Escoltar

Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

En què consisteix?

L'objectiu fonamental dels estudis de grau d'Educació Social consisteix a formar professionals amb els coneixements teòrics i pràctics que els permetin treballar de forma eficaç, crítica i responsable en els diferents camps de l’Educació Social.

Què hi aprendràs?

Competències transversals de caire instrumental, personal, interpersonal i social. Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb la comprensió i el coneixement dels processos i contextos de la intervenció socioeducativa, així com la gestió i l’aplicació de les tècniques i els instruments necessaris per a la intervenció socioeducativa. A més, els alumnes aconseguiran la competència per entendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

L'educació social presenta un amplíssim ventall potencial de sortides professionals en els camps de:

  1. L'educació familiar.
  2. El desenvolupament comunitari.
  3. La integració social.
  4. L'educació del lleure, l'animació i la gestió cultural.
  5. La intervenció socioeducativa en infància i joventut.
  6. La intervenció socioeducativa amb persones adultes i els més grans.
  7. La intervenció socioeducativa en la diversitat.
  8. La intervenció socioeducativa en els centres d'ensenyament.

A aquestes sortides cal afegir les corresponents a l'àmbit acadèmic i al de la recerca en educació social.

Per a un major aprofundiment es pot consultar la pàgina web següent, pertanyent al Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears: <http://www.ceesib.org/>.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
65 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.020,32¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2020-21

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya