Escoltar

Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Tenir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’economia a partir de la base de l’educació secundària general, en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’economia.
 2. Saber aplicar els coneixements d’economia a la feina o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea de l’economia.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l’àrea de l’economia per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions respecte a l’economia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors d’economia amb un alt grau d’autonomia.

Competències específiques

 1. Contribuir a la bona gestió de l’assignació de recursos tant en l’àmbit privat com en el públic.
 2. Identificar problemes econòmics rellevants en relació amb l’assignació de recursos en general i anticipar-s’hi, tant en l’àmbit privat com en el públic.
 3. Aportar racionalitat a l’anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 4. Avaluar conseqüències de diferents alternatives d’acció i seleccionar les millors d’acord amb els objectius.
 5. 5. Emetre informes d’assessorament sobre situacions concretes de l’economia (internacional, nacional o regional) o dels seus sectors.
 6. Redactar projectes de gestió econòmica en l’àmbit internacional, nacional o regional.
 7. Integrar-se a la gestió empresarial.
 8. Identificar les fonts d’informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 9. Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l’economia.
 10. Derivar dades d’informació rellevant impossible de reconèixer per persones no professionals de l’economia.
 11. Analitzar la realitat econòmica utilitzant el marc teòric que se’ls presenta, sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.
 12. Contextualitzar els problemes econòmics mitjançant la utilització de models formals, sabent incorporar en els models bàsics extensions o variacions en els supòsits de partida que respectin les hipòtesis bàsiques establertes i sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.

Competències generals

 1. Emprar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tota la tasca professional.
 2. Llegir i comunicar-se en l’àmbit professional en anglès.
 3. Aplicar a l’anàlisi dels problemes criteris professionals basats en l’ús d’instruments tècnics.
 4. Comunicar-se amb fluïdesa amb l’entorn i treballar en equip.
 5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 6. Defensar un punt de vista mostrant i apreciant les bases d’altres punts de vista discrepants.
 7. Capacitat de síntesi.
 8.  Contribuir, a través de l'exercici de la capacitat professional, al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal, de pau i solidaritat i de protecció medioambiental,