Escoltar

Grau d'Educació Social en línia

240 crèdits - Facultat d'Educació

En què consisteix?

L'objectiu fonamental dels estudis de grau d'Educació Social consisteix a formar professionals amb els coneixements teòrics i pràctics que els permetin treballar de forma eficaç, crítica i responsable en els diferents camps de l’Educació Social.

Què hi aprendràs?

Competències transversals de caire instrumental, personal, interpersonal i social. Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb la comprensió i el coneixement dels processos i contextos de la intervenció socioeducativa, així com la gestió i l’aplicació de les tècniques i els instruments necessaris per a la intervenció socioeducativa. A més, els alumnes aconseguiran la competència per entendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

L'educació social presenta un amplíssim ventall potencial de sortides professionals en els camps de:

  1. L'educació familiar.
  2. El desenvolupament comunitari.
  3. La integració social.
  4. L'educació del lleure, l'animació i la gestió cultural.
  5. La intervenció socioeducativa en infància i joventut.
  6. La intervenció socioeducativa amb persones adultes i els més grans.
  7. La intervenció socioeducativa en la diversitat.
  8. La intervenció socioeducativa en els centres d'ensenyament.

A aquestes sortides cal afegir les corresponents a l'àmbit acadèmic i al de la recerca en educació social.

Per a un major aprofundiment es pot consultar la pàgina web següent, pertanyent al Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears: <http://www.ceesib.org/>.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
  55 places
240 crèdits. 4 anys de durada
No presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.020,32¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya