Escoltar

Grau d'Economia

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

Perfil d'ingrés

El grau d'Economia és apropiat per a aquelles persones interessades a desenvolupar una trajectòria professional en qualsevol àmbit del món econòmic, empresarial o de les administracions públiques, així com per a les persones interessades en l'anàlisi de tot tipus de problemes socials (medi ambient, pobresa i desenvolupament, globalització, etc.). L'estudiant del grau d'Economia ha de ser una persona amb curiositat intel·lectual i capacitat d'anàlisi i adaptació. Cal destacar que ha d'estar disposat a treballar amb constància i responsabilitat, fer feina en equip i fomentar les relacions interpersonals.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 90

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Alemany II (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Francès II (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GECO

3r vocal
Buades Mir, Pedrona

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Economia

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses Grau d'Economia
 • 2200: Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609: Introducció a la Comptabilitat II
20621: Anàlisi de la Informació Comptable
2600: Economia de l'Empresa I
20607: Introducció a l'Empresa
2601: Economia Espanyola i Mundial I
20611: Estructura i Conjuntura Econòmica
2602: Estadística Econòmica
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
2603: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2604: Mat. de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2605: Mètodes Matemàtics per a l'Economia I
 • 2606: Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
20601: Matemàtiques
 • 2606: Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
 • 2607: Introducció al Dret
20608: Optimització
2607: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2612: Introducció a l'Econometria
20612: Introducció a l'Econometria
2613: Macroeconomia I
20613: Macroeconomia I
2614: Macroeconomia II
20618: Macroeconomia II
2615: Microeconomia I
20605: Microeconomia
2619: Dret Mercantil
21211: Dret de Societats
2623: Direcció Financera I
20615: Economia Financera
2627: Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient
20620: Economia Ambiental
2634: Economia Industrial
20614: Organització Industrial
2640: Sistema Fiscal I
20604: Sistema Fiscal
2641: Sistema Fiscal II
20604: Sistema Fiscal
2641: Sistema Fiscal II
20647: Imposició sobre Societats
2642: Sistema Fiscal III
20646: Imposició sobre la Renda Personal
2643: Hisendes Territorials
20645: Finançament Autonòmic i Local
2645: Economia del Turisme
20626: Economia del Turisme
2647: Dret Administratiu
20639: Dret Administratiu

Ciències Empresarials (Pla 2002)
Ciències Empresarials (Pla 2002) Grau d'Economia
2185: Anàlisi de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2186: Matemàtiques I
 • 2187: Matemàtiques II
20601: Matemàtiques
 • 2400: Comptabilitat Financera I
 • 2401: Comptabilitat Financera II
20621: Anàlisi de la Informació Comptable
 • 2400: Comptabilitat Financera I
 • 2401: Comptabilitat Financera II
20650: Comptabilitat
2404: Economia Política
20600: Entorn Econòmic
2405: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2406: Història Econòmica
20603: Història Econòmica
2407: Estadística Econòmica
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
2414: Microeconomia
20605: Microeconomia
2418: Macroeconomia
20613: Macroeconomia I
2421: Introducció a l'Economia de l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
2619: Dret Mercantil
21211: Dret de Societats
2627: Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient
20620: Economia Ambiental
2640: Sistema Fiscal I
20604: Sistema Fiscal
2641: Sistema Fiscal II
20647: Imposició sobre Societats
2642: Sistema Fiscal III
20646: Imposició sobre la Renda Personal
2643: Hisendes Territorials
20645: Finançament Autonòmic i Local

Dret (Pla 1997)
Dret (Pla 1997) Grau d'Economia
2901: Economia Política i Hisenda Pública
20600: Entorn Econòmic
2910: Dret Administratiu I
20639: Dret Administratiu
2915: Introducció al Dret Mercantil
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2922: Dret Mercantil I
21211: Dret de Societats

Economia
Economia Grau d'Economia
 • 2200: Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609: Introducció a la Comptabilitat II
20621: Anàlisi de la Informació Comptable
 • 2200: Introducció a la Comptabilitat I
 • 2609: Introducció a la Comptabilitat II
20650: Comptabilitat
2201: Història Econòmica I
20603: Història Econòmica
2202: Història Econòmica II
20657: El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional
2204: Economia del Sector Públic
20616: Sector Públic
2205: Microeconomia Superior I
20614: Organització Industrial
2206: Microeconomia Superior II
20619: Economia de la Informació
 • 2207: Models Economètrics
 • 2625: Econometria
20617: Microeconometria
 • 2207: Models Economètrics
 • 2625: Econometria
20623: Macroeconometria
2208: Economia Aplicada
20654: Economia Europea
2209: Macroeconomia Superior I
20622: Creixement
2210: Macroeconomia Superior II
20624: Cicles i Polítiques
2212: Història del Pensament Econòmic
20656: Història del Pensament Econòmic
2217: Economia Regional i Urbana
20633: Economia Regional i Urbana
2441: Economia Internacional
20627: Economia Internacional
2442: Economia del Treball
20642: Educació i Mercat Laboral
2600: Economia de l'Empresa I
20607: Introducció a l'Empresa
2601: Economia Espanyola i Mundial I
20611: Estructura i Conjuntura Econòmica
2602: Estadística Econòmica
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
2603: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2604: Mat. de les Operacions Financeres I
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
 • 2605: Mètodes Matemàtics per a l'Economia I
 • 2606: Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
20601: Matemàtiques
 • 2606: Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
 • 2617: Mètodes Matemàtics per a l'Economia III
20608: Optimització
2607: Introducció al Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2612: Introducció a l'Econometria
20612: Introducció a l'Econometria
2613: Macroeconomia I
20613: Macroeconomia I
2614: Macroeconomia II
20618: Macroeconomia II
2615: Microeconomia I
20605: Microeconomia
2619: Dret Mercantil
21211: Dret de Societats
2623: Direcció Financera I
20615: Economia Financera
2627: Economia dels Recursos Naturals i del Medi Ambient
20620: Economia Ambiental
2640: Sistema Fiscal I
20604: Sistema Fiscal
2641: Sistema Fiscal II
20646: Imposició sobre la Renda Personal
2642: Sistema Fiscal III
20647: Imposició sobre Societats
2643: Hisendes Territorials
20645: Finançament Autonòmic i Local
2647: Dret Administratiu
20639: Dret Administratiu

Grau d'Administració d'Empreses
Grau d'Administració d'Empreses Grau d'Economia
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20400: Nocions Bàsiques de Dret
20600: Entorn Econòmic
20600: Entorn Econòmic
20601: Matemàtiques
20601: Matemàtiques
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20604: Sistema Fiscal
20604: Sistema Fiscal
20605: Microeconomia
20605: Microeconomia
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
20607: Introducció a l'Empresa
20607: Introducció a l'Empresa
20625: Avaluació Econòmica de Projectes
20625: Avaluació Econòmica de Projectes
20631: Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència
20631: Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència
20632: Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20632: Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20637: Avaluació de Polítiques Públiques
20637: Avaluació de Polítiques Públiques
20638: Gestió Pública
20638: Gestió Pública
20639: Dret Administratiu
20639: Dret Administratiu
20641: Gestió de Contractació Pública
20641: Gestió de Contractació Pública
20642: Educació i Mercat Laboral
20642: Educació i Mercat Laboral
20646: Imposició sobre la Renda Personal
20646: Imposició sobre la Renda Personal
20647: Imposició sobre Societats
20647: Imposició sobre Societats
20648: Imposició sobre el Consum
20648: Imposició sobre el Consum
20649: Fiscalitat Internacional
20649: Fiscalitat Internacional
21145: Business English
21145: Business English
21200: Comptabilitat Financera I
20621: Anàlisi de la Informació Comptable
21201: Comptabilitat Financera II
20650: Comptabilitat
21202: Economia Financera
20615: Economia Financera
21205: Econometria
20612: Introducció a l'Econometria
21209: Economia Industrial
20614: Organització Industrial
21210: Economia Espanyola i Mundial
20611: Estructura i Conjuntura Econòmica
21211: Dret de Societats
21211: Dret de Societats

Grau de Turisme
Grau de Turisme Grau d'Economia
20500: Introducció al Turisme
20626: Economia del Turisme
20505: Disseny Organitzatiu i Capital Humà
20628: Gestió i Incentius en les Organitzacions
20510: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
20606: Anàlisi de Dades Econòmiques
 • 20511: Comptabilitat Financera I
 • 20512: Comptabilitat Financera II
 • 20621: Anàlisi de la Informació Comptable
 • 20650: Comptabilitat
20513: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
20605: Microeconomia
20518: Anglès III
21145: Business English
20521: Economia Ambiental en Espais Turístics
20620: Economia Ambiental
20526: Règim Fiscal
20604: Sistema Fiscal
 • 20529: Pràcticum I
 • 20530: Pràcticum II
20630: Pràctiques Externes
20543: Context Econòmic i Condicionament Internacional
20611: Estructura i Conjuntura Econòmica
20544: Economia Regional
20633: Economia Regional i Urbana

Turisme (Pla 1998)
Turisme (Pla 1998) Grau d'Economia
2202: Història Econòmica II
20657: El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional
2601: Economia Espanyola i Mundial I
20611: Estructura i Conjuntura Econòmica
2800: Introducció a l'Economia
20600: Entorn Econòmic
2802: Dret i Legislació
20400: Nocions Bàsiques de Dret
2804: Comptabilitat
20621: Anàlisi de la Informació Comptable
2807: Organització i Gestió d'Empreses I
20607: Introducció a l'Empresa
2817: Economia del Turisme
20626: Economia del Turisme
2823: Finances
20602: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
2843: Anglès II
21145: Business English

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Economia
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20634 - Economia del Transport 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
20653 - Internacionalització Econòmica i Comerç Exterior 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20626 - Economia del Turisme 6
20635 - Anàlisi Econòmica del Turisme 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

< més informació >

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic