Escoltar

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)

324 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

La doble titulació en Economia i Turisme és apropiada per a aquelles persones amb interès per desenvolupar una trajectòria professional en el món de l'empresa turística o de les administracions públiques dedicades a la promoció turística. L'estudiant ha de tenir ganes de cultivar la iniciativa personal i l'esperit emprenedor a l’àmbit turístic i empresarial, així com la capacitat d'anàlisi, de crítica i de síntesi. Cal esmentar que també serà important desenvolupar una actitud positiva cap al món turístic, les relacions interpersonals, el diàleg, la comunicació, la capacitat de treball en grup, de resolució de problemes i especialment el coneixement d’idiomes.

La doble titulació en Economia i Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica de la gestió d’empreses i institucions del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

  • Un nucli central de formació en la que l’alumne assolirà, entre d'altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d'organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre'ls i d'avaluar-ne els resultats. Així mateix, i per garantir l'èxit en una societat cada vegada més globalitzada, el graduat adquirirà la capacitat per comprendre la llengua anglesa i expressar-s'hi, de forma oral o escrita.
  • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
  • Formació en dret de societats i dret específic del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural.
  • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos.
  • El Treball Fi de Grau, en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau.

Informació d'accés


Reconeixements

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20634 - Economia del Transport 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21100 - Geografia del Turisme 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20517 - Intermediació Turística 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20501 - Recursos Territorials 6
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21100 - Geografia del Turisme 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 30

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic