar les eines bàsiques perquè l'alumnat adquireixi les destreses per poder planificar i impartir anglès a un nivell de Primària.

Requisits

Essencials

És essencial tenir una base gramatical en llengua anglesa que permeti com a mínim la formulació d'afirmacions, negacions i preguntes en diferents temps verbals (present, passat i futur simples, present i passat continus i verbs irregulars).

Recomanables

És molt recomanable que l'alumnat que hagi suspès la prova d'anglès a les PAU treballi de manera autònoma les destreses de comprensió i expresió oral. Recomanam l'assistència a l'aula C-13 on l'alumnat disposarà de materials d'autoaprenentatge d'anglès, servei de préstec de recursos audio-visuals i podrà participar a les activitats d'expressió oral (discussions, debats, etc.) que s'organitzen periòdicament.

Competències

S'aspira a assolir les competències següents:

Específiques

  • Competència 1: Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües, mirant d'evitar qualsevol tipus de discriminació cultural, racial i sexista en l'ús i l'ensenyament de les llengües (2.4.6)
  • Competència 2 : Disposar d'una adequada competència comunicativa així com d'un bon coneixement lingüístic i sociocultural de l'anglès. (2.4.7)
  • Competència 3: Dissenyar activitats dirigides a aconseguir que l'alumnat pugui assolir una suficiència comunicativa a nivell oral. (2.4.8.)

Genèriques

  • Competència 1: Conéixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i el rol del professorat com a mediador i facilitador. (1. 2. 10)
  • Competència 2 : Capacitat per a seleccionar, utilitzar i avaluar de manera adequada les tecnologies de la informació i la comunicació com a recursos didàctics en els processos d'ensenyament / aprenentatge (1.3.8).
  • Competència 3: Capacitat per aprendre de manera autònoma i treballar en equip (4.3.1, 4. 2. 6)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts són els següents:

Continguts temàtics

Bloc 1 Comprensió oral en anglès

Característiques de l'anglès oral. Tècniques de comprensió oral i identificació de sons.

Bloc 2 Comprensió escrita en anglès

Tècniques de lectura i de treball de vocabulari d'interès general i el propi de la titulació.

Bloc 3 Expresió oral en anglès

Producció correcta, clara i fluïda en interaccions. Pràctica de la pronúncia en anglès (elements segmentals i suprasegmentals).

Bloc 4 Expresió escrita en anglès

Conèixer les convencions dels resums, correus electrònics, perfils virtuals, expressar opinions, redacció d'informes.

Bloc 5 Aplicacions per a l'ensenyament

Coneixement i ús de la llengua anglesa dins l'etapa de Primària. Explotació de recursos i materials didàctics per a l'ensenyament de l'anglès.

Metodologia docent

Encara que es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, les sessions expositives per part del professor tindràn la seva importància, especialment pel que fa als coneixements de les estructures gramaticals, sense les quals és impossible manejar o ensenyar un llenguatge. És fonamental que l'alumnat participi de manera activa en la resolució d'exercicis en petits grups i en les activitats comunicatives proposades pel professor que actuarà com a mediador del grup-classe.

Volum de treball

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Estructures gramaticals orientades a la comprensió i expressió escrita i oral Grup gran (G)

Es realitzaran les segu?ents activitats:

* Resolució d'exercicis de gramàtica i vocabulari.

* Revisió i anàlisi dels errors gramaticals més freqüents.

* Pautes per a la redacció de textos.

* Exercicis de comprensió escrita: lectura de textos curts.

* Pràctica de l'expresió oral: lectura en veu alta,

* Exposicions orals sobre lectures prèvies,

* Interaccions, activitats per a millorar la pronúncia.

40
Classes pràctiques Conversation and Listening Grup gran (G)

Es farà èmfasi en la pronunciació, listening i activitats de intercomunicació i debats.

15
Avaluació Final Exam (Juny) Grup gran (G)

En període d'avaluació complementària s'avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) and Reading (10%).

2
Avaluació Mid-term Exam Writing (Abril) and Final Exam (Last week of classes May) Grup gran (G)

S'avaluarà les competències d'expressió escrita: Midterm Exam April (10%) abd Final Exam (Last week of classes May10%)

1
Avaluació Mid-term and Final Exam Speaking Grup gran (G)

S'avaluarà les competéncies d'expressió oral en aglés (20%): Oral Presentations (after Easter) 10% and Final Interview in Exams Period (10%).

1
Avaluació Mid-term Exam (Abril) Grup gran (G)

S''avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) and Reading (10%).

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Resolució d'exercicis

Homework i treball individual

60
Estudi i treball autònom en grup Preparació de materials

Treball en grup i presentacions

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació es regirá segons les següents normes:

- Un "Midterm" examen escrit a l'abril (40% de la nota final: 10% Listening, 10% Writing, 10% Use of English. 10% Reading)). Recuperable.

- Un examen oral (20% de la nota final: 10% Oral Presentation After Easter, 10% Final Interview in Exam Period). Recuperable.

- Un examen final en l'última setmana de classes. Valor 10% de la nota final (10% Writing). Recuperable.

- Un examen final en el període d'avaluació complementària. Valor del 30% de la nota final (10% Listening, 10% Use of English, 10% Reading). Recuperable.

Totes les proves han de superar-se amb un 5 per aprovar l'assignatura. Les parts no superades en els períodes d'avaluació continua o complementària, seran recuperables en el període d'avaluació extraordinària (juliol).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Estructures gramaticals orientades a la comprensió i expressió escrita i oral
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Es realitzaran les segu?ents activitats:

* Resolució d'exercicis de gramàtica i vocabulari.

* Revisió i anàlisi dels errors gramaticals més freqüents.

* Pautes per a la redacció de textos.

* Exercicis de comprensió escrita: lectura de textos curts.

* Pràctica de l'expresió oral: lectura en veu alta,

* Exposicions orals sobre lectures prèvies,

* Interaccions, activitats per a millorar la pronúncia.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0%

Conversation and Listening
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Es farà èmfasi en la pronunciació, listening i activitats de intercomunicació i debats.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0%

Final Exam (Juny)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

En període d'avaluació complementària s'avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) and Reading (10%).

Criteris d'avaluació

En període de d'avaluació complementària s'avaluarà el Listening (10%), Reading (10%), Use of English (10)

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Mid-term Exam Writing (Abril) and Final Exam (Last week of classes May)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

S'avaluarà les competències d'expressió escrita: Midterm Exam April (10%) abd Final Exam (Last week of classes May10%)

Criteris d'avaluació

S'avaluarà les competències d'expressió escrita en anglès: Abril (10%) and Last week of classes in May(10%).

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Mid-term and Final Exam Speaking
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

S'avaluarà les competéncies d'expressió oral en aglés (20%): Oral Presentations (after Easter) 10% and Final Interview in Exams Period (10%).

Criteris d'avaluació

S'avaluarà les competències d'expressió oral en anglès (20%).

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Mid-term Exam (Abril)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

S''avaluarà el Listening (10%), Use of English (10%) and Reading (10%).

Criteris d'avaluació

S'avaluaràel Listening (10%), Reading (10%) and Use of English (10)

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Resolució d'exercicis
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Homework i treball individual

Criteris d'avaluació

Homework i treball individual.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Preparació de materials
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Treball en grup i presentacions

Criteris d'avaluació

Treball en grup i presentacions.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'alumnat té a la seva disposició l'aula d'aprenentatge d'anglès en el English Labper poder treballar de manera autònoma, disposar de material audiovisual en servei de préstec i participar en les diferents activitats comunicatives que s'organitzen periòdicament.

Bibliografia bàsica

Tots els alumnes han d'assistir a classe amb un exemplar delsegüentllibre :
- English File Intermediate Plus Student's Book & Workbook with Key, by Christian Lathan-Koenig & Clive Oxenden. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN: 978-0194558037.

Bibliografia complementària

Baker, Ann (2006) 'Ship or Sheep' An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: CUP
Evans, Virginia (1998). Successful Writing. Upper-Intermediate. Newbury: Express Publishing
Lewis, Gordon and Benson, Günther (1999). Games for Children. Oxford: OUP
Philips, Sarah (1993). Young Learners. Oxford: OUP.
Puchta, Herbert and Rinvolucri, Mario (2005). Multiple Intelligences in EFL. Cambridge: CUP (Helbling Languages).

Altres recursos

Contact with real English (BBC World):
http://news.bbc.co.uk/2/hi/video_and_audio/default.stm
Pronunciation resources:
http://artsweb.bham.ac.uk/MHewings/pronunciationresources.html
Online dictionaries:
http://dictionary.cambridge.org/define.asp'dict=CALD&key=4939&ph=
Online teaching resources:
http://www.onestopenglish.com/
http://www.eslcafe.com/