Escoltar

Grau d'Edificació

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

D'acord amb el Reial decret 1393/2007, la finalitat del títol de grau d'Edificació és donar una formació general orientada a les disciplines que permetran a l'estudiant d’exercir la professió regulada d'Arquitecte tècnic. Aquests estudis venen regulats per l'ordre ministerial Orden ECI/3855/2007 - BOE.es de 29 de dic. 2007. Entre altres, podrà desenvolupar les tasques següents:

  • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, dur el control econòmic de l'obra, redactar estudis de seguretat i salut, dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions i taxacions i estudis de viabilitat econòmica i efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
  • Redactar projectes d'edificació, tant d'obra nova com de reforma, d'acord amb les seves competències i atribucions.
  • Gestionar les noves tecnologies en edificació, participar en els processos de gestió de la qualitat en edificació i dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis.
  • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.
  • Gestionar el procés immobiliari en conjunt.
  • Exercir la representació tècnica de les empreses constructores a les obres d'edificació.
  • L’estudiant adquirirà capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Per aconseguir-ho, es treballen prop de setanta competències i habilitats diferents.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   138   24   *   18 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20350 - Àlgebra Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20351 - Càlcul Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20352 - Sistemes de Representació de l'Espai Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20353 - Mecànica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20354 - Construcció I. Història de la Construcció Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20355 - Aplicacions Estadístiques Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20356 - Fonaments d'Instal·lacions Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20357 - Expressió Gràfica en Edificació Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20358 - Materials I Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20359 - Economia i Empresa Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20360 - Dibuix Assistit per Ordinador Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20361 - Estructures I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20362 - Instal·lacions I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20363 - Materials II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20364 - Construcció II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20365 - Construcció III Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20366 - Estructures II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20367 - Replantejaments i Topografia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20368 - Materials III Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20369 - Dret Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20370 - Organització i Equips d'Obra Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20371 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20372 - Prevenció i Seguretat Obligatòria 9,0 Castellà Primer semestre
20373 - Sostenibilitat Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
20374 - Instal·lacions II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20375 - Amidaments, Pressuposts i Valoracions II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20376 - Estructures III Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20377 - Construcció IV Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20378 - Patologia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20379 - Control de Qualitat Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20380 - Projectes Tècnics Obligatòria 9,0 Castellà Primer semestre
20381 - Gestió Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
20382 - Geotècnica i Fonaments Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20383 - Projecte de Fi de Grau Treball de fi de grau 18,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20384 - Ampliació d'Estructures Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20385 - Coordinació de Seguretat en Obra Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20386 - Projectes de Rehabilitació Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20389 - Construcció Tradicional Optativa 6,0 Català Segon semestre
20390 - Fonaments del Disseny Optativa 6,0 Català Segon semestre
20392 - Aixecament Arquitectònic amb Noves Tecnologies Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20394 - Sostenibilitat i Gestió de l'Energia en l'Edificació Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20396 - Pràctiques Externes I d'Engiyeria d'Edificació Optativa 6,0 Anual
20397 - Pràctiques Externes II d'Engiyeria d'Edificació Optativa 6,0 Anual
20387 - Gestió de Projectes Optativa 6,0
20388 - Construcció Prefabricada Optativa 6,0
20391 - Obra Civil Optativa 6,0
20393 - Disseny Assistit per Ordinador Avançat per a l'Edificació Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau d'Enginyeria d'Edificació 1r curs cronograma exàmens