Escoltar

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

330 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme a extingir.

Perfil d'ingrés

La doble titulació en Economia i Turisme és apropiada per a aquelles persones amb interès per desenvolupar una trajectòria professional en el món de l'empresa turística o de les administracions públiques dedicades a la promoció turística. L'estudiant ha de tenir ganes de cultivar la iniciativa personal i l'esperit emprenedor a l’àmbit turístic i empresarial, així com la capacitat d'anàlisi, de crítica i de síntesi. Cal esmentar que també serà important desenvolupar una actitud positiva cap al món turístic, les relacions interpersonals, el diàleg, la comunicació, la capacitat de treball en grup, de resolució de problemes i especialment el coneixement d’idiomes.

La doble titulació en Economia i Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica de la gestió d’empreses i institucions del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

  • Un nucli central de formació en la que l’alumne assolirà, entre d'altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d'organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre'ls i d'avaluar-ne els resultats. Així mateix, i per garantir l'èxit en una societat cada vegada més globalitzada, el graduat adquirirà la capacitat per comprendre la llengua anglesa i expressar-s'hi, de forma oral o escrita.
  • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
  • Formació en dret de societats i dret específic del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural.
  • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos.
  • El Treball Fi de Grau, en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 30

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
  • Alemany II (0,2)
  • Economia de l'Empresa (0,2)
  • Francès II (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
  • Matemàtiques II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20400 - Nocions Bàsiques de Dret 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20650 - Comptabilitat 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20517 - Intermediació Turística 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20502 - Anglès I 6
Total 18

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic