Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

330 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme a extingir.

Perfil d'ingrés

La doble titulació en Economia i Turisme és apropiada per a aquelles persones amb interès per desenvolupar una trajectòria professional en el món de l'empresa turística o de les administracions públiques dedicades a la promoció turística. L'estudiant ha de tenir ganes de cultivar la iniciativa personal i l'esperit emprenedor a l’àmbit turístic i empresarial, així com la capacitat d'anàlisi, de crítica i de síntesi. Cal esmentar que també serà important desenvolupar una actitud positiva cap al món turístic, les relacions interpersonals, el diàleg, la comunicació, la capacitat de treball en grup, de resolució de problemes i especialment el coneixement d’idiomes.

La doble titulació en Economia i Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica de la gestió d’empreses i institucions del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

  • Un nucli central de formació en la que l’alumne assolirà, entre d'altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d'organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre'ls i d'avaluar-ne els resultats. Així mateix, i per garantir l'èxit en una societat cada vegada més globalitzada, el graduat adquirirà la capacitat per comprendre la llengua anglesa i expressar-s'hi, de forma oral o escrita.
  • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
  • Formació en dret de societats i dret específic del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural.
  • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos.
  • El Treball Fi de Grau, en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 30

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències Socials i Jurídiques  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20517 - Intermediació Turística 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
Total 18

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic