Escoltar

Grau d'Educació Social en línia

240 crèdits - Facultat d'Educació

L'objectiu fonamental dels estudis de grau d'Educació Social consisteix a formar professionals amb els coneixements teòrics i pràctics que els permetin treballar de forma eficaç, crítica i responsable en els camps de l'educació familiar, el desenvolupament comunitari, la integració social, l'educació de l'oci, l'animació i la gestió cultural, la intervenció socioeducativa en infància i joventut, la intervenció socioeducativa amb persones adultes i grans i, finalment, en el camp de la intervenció educativa en la diversitat. Al mateix temps, s'adquireix la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   132   12   30   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21901 - Documentació i Comunicació Científica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22300 - Pedagogia Social i Comunitària Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22301 - Història de l'Educació Social Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22201 - Psicologia del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22203 - Sociologia de l'Educació Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed. Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22308 - Programes d'Animació Sociocultural Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22311 - Programes d'Educació Ambiental Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22312 - Educació de Persones Adultes Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22317 - Gerontologia Educativa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22326 - Pràctiques I d'Educació Social Pràctiques externes 6,0 Català Primer semestre
22327 - Pràctiques II d'Educació Social Pràctiques externes 24,0 Català Segon semestre
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21976 - English for Education and Social Work Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari Optativa 6,0 Català Primer semestre
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar Optativa 6,0 Català Primer semestre
21904 - Teoria i Història del Treball Social Optativa 6,0
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups Optativa 6,0
22330 - Condicions Politiconormatives de la Interv. Socied. en l'Estat del Benestar Optativa 6,0
22331 - Alfabetització i Exclusió Digital Optativa 6,0
22334 - Cultura i Societat Turística Optativa 6,0
22335 - Ampliació de Pràctiques d'Educació Social Optativa 12,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020