Escoltar

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)

324 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
Títol
Oficial
Any d'inici
2015-16
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències generals

 1. Emprar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tota la tasca professional.
 2. Llegir i comunicar-se en l’àmbit professional en anglès.
 3. Aplicar a l’anàlisi dels problemes criteris professionals basats en l’ús d’instruments tècnics.
 4. Comunicar-se amb fluïdesa amb l’entorn i treballar en equip.
 5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 6. Defensar un punt de vista mostrant i apreciant les bases d’altres punts de vista discrepants.
 7. Capacitat de síntesi.
 8. Contribuir, a través de l'exercici de la capacitat professional, al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal, de pau i solidaritat i de protecció medioambiental.

Competències específiques

 1. Contribuir a la bona gestió de l’assignació de recursos tant en l’àmbit privat com en el públic.
 2. Identificar problemes econòmics rellevants en relació amb l’assignació de recursos en general i anticipar-s’hi, tant en l’àmbit privat com en el públic.
 3. Aportar racionalitat a l’anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 4. Avaluar conseqüències de diferents alternatives d’acció i seleccionar les millors d’acord amb els objectius.
 5. Emetre informes d’assessorament sobre situacions concretes de l’economia (internacional, nacional o regional) o dels seus sectors.
 6. Redactar projectes de gestió econòmica en l’àmbit internacional, nacional o regional.
 7. Integrar-se a la gestió empresarial.
 8. Identificar les fonts d’informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 9. Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l’economia.
 10. Derivar dades d’informació rellevant impossible de reconèixer per persones no professionals de l’economia.
 11. Analitzar la realitat econòmica utilitzant el marc teòric que se’ls presenta, sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.
 12. Contextualitzar els problemes econòmics mitjançant la utilització de models formals, sabent incorporar en els models bàsics extensions o variacions en els supòsits de partida que respectin les hipòtesis bàsiques establertes i sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.