Escoltar

Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 233 176 149 142 169 175
Nou ingrés 60 48 43 46 43 51
Nou ingrés SIIU 54 39 38 44 37 49
Matriculats 511 306 241 240 232 234
Titulats 181 72 30 34 19 33
Places 90 90 90 75 75 65

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 9% 24% 9%
Taxa d'abandonament 37% 38% 40%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 91% 86% 91% 74% 81% 82%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 88% 80% 79% 79% 79% 80%
Taxa de rendiment 73% 71% 65% 67% 65% 67%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 5 5 6 6 6

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Joan Mascaró Trobat 

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 30/03/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Verificació BOE Pla d'estudis segona modificació 01/08/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació 15/07/2013
Verificació Informe segona modificació 15/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria primera modificació 24/07/2012
Verificació Informe primera modificació 24/07/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 28/07/2010
Verificació Informe final de verificació 11/05/2010
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació 05/06/2009

Treballs de Fi de Grau

 • Estudio y proyecto de una promoción mediante el uso de energías renovables
 • Proyecto de reforma y rehabilitación de vivienda unifamiliar aislada
 • Aixecament de plànols, detecció de lesions i proposta d'intervenció de l'Església de Sant Feliu de Llubí
 • Aixecament de plànols, modelat i maquetació d'un edifici singular ubicat a Palma
 • Aixecament de plànols de la rectoria d'Espoles i diagnosi de lessions i proposta d'intervenció a les façanes
 • Análisis y dimensionamiento de una estructura de edificación
 • Estudi de reforma d'habitatge en edifici plurifamiliar a Cala Millor
 • Estudio de nuevos materiales de aislamiento térmico con mínimo espesor y máxima inercia
 • Estudio de optimización de cerramientos de una vivienda unifamiliar
 • Estudio de reforma de vivienda existente
 • Estudio de reforma y división horizontal de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Estudio para la reforma de aseos y control de pasaportes del terminal 1 del aeropuerto Son Sant Joan de Palma
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda entre medianeras
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda entre medianeras (Porreres)
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda unifamiliar en suelo rústico (Artà)
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras (Alaró)
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras (Costix)
 • Estudio para reforma interior de vivienda adaptada
 • Estudio y Análisis de las dependencias del edificio de Sa Riera. Propuestas de intervención constructiva con metodología BIM
 • Herramienta de Comprobación Estructural de Viguetas de Madera
 • Levantamiento de planos.Análisis del estado actual.Propuesta de restauración.Iglesia Santa Fe (Palma)
 • Mejora de la etiqueta energética . Bloque viviendas unifamiliares en Cala Blava
 • Preparación de prácticas docentes de experimentación en vigas de madera
 • Propuesta de reforma integral de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Proyecto de Reforma y Rehabilitación de Vivienda Unifamiliar entre medianeras
 • Reforma de una "skurvogn" en Dinamarca
 • Reforma de vivienda en edificio plurifamiliar. C/Padre Andrés Fernández 1 1º 07500 Manacor
 • Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Reforma y rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras. C/ Jaume I, 12, TM Campos
 • Rehabilitación energética de vivienda unifamiliar aislada
 • Seguiment d'obra de la construcció d'un edifici de 19 vivendes i aparcaments
 • Seguiment d'obra de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
 • Seguimiento de obra de vivienda unifamiliar aislada con piscina en Andratx
 • "Sa Cabana des Frares" . Estudio para cambio de uso de edificio para agroturismo situado en Son Sardina, Palma
 • Análisis urbanístico y estructural de vivienda unifamiliar
 • Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y locales comerciales entre medianeras
 • Catàleg de materials sostenibles de les Illes Balears
 • Estudio para la rehabilitación de una vivienda unifamiliar aislada
 • Estudio para la rehabilitación de una vivienda unifamiliar existente
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda entre medianeras
 • Estudio para reforma y cambio de uso de molino de viento de extracción de agua a observatorio astronómico en Ses Salines, Mallorca
 • Estudio y análisis del patrimonio histórico con metodologia BIM: Grand Hotel, Palma de Mallorca
 • Evaluación estructural de un proyecto existente
 • Levantamiento arquitectónico de edificio racionalista. Hotel Calamayor 1932
 • Levantamiento de edificio unifamiliar, estudio de su estado y propuesta para adaptarlo a la normativa actual
 • Pràctica de l'activitat urbanística a Mallorca
 • Proyecto básico y de ejecución SH2 vivienda unifamiliar aislada de madera contralaminada y piscina
 • Proyecto de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Reforma de la Biblioteca Pública Municipal de Lloret de Vistalegre
 • Reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras: Análisis estructural de un apeo
 • Rehabilitación y acondicionamiento de una vivienda unifamiliar en suelo rústico. Camino de Almadrava S/N. Inca. Mallorca. IB.
 • Seguimiento de obra de una vivienda unifamiliar aislada existente en suelo rústico y nueva planta de piscina
 • Seguimiento de obra de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Seguimiento y control de ejecución en reforma hotelera
 • Aixecament de plànols, estudi de lesions i proposta d'intervenció a l'església de Sant Antoni Abat, Son Negre (Manacor)
 • Documentació per a la proposta d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a sòl rústic
 • Estudio de análisis de seguridad estructural de una edificación existente
 • Estudio de edificabilidad y rehabilitación vivienda en suelo rústico
 • Estudio de las características ambientales y las repercusiones climáticas de los porches situados en la última planta de los edificios de tipología gótica en la ciudad de Palma
 • Estudio de optimización de cerramientos de una rehabilitación en función del consumo de energía
 • Estudio de reforma en vivienda unifamiliar aislada en TM de Santa Maria del Camí
 • Estudio de reforma y ampliación de una vivienda entre medianeras con la incorporación de una piscina
 • Estudio de rehabilitación, reforma y cambio de uso de vivienda plurifamiliar
 • Estudio para la reforma de un edificio de uso hotelero en Palma
 • Estudio para la rehabilitación de una vivienda unifamiliar existente entre medianeras
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda unifamiliar existente
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda y adaptación a uso turístico
 • Estudi per a la rehabilitació d'habitatge al casc urbà a Campanet
 • Estudi per a la rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat, Raixeta
 • Estudi per a la rehabilitació energètica d'habitatge de PB+2 per al seu ús turístic (Valldemossa)
 • Evaluación del marco normativo español relativo a seguridad contra incendios en edificación
 • Levantamiento de Planos, Estudio de Lesiones y propuesta de intervención de la Iglesia Santa Catalina de Siena de Palma
 • Projecte bàsic i execució obres de reforma per a l'adaptació a persona amb discapacitat en un habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres
 • Proyecto de reforma y rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras catalogada según C.P.H.S.J.
 • Recepción documental de materiales y sistemas en obras
 • Reforma de vivienda unifamiliar aislada y adición de piscina
 • Reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras y piscina en el centro histórico de Pollença
 • Rehabilitación integral en edificio entre medianeras
 • Rehabilitación vivienda unifamiliar+Piscina
 • Seguiment d'una obra de 12 habitatges,aparcament i piscina
 • Seguimiento durante la ejecución material de las obras de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Apuntalamientos y apeos provisionales en edificios existentes
 • Comprobación estructural de un edificio plurifamiliar
 • Earthquake resistant affordable houses
 • Estudi de rehabilitació i canvi d'ús de local a Manacor
 • Estudio comparativo de viviendas unifamiliares aisladas prefabricadas en Mallorca
 • Estudio de rehabilitación de vivienda entre medianeras C/Cantó d'es Carritx, 12 - Campanet
 • Estudio de vivienda para rehabilitación en suelo rústico. Parcela 27 Polígono 7- Llucmajor
 • Estudio para el diseño de un espacio exterior polivalente y dotación de servicios
 • Estudio para la reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Estudio para la reforma y rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Estudio para la rehabilitación de la Iglesia de San Alonso Rodríguez del Pont d'Inca
 • Estudio para la rehabilitación de vivienda unifamiliar existente
 • Estudi per la Rehabilitació i Canvi d'Ús d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a Lloret de Vistalegre
 • Guia d'Arquitectura racionalista d'Inca
 • Levantamiento, estudio patológico y nueva distribución de un edificio plurifamiliar entre medianeras
 • Levantamiento arquitectónico en 2D del estado actual y propuestas de mejora energética del colegio San Agustín de Palma de Mallorca
 • Levantamiento Arquitectónico y Estudio Económico para la Viabilidad de un edificio hotelero en Vallgornera
 • Levantamiento de planos, estudio de lesiones y propuesta de intervención en la Iglesia de Santa Tecla de Biniamar
 • Projecte d'activitats del Palau d'esports d'Inca
 • Proposta de Rehabilitació i Ampliació d'un Habitatge Unifamiliar entre Mitgeres al Terme Municipal d'Alcúdia
 • Proyecto y reforma vivienda Juan Alcover 54, 7D. Palma
 • Rehabilitación de edificio residencial del casco antiguo de Palma: Análisis y cálculo estructural
 • Seguiment real d'obra a vivienda unifamiliar entre mitjeres al centre de Palma de Mallorca
 • Seguimiento de obra: Hotel Continental 4* (desde la perspectiva del jefe de obra)
 • Seguimiento de Obra de Reforma de Edificio en Orient, Son Monserrat.
 • Seguimiento de obra de vivienda unifamiliar aislada con piscina
 • Unions d'Estructura Metàl·lica a l'Edificació Convencional
 • Adequació dels epis i les proteccions col.lectives a les obres de construcció
 • Aixecament d'un edifici Racionalista: "Edifici Mercantil"
 • Ampliació i supressió de barreres arquitectòniques del Museu de Pollença i implantació dels usos a l'edifici
 • Anàlisi de mercat immobiliari de Mallorca
 • Análisis de forjados de edificación de hormigón. Caso de forjados unidireccionales de vigueta pretensada y bovedilla
 • Análisis histórico multidisciplinar de edificio racionalista: Casa para Lucas Cladera, 1939-2015
 • Aprovechamiento solar urbano en Palma
 • Arquitectura Racionalista. Casa Bonet y Petersschule de Basilea
 • Cambio de uso de vivienda a uso turístico
 • Contenedores marítimos, una nueva alternativa en la construcción
 • Definición de Modelo de Gestión Integral para acometer la expansión de una Red Comercial
 • Determinación del estado de conservación de las fachadas de la Iglesia de Binissalem (Ntra. Sra. de Robines)
 • El Portal Forà. El cas dels casals de Palma. Descripció formal i constructiva
 • Estudi de canvi d'ús d'una casa senyorial de Campos per a convertir-la en un centre sociocultural de la tercera edat
 • Estudi de Reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Estudi de rehabilitació d'un edifici existent
 • Estudio de eficiencia energética de una residencia geriátrica
 • Estudio de las patologías que presenta la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valencia de las Torres (Badajoz)
 • Estudio del Edificio Centro Oceanográfico
 • Estudio del Estado Actual y Propuesta de Reforma de los Pavimentos del Campus de la UIB
 • Estudio de Promocion. Edificio plurifamiliar en es Coll d'en Rabassa
 • Estudio de Promoción. Edificio plurifamiliar en es Coll d'en Rabassa
 • ESTUDIO DE REFORMA DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA USO VACACIONAL
 • Estudio de reforma y rehabilitación energética de una vivienda unifamiliar entre medianeras en Sineu
 • Estudio de rehabilitación de vivienda vacacional en Lloret de Vistalegre. Parcela 650
 • Estudio de Seguridad y Salud de conjunto de viviendas plurifamiliares con desarrollo 3D
 • Estudio para la deconstrucción y reforma de aulario prefabricado
 • Estudio para la reforma de vivienda unifamiliar aislada
 • Estudio para la reforma y rehabilitación energética de una vivienda unifamiliar aislada
 • Estudio y aplicación de metodología de cálculo a efectos de valoración de terrenos urbanos y urbanizables
 • Estudi per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en edifici existent
 • Estudi per a la Rehabilitació i Reforma d'edificació existent per a ús residencial
 • Estudi per a la rehabilitació sense ús específic del claustre del convent dels Mínims de Campos
 • Internacionalización en el diseño de estructuras de cimentación. Cálculo comparado de elementos de cimentación profunda (pilotes) según CTE DB-SE C Y EC-7"
 • Internacionalización en el diseño de estructuras de contención.Cáculo comparado de elementos de contención rígidos (muros) según CTE DB-SE/C y EC-7
 • Levantamiento arquitectónico, diagnosis de lesiones y propuestas de intervención de la Parroquia de Son Roca
 • Levantamiento arquitectonico, propuesta de reforma y comparativo energético de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Levantamiento arquitectónico, propuesta de reforma y estudio de seguridad y salud en Sa Possessió
 • LEVANTAMIENTO ARQUITECTÒNICO DE EDIFICIO RACIONALISTA: CASAS PEDRO GUARDIOLA REUS
 • Levantamiento y catalogación, Capilla Santísima Trinidad. Mediante escaneo 3D
 • Manual del Gestor de Proyectos
 • Metrologia del claustre de Sant Bonaventura
 • Morteros de cal y su uso en las obras de rehabilitación
 • Pla d'usos urbanístics i estudi de detall de la zona esportiva de Sa Comuna de Lloret de Vistalegre
 • Projecte bàsic i d'execució de canvi d'ús a dependència d'edifici existent
 • Projecte de rehabilitació d'una vivenda entre mitgeres
 • Projecte tècnic de rehabilitació de " Ca Ses Monges" a Puigpunyent
 • Project Execution Plan (PEP) of International Sample Project
 • Proposta projecte tècnic de reforma d'un habitatge per adaptar-lo a agroturisme amb piscina
 • Propuestas de mejora y certificación energética del edificio G.M. de Jovellanos.
 • Proyecto de reforma, estudio patológico y cambio de uso de un edificio entre medianeras en la calle Carril nº 7, T.M. Sineu
 • Proyecto de reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Redacción de ESS con desarrollo 3D de una vivienda unifamiliar en el TM de Calvíà
 • Redacción de un Plan de Autoprotección, realización de una guía para la redacción de un Plan de Emergencia Municipal e introducción y análisis en el marco Legislativo de Emergencias en Baleares
 • Reforma interior de vivienda en edificio plurifamiliar
 • Rehabilitación de espacios buscándoles una nueva funcionalidad escénica, expositiva o comercial. Salón de Actos de Son Lledó. Fase 4
 • Rehabilitación del Salón de actos de Son Lledó buscándole una nueva funcionalidad escénica.Fase 3: Sistemas de trabajo sobre la zona de platea y palco
 • Rehabilitación y acondicionamiento de una vivienda entre medianeras de planta baja y piso situada en Xeraco (Valencia)
 • Seguimiento de obra y seguridad en vivienda unifamiliar aislada
 • Software BIM en la construcción
 • Variación de la envolvente de un edificio en fase de proyecto para su mejora en consumos energéticos
 • "Sa Talaia d'Alcúdia" Propuesta de restauración a su estado originario
 • Acondicionamiento y mejoras sostenibles en Aeropuerto de Palma
 • Adaptación del CEIP Rei Jaume I para alumnos discapacitados
 • Adequació de traster com a vivenda i comunicació vertical
 • Aixecament arquitectònic, diagnosi de patologies i possibles solucions per un habitatge unifamiliar aÏllat
 • Aixecament de plànols d'edificació existent, diagnòstic estructural avaluant les patologies i factor de seguretat segons la normativa actual
 • Aixecament gràfic, estudi patològic i proposta d'intervenció del Calvari de Pollença
 • Aixecament i estudi d'un habitatge (construccions existents i explotació salinera)
 • Ampliació i canvi d'ús en vivenda de la zona d'emmagatzematge de Can Cardona
 • Análisis de la viabilidad técnica y económica del montaje de un prototipo de edificio mediante sistema de construcción modular
 • Análisis de los sistemas constructivos en hotel rural Son Claret
 • Análisis histórico y adaptación de los paramentos verticales de la envolvente a la normaitva de aplicación actual del departamento de física del edificio Mateu Orfila i Rotger
 • Análisis histórico y adaptación de los paramentos verticales de la envolvente a la normativa de aplicación actual del departamento de física del edificio Mateu Orfila i Rotger
 • Aplicació del Títol I " l'informe d'Avaluació dels Edificis" de la LLei 8/2013 del 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, a un edifici plurifamiliar entre mitjaneres
 • Aplicación del documento básico de ahorro de energía en una vivienda unifamiliar estándar construida con contenedores marítimos
 • Aplicación informática para el control de ejecución de una obra de edificación
 • Aplicación Práctica de Seguridad y Salud en una Obra de Construcción
 • Arquitectura popular a la Serra de Tramuntana
 • Base de precios para la rehabilitación
 • Certificación energética y plan de mejoras de una vivienda unifamiliar aislada
 • Comparación del decreto de supresión de barreras arquitectónicas de todas las comunidades autónomas
 • Comparativa de las prestaciones higrotérmicas entre sistemas de aislamiento tradicional y sistemas ventilados en una edificación unifamiliar aislada situada en Mallorca
 • Comparativa de las prestaciones higrotérmicas entre sistemas de aislamiento tradicional y sistemas ventilados en una edificicación unifamiliar aislada situada en Mallorca
 • Comparativa de los diferentes software de calificación energética en Mallorca. ( CE3,CE3X y Calener)
 • Comparativa econòmica vivenda unifamiliar
 • Comparativa energética para diferentes soluciones en el ámbito de la envolvente en rehabilitación de edificios
 • Consolidación de las casas de C'an Pinco i C'an Mulet del conjunto histórico "Ses Alqueries"
 • Cuines tradicionals del fora vila mallorquí: aspectes tipològics i constructius (part II.Noves apreciacions)
 • Desarrollo de la gestión integral de la promoción inmobiliaria
 • Detalles tridimensionales de forjados unidireccionales con viguetas in situ
 • Determinación del coste de rehabilitación energética de una vivienda
 • Diseño de aplicación 3D para implantación de sistemas de seguridad por fases de obra
 • Diseño de una plataforma web para la gestión de las funciones del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución en obras de construcción
 • Diseño de un sistema anticaídas para obras de reforma
 • Diseño y actualización de los miradores de las fachadas de los edificios urbanos.Repercusión climática, acústica y lumínica
 • Ejecución y seguimiento de la dirección de ejecución de un recalce y rehabilitación de una edificación entre medianeras
 • El estándar Passivhaus
 • El urbanismo desde sus origenes
 • Energies Tradicionals vs Energies Renovables
 • Estudi acústic per a l'execució d'una escola de música i dansa
 • Estudi de l'aplicació dels sistemes especials de control ambiental i materials amb criteris sostenibles a una vivienda unifamiliar aïllada
 • Estudi de ratis de cost per assolir una millor qualificació energètica, segons diferents solucions constructives per a una vivenda unifamiliar aïllada existent
 • Estudi de viabilitat d'un centre de dia/residencia per a gent gran a sa Pobla
 • Estudi estructural sobre la influència del procès constructiu a estructures de formigó armat amb estintolaments
 • Estudi exhaustiu i pressupost de les lesions de la capella del seminari vell, proposta d'obertura dels vitralls i el seu estudi de seguretat i salut
 • Estudi gràfic de la clastra de les cases de Sant Martí de Vilafranca
 • Estudi històric-constructiu i aixecament arquitectònic de les TORRES DE DEFENSA D'EIVISSA
 • Estudi Històric i del sistema constructiu del conjunt arquitectònic del toro
 • Estudi i anàlisi per a la rehabilitació d'una vivenda unifamiliar aïllada "Son Cladera"
 • Estudio de adecuación energética de la Iglesia: " Virgen del Carmen"
 • Estudio de Detalles Constructivos para Construcción con Bloques de Tierra Comprimida (BTC)
 • Estudio de la accesibilidad urbanística y accesibilidad de las edificaciones municipales de Santa Maria del Camí
 • Estudio del coste económico para adecuar los edificios de la UIB (Mateu Orfila y Guillem Colom) al decreto de supresión de barreras arquitectónicas de Baleares
 • Estudio de lesiones y acciones de subsanación para un conjunto de edificaciones de los años 80 en la Bahía de Palma
 • Estudio de presupuesto para cambio de categoría de un hotel
 • Estudio de reparcelación UA Puig den Valls nord de Eivissa
 • Estudio de viabilidad de compra de una vivienda para reformar, proyecto de reforma y representación gráfica 3D
 • Estudio energético comparativo entre vivienda unifamiliar habitual y vivienda unifamiliar pasiva en Mallorca
 • Estudio y mejora de calificación energética en edificio existente
 • Estudio y reparación de lesiones estructurales de Factoría Industrial Cárnica
 • Estudi termogràfic d'un habitatge unifamiliar
 • Fotometría con correcciones ópticas
 • Full de càlcul de fonamentacions superficials aïllades per edificis i similars
 • Gestió de Projectes en Edificació
 • Gestión energética de las instalaciones del "Campusesport"
 • Gestión integral de un proyecto de promoción inmobiliaria
 • Gestión y coordinación de ejecución de obras: Ejemplo práctico de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada
 • Guia de contractes d'obra i redacció de projectes en l'àmbit del sector públic
 • Guía para graduados de la edificación que desean ejercer en Reino Unido
 • Guia practica de iniciación al oficio de jefe de obra
 • Guía práctica de redacción de proyecto de actividades com ejemplo de habilitación de local para cafetería-restaurante
 • Implantación de jardines verticales en el edificio de GESA
 • Informe de daños y proyecto de reforma interior de vivienda con daños por fuego
 • Informe patológico edificio C/ San Francesc nº 5 Sineu
 • Instal·lació geotèrmica en vivenda unifamiliar aïllada
 • Internacionalización en el diseño de estructuras. Cálculo comparativo en E.L.U. de elementos estructurales de una vivienda unifamiliar según EHE-08 y EC-2
 • Intervención de mejora energética en vivienda existente.Posibilidad de conversión a vivienda cero
 • Intervención de mejora energética en vivienda existente.Posibilidad de conversión a vivienda cero.
 • Intervención integral de vivienda existente unifamiliar aislada en suelo no urbanizable para adecuación bioclimática.Poligono 13-parcela 575 Campos-Mallorca
 • Intervención integral de vivienda existente unifamiliar aislada en suelo no urbanizable para adecuación bioclimática. Poligono13-parcela 575 Campos-Mallorca
 • La gestión económica de las obras
 • La modulació de l'edificació tradicional
 • La pedra de Santanyi i el seu entorn
 • La problemàtica dels renous a conseqüència de l'execució d'obres
 • La sostenibilidad en el ámbito de la edificación, una necesidad imperante. Aproximación al estado actual de la cuestión
 • La tipologia de les cases pageses d'Eivissa
 • Les façanes lleugeres a Mallorca
 • Levantamiento arquitectónico de la iglesia Mare de Déu dels Desamparats, diagnosis de patologías y propuesta de actuación
 • Levantamiento arquitectónico y diagnosis de patologías de un edificio entre medianeras situado en el barrio de La Calatrava (Palma)
 • Ley 2/2013 de 29 de mayo de 2013, nueva ley de costas,análisis,novedades,modificaciones,antecedentes,impacto y repercusión en la edificación
 • Manual de gestión de proyectos en viviendas unifamiliares aisladas (Project Management)
 • Mediciones, Presupuesto y Plan de actuación para la subsanación de las patologías del edificio Ramon Llull
 • Mejora de la calificación energética de un edificio plurifamiliar existente en Palma de Mallorca
 • Mesures de seguretat per a l'execució d'un marge de pedra seca
 • Millora de l'eficiència energètica d'un habitatge unifamiliar aïllat
 • Optimización de costes de construcción para ajustar precios de una promoción
 • Ordenación urbanística de la actividad turística en las Illes Balears. Ley 8/2012 del turismo de las Illes Balears
 • Patologies de façanes del centre històric de Palma
 • Plan de autoprotección y auditoría técnica de un palacio de justicia
 • Plan de autoprotección y emergencias de una escuela e implantación en 3D
 • Planificación y ejecución de trabajos técnicos dentro del procedimiento de regularización catastral
 • Projecte de reforma i rehabilitació energètica d'un habitatge unifamiliar situat a Costitx
 • Projecte tècnic de rehabilitació i canvi d'ús a Son Muntaner,Bunyola
 • Projecte tècnic de rehabilitació i canvi d'ús a Son Muntaner, Bunyola
 • Project Management" Para la ejecución del agroturismo s'Alqueria Blanca
 • Project Management cambio categoria de hotel 3 estrellas a 4 estrellas superior
 • Proposta de rehabilitació d'habitatge unifamiliar a Sant Llorenç des Cardassar
 • Propuesta de reparación en edificio entre medianeras en Costa de sa Pols de Palma
 • Prototipo de bungalow modular para uso hotelero mediante panel de cerramiento sensorizado conforme a los principios Passivhaus
 • Proyecto de reforma de vivienda unifamiliar en Algaida
 • Proyecto de rehabilitación de una vivienda unifamiliar aislada en el Barrio de Can Ramón. Jesus. Ibiza
 • Qualificació energètica d'un edifici existent i proposta de millora
 • Realización de detalles constructivos para viviendas realizadas con Bloques de Tierra Comprimida (BTC)
 • Recopilación y evolución en la construcción de los edificios públicos destinados a centros escolares entre el periodo 1910 y 1997 dependientes del Estado y análisis de la tipología constructiva
 • Redacción y seguimiento en obra hasta finalización de la estructura de un estudio de seguridad y salud y de un programa de control de calidad para un edificio de viviendas, garaje y piscina
 • Reforç estructural amb fibra de carboni
 • Reforma d'un habitatge per tenir consum quasi zero d'energia
 • Reforma de vivenda existent i conversió de la planta baixa en local/s comercial/s
 • Reforma Sostenible de un Centro de Educación para Adultos
 • Rehabilitació i canvi d'ús a refugi dels habitatges i edificacions annexes del Far de Cap Blanc
 • Rehabilitación de edificio señorial S.XVII-XVIII
 • Rehabilitación del antiguo matadero municipal de Portol y la Cabaneta, en escuela de cerámica
 • Rehabilitación de la tercera planta del Edificio de la Misericordia de Palma y dotación de sistemas de protección para el mantenimiento de la cubierta
 • Rehabilitación del Salón de actos de Son Lledó buscándole una nueva funcionalidad escénica. Fase 1: Sistemas de intervención para usos teatrales
 • Rehabilitación del Salón de Actos de Son Lledó buscándole una nueva funcionalidad escénica.Fase2: Sistema de accesos
 • Rehabilitación de un Vivienda Unifamiliar
 • Rehabilitación energética.Edificios de viviendas plurifamiliares en las Islas Baleares
 • Rehabilitació Sa Vinya de'n Ferrà
 • Reordenació interior i habilitació d'edificis existents a centre educatiu
 • Reorganización de espacios y dotación de servicios del sector 2º del cementerio municipal de Palma
 • Seguiment crític de la restauració del Molí hidràulic de Lluc i de la seva maquinària
 • Seguiment de la construcció del nou Centre d'Educació Infantil i Primària de Sencelles: des del projecte fins a la seva posada en funcionament
 • Seguimiento crítico de los trabajos de la obra a realizar para ejecutar un edificio de obra nueva formado por una planta sótano y planta baja
 • Seguimiento de ejecución de vivienda unifamiliar aislada en urbanización Son Puig
 • Seguimiento de excavación, apuntalamiento de seguridad y formación de estructura de edificio con dos plantas sótano en el casco antiguo de Palma
 • Seguimiento de la ejecución de obra de vivienda unifamiliar aislada y piscina
 • Seguimiento de las obras de rehabilitación del edificio Comandancia Militar d'Eivissa para sede de la UIB
 • Seguimiento de obra: Reforma de anexo del colegio de Nuestra Señora de Montesión
 • Seguimiento de obra:reforma de vivienda unifamiliar aislada en Calvià
 • Seguimiento de obra:Reforma y ampliación de Hotel
 • Seguimiento de obra: Reforma y ampliación de Hotel
 • Seguimiento de obra de las fases de demolición y estructura en una vivienda situada en el término municipal de Valldemossa
 • Seguimiento de obra de los capítulos de demoliciones, movimiento de tierras, estructuras y cubiertas, de la restauración de la casa señorial situada en el nº1 de la calle Campana de Palma de Mallorca
 • Seguimiento de obra de los capítulos de demoliciones, movimiento de tierras, estructuras y cubiertas, de la restauración de la casa señorial situada en el nº 1 de la calle Campana de Palma de Mallorca
 • Sistemas y técnicas para hormigón postensado
 • Tramitación administrativa del proceso edificatorio y estimación de viabilidad edificatoria de uso principal viviendas sobre parcela urbana entre medianeras
 • Transformació de una vivenda tradicional a ecològica i sostenible
 • Transformación de Edificio en Hotel Rural
 • Treball sobre la construcció d'un edifici agrícola i safareig i reforma de pallisses en finca rústica
 • Ús de façanes verdes aplicat a un projecte d'edificació
 • Aixecament arquitectònic i diagnosi de patologies d'una edificació dins sòl rústic que data de 1900
 • Anàlisi constructiu de Can Vives (Manacor), casa tradicional mallorquina de fora vila
 • Anàlisi constructiu de Can Vives (Manacor), casa tradicional mallorquina de fora vila
 • Análisis de alternativas para la redacción de un Plan de Seguridad en función del presupuesto y nivel de seguridad
 • Análisis de las Torres Barrocas de la provincia de Valencia
 • Análisis del factor de seguridad según normativa actual de una estructura de hormigón existente
 • Análisis y estudio histórico, levantamiento de planos, diagnosis de patologías, proyecto de rehabilitación y cambio de uso, medición y valoración de las obras; modelado y renderizado 3D y análisis de software foto realista y realización de las infografías 3D de la bodega cooperativa, conocida como "Es Sindicat"
 • Artesonados Góticos de la Ciudad de Palma
 • Bioconstrucción y Arquitectura Sostenible
 • Cálculo comparado en Estado Límite Último según criterios de EHE-08 y EC2
 • Cálculo de Cuotas Urbanísticas para la Dotación de Servicios de la Urbanización de Cala Moragues- Puerto de Andratx
 • Cambio de uso edificio residencial a agroturismo C/ Son Vich, 11. Andratx
 • Control de costos i gestió documental d'execució d'obres de construcció: estandarització de processos
 • Diseño, ejecución y control de calidad de pilotes, micropilotes y pantallas flexibles de contención
 • Diseño de una campaña de estudio de los efectos de utilización de árido mixto reciclado en hormigones no estructurales
 • Disseny i diensionat de la xarxa de pluvials per a les urbanitzacions de Cala Pi, Vallgornera Nou i Es Pas de Vallgornera
 • El Marés a l'Illa de Menorca
 • El Sistema hidràulic de la Font de la Vila. Anàlisi de conjunt i estudi constructiu-evolutiu del Molí d'En Carreres
 • Estudi de les patologies en els edificis i les seves tècniques d'intervenció
 • Estudi de restauració de les murades d'Alcúdia
 • Estudi històric i arquitectònic de Can Quetglas
 • Estudi i diagnosi de lesions en façanes del casc antic del Municipi de Pollença
 • Estudio acerca de demolición de edificio plurifamiliar aislado
 • Estudio comparativo de la normativa de barreras arquitectónicas de las Islas Baleares
 • Estudio de Seguridad y Salud de Vivienda Unifamiliar Aislada en Son Vida i Desarrollo del Proceso Constructivo en 3D
 • Estudio económico y sostenible de una central solar fotovoltaica pendiente
 • Estudio sobre la normativa de gestión de residuos y su aplicación en un caso práctico
 • Estudio y análisis de la normativa de aislamiento acústico de las fachadas, el elemento más expuesto a la contaminación acústica
 • Estudio y análisis gráfico de los inicios del urbanismo de los pueblos de Mallorca
 • Estudi sobre la normativa d'aplicació a les Illes Balears en matèria d'accessibilitat i supressió de barreras arquitectòniques. Exemple Pràctic aplicat a un establiment turístic
 • Estudi tèrmic segons normativa alemanya EnEv'09 d'edifici modular prefabricat
 • Estudi viabilitat econòmica conversió casa entre mitjaneres en vivendes i locals
 • Fases del procedimiento de licitación de una obra pública
 • Gestión de residuos de construcción y demolición en Mallorca
 • Informe de patologías edificio plurifamiliar entre medianerías sito en la calle Atocha, 49 Madrid
 • Inspección Urbanística
 • La energía solar térmica en la edificación
 • La seguridad en la realización de los trabajos verticales
 • Levantamiento arquitectónic, diagnosis de lesiones y propuesta de intervención de la iglesia San Pedro Claver
 • Levantamiento arquitectónico, diagnosis de lesiones y propuesta de intervención de la iglesia San Pedro Claver
 • Levantamiento arquitectónico y diagnosis de lesiones de las fachadas del ala noreste del Edificio Mateu Orfila i Rotger
 • Levantamiento arquitectónico y Diagnosis de patologías de la Parroquia de la Soledad
 • Levantamiento arquitectónico y Diagnosis de patologías de la Parroquia de La Soledad
 • Levantamiento topográfico parcial y estudio patológico del Edificio Guillem Colom
 • Lèxic il·lustrat i fonètic català-castellà-anglès de la terminologia bàsica usada per l'enginyer d'edificació en la construcció
 • Materiales Sostenibles
 • Obra pública i rehabilitació: aspectes més problemàtics del seguiment tècnic i del control administratiu de l'obra. El cas de la rehabilitació de les façanes de La Misericòrdia
 • Patologías e Intervención en Fachadas en la Edificación Principal de la Possessió de Son Claret
 • Projecte de canvi d'ús per passar de garatge a Centre d'Estudis
 • Proposta d'ordenació i pla especial de l'assentament en medi rural d'Es Port ( T.M. Estellencs)
 • Proyecto de reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras
 • Redacción de la documentación referente a la fase ejecutiva de vivienda unifamiliar aislada y piscina
 • Rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat "Santa Catalina des Canum"
 • Rehabilitación bioclimática de vivienda unifamiliar adosada
 • Rehabilitación y cambio de uso de dos viviendas tradicionales para su adaptación como hotel de interior
 • Revisión y actualización de las fichas de mantenimiento en adecuación al marco del CTE
 • Seguiment d'execució d'obra i anàlisi de projecte executiu de reforma i ampliació d'edifici entre mitgeres
 • Seguiment d'execució de quatre vivendes unifamiliars en filera
 • Seguiment d'obra de consolidació d'edifici a la finca Albocàsser
 • Seguimiento de ejecución de la reforma del Hotel Uto Palace en viviendas de lujo
 • SEGUIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. En fase de ejecución, de la obra reconstrucción de muro y área desplomada sita en la calle Nicolau Alemany, 4, 07015 Palma de Mallorca
 • Seguimiento del montaje de la estructura metálica y cerramientos de los edificios de caldera y tratamiento de gases de la nueva Incineradora de Mallorca
 • Seguimiento de Obra. Vivienda unifamiliar aislada y piscina
 • Seguimiento y análisis de diferentes obras de construcción. Gestión y condiciones materiales
 • Sistemas de encofrados verticales. Criterios de ejecución, costes y medidas preventivas
 • Toma de medidas, levantamiento de planos y estudio del estado actual en cuanto a la normativa de supresión de barreras arquitectónicas del edificio de los juzgados de Inca sito en C/ Pureza, 72
 • Urbanisme sostenible. Rehabilitació integral de barris
 • Valoración de un edificio para la liquidación de una comunidad de bienes