Escoltar

Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

Perfil d'ingrés

Un perfil que pot permetre una bona adaptació al pla d'estudis de grau d'Educació Social inclou la següent relació de característiques personals:

 1. Interès i sensibilitat pels problemes socials.
 2. Compromís social i ètic.
 3. Interès pel coneixement.
 4. Capacitat de treball en grup.
 5. Capacitat d'empatia.
 6. Capacitat creativa i d'iniciativa.
 7. Consciència dels avantatges i inconvenients de dedicar-se a una professió vinculada al camp social.
 8. Ser una persona responsable, tolerant, compromesa i solidària.
 9. Tenir una actitud positiva cap a l'autoconeixement i capacitat d'autocrítica.

És important remarcar que les característiques personals esmentades no són condicions necessàries, ja que es poden anar adquirint i millorant al llarg de la titulació, però suposen elements fonamentals d'un/a bon/a professional de l'educació social.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 65

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEDS

3r vocal
Juan Puigserver, Micaela
4t vocal
Peña De La Fuente, Azahara

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Educació Social

Educació Social (Pla 1997)
Educació Social (Pla 1997) Grau d'Educació Social
1176: Organització i Gestió de Centres Educatius
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
1188: Bases Metodològiques de la Investigació Educativa
22304: Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
1191: Psicologia del Desenvolupament
22201: Psicologia del Desenvolupament
1193: Sociologia de l'Educació
22203: Sociologia de l'Educació
1223: Psicologia Social i de les Organitzacions
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
1224: Sociologia i Antropologia Social
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
1225: Educació Permanent
22312: Educació de Persones Adultes
1226: Intervenció Educativa sobre Problemes Fonamentals de Desadaptació Social
 • 22307: Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I
 • 22310: Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
1227: Programes d'Animació Sociocultural
22308: Programes d'Animació Sociocultural
1228: Programes Educatius per a la Tercera Edat
22317: Gerontologia Educativa
1229: Programes Institucionals d'Intervenció Socioeducativa
22313: Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques
1232: Pràctica d'Educació Social
22326: Pràctiques I d'Educació Social
1233: Intervenció Educativa en els Problemes de Conducta
22324: Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta
1391: Intervenció Socioeducativa de la Família
22315: Intervenció Socioeducativa amb la Família
1395: Interculturalisme i Educació
22321: Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
1399: Programes d'Educació per a la Igualtat entre Homes i Dones
22322: Educació per la Igualtat de Gènere
1418: Història de l'Educació Social
22301: Història de l'Educació Social
1490: Programa d'Inserció Sociolaboral
22314: Formació i Inserció Sociolaboral
1491: Programes d'Educació Ambiental
22311: Programes d'Educació Ambiental
1494: Intervenció Socioeducativa de Persones amb Minusvalideses
22319: Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat
1495: Intervenció sobre l'Oci
22318: Intervenció Socioeducativa en l'Oci
1496: Política i Legislació en Educació Social
22330: Condicions Politiconormatives de la Interv. Socied. en l'Estat del Benestar
1497: Tècniques de Dinamització de Grups
22329: Tècniques de Dinamització de Grups
1499: Educació Cívica i Social
22333: Ciutadania i Societat del Benestar
1728: Pedagogia de la Drogoaddicció
22323: Intervenció Socioeducativa en Drogodependències
1934: Gènere i Societat
22325: Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa
2103: Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació
22201: Psicologia del Desenvolupament
2676: Pedagogia Social i Treball Social
22300: Pedagogia Social i Comunitària
6000: Didàctica General
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
6002: Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
22300: Pedagogia Social i Comunitària
6018: Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
22306: Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) Grau d'Educació Social
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22006: Organització i Gestió Educatives
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22011: Psicologia de l'Educació
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22015: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
22201: Psicologia del Desenvolupament

Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
Grau d'Educació Primària (Pla 2009) Grau d'Educació Social
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
21901: Documentació i Comunicació Científica
22105: Organització i Gestió Educatives
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22201: Psicologia del Desenvolupament

Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) Grau d'Educació Social
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22001: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22006: Organització i Gestió Educatives
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22011: Psicologia de l'Educació
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22015: Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància
22201: Psicologia del Desenvolupament

Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
Grau d'Educació Primària (Pla 2013) Grau d'Educació Social
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
21901: Documentació i Comunicació Científica
22105: Organització i Gestió Educatives
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22201: Psicologia del Desenvolupament

Grau de Pedagogia (Pla 2009)
Grau de Pedagogia (Pla 2009) Grau d'Educació Social
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
21901: Documentació i Comunicació Científica
21901: Documentació i Comunicació Científica
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
21976: English for Education and Social Work
21976: English for Education and Social Work
22200: Història de l'Educació
22301: Història de l'Educació Social
22201: Psicologia del Desenvolupament
22201: Psicologia del Desenvolupament
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22203: Sociologia de l'Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22306: Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
22207: Planificació de la Intervenció Educativa
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22208: Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22211: Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22304: Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22212: Política i Legislació Educatives
22330: Condicions Politiconormatives de la Interv. Socied. en l'Estat del Benestar
22214: Pedagogia Social
22300: Pedagogia Social i Comunitària
22215: Pedagogia Ambiental
22311: Programes d'Educació Ambiental
22216: Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius
22305: Avaluació de Programes en Educació Social
22222: Formació per a l'Ocupació
22314: Formació i Inserció Sociolaboral
22239: Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22309: Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22321: Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22321: Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22322: Educació per la Igualtat de Gènere
22322: Educació per la Igualtat de Gènere

Grau de Treball Social
Grau de Treball Social Grau d'Educació Social
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
21901: Documentació i Comunicació Científica
21901: Documentació i Comunicació Científica
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
21903: Processos Psicològics Bàsics
22201: Psicologia del Desenvolupament
21905: Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
22203: Sociologia de l'Educació
21908: Intervenció Social davant Maltractaments en la Família
22315: Intervenció Socioeducativa amb la Família
21909: Intervenció Social davant la Conducta Delictiva
22316: Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària
21910: Planificació i Avaluació Social
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
21917: Investigació i Diagnòstic
22304: Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
21926: Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu
22320: Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola
21936: Intervenció Social sobre Drogues
22323: Intervenció Socioeducativa en Drogodependències
21937: Igualtat de Gènere
22322: Educació per la Igualtat de Gènere
21976: English for Education and Social Work
21976: English for Education and Social Work
22201: Psicologia del Desenvolupament
22201: Psicologia del Desenvolupament
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Educació Social
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
22308 - Programes d'Animació Sociocultural 6
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci 6
22329 - Tècniques de Dinamització de Grups 6
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar 6
22326 - Pràctiques I d'Educació Social 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral 6
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat 6
22330 - Condicions Politiconormatives de la Interv. Socied. en l'Estat del Benestar 6
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar 6
22326 - Pràctiques I d'Educació Social 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Promoció en Igualtat de Gènere
Assignatura Crèdits
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral 6
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere 6
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa 6
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar 6
22326 - Pràctiques I d'Educació Social 6
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic