Escoltar

Grau de Dret

240 crèdits - Facultat de Dret

El grau de Dret persegueix optimitzar les bones taxes d'inserció laboral d'aquest títol i preparar tant els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada (advocats, procuradors, notaris, registradors, jutges, tècnics de l'Administració, etc.) com els que no desitgin fer-lo.

Per aquest motiu es facilitarà a l'estudiant una formació generalista que asseguri l'adquisició d'uns coneixements jurídics bàsics; es promourà la curiositat i l'afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement; i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions jurídiques, com per exemple, exposar idees, proposar solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, manejar les fonts instrumentals, comprendre i analitzar textos jurídics, tenir capacitat crítica, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

A la web de la Facultat es pot trobar més informació del grau de Dret: dades de qualitat, grups existents, recomanacions a seguir a l’hora de fer la matrícula, la Clínica Jurídica de la Facultat, etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20401 - Teoria General del Dret Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20402 - Història del Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
21101 - Territori i Societat Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Català, Castellà Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret Treball de fi de grau 6,0 Anual
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Optativa 6,0 Català Primer semestre
20481 - English for Legal Purposes Optativa 6,0 Anglès Primer semestre, Segon semestre
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20436 - Dret Tributari de l'Empresa Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20438 - Dret Concursal Optativa 6,0 Català Segon semestre
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20440 - Dret Bancari i Borsari Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20441 - Dret Civil de les Illes Balears Optativa 6,0 Català Segon semestre
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20461 - Dret Processal Civil Internacional Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20469 - Comerç Electrònic i Internet Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20474 - Dret Social Comunitari Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20476 - Dret del Comerç Internacional Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20479 - Dret Registral Immobiliari Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20480 - Contractació i Document Notarial Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20435 - Conflictes de Lleis en Dret de Família i Successions Optativa 6,0
20443 - Dret de la Seguretat Social Optativa 6,0
20444 - El Sistema Tributari Espanyol en el Context de la Unió Europea Optativa 6,0
20446 - Filosofia Jurídica i Social Optativa 6,0
20447 - Nocions Bàsiques de Comptabilitat Optativa 6,0
20448 - Organització Autonòmica de les Illes Balears Optativa 6,0
20449 - Protecció dels Drets i Llibertats Optativa 6,0
20450 - Dret Agrari Optativa 6,0
20451 - Dret Ambiental Civil Optativa 6,0
20452 - Dret Civil de l'Activitat Turística Optativa 6,0
20453 - Tradició Juridicocivil de les Illes Balears Optativa 6,0
20454 - Propietat Intel·lectual Optativa 6,0
20455 - Dret Civil Sanitari Optativa 6,0
20456 - Protecció Juridicocivil del Menor Optativa 6,0
20457 - Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal Optativa 6,0
20458 - Dret del Consum Optativa 6,0
20459 - Matrimoni en Forma Religiosa Optativa 6,0
20462 - Dret del Mar i dels Recursos i el Medi Marí Optativa 6,0
20463 - El Control Judicial de la Legalitat en la Unió Europea Optativa 6,0
20464 - Dret d'Immigració i Asil Optativa 6,0
20465 - Dret de les Organitzacions Internacionals Optativa 6,0
20466 - Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere: Aspectes Juríd Optativa 6,0
20467 - Dret a la Vida Privada Optativa 6,0
20468 - Mercat Interior i Llibertats Econòmiques en la Unió Europea Optativa 6,0
20470 - Criminologia Optativa 6,0
20471 - Dret Penal del Menor Optativa 6,0
20472 - Dret Penal Econòmic Optativa 6,0
20473 - Dret Penitenciari Optativa 6,0
20475 - Dret Romà Optativa 6,0
20477 - Dret Local Optativa 6,0
20478 - El Règim Jurídic de la Despesa Pública a les Adm. Públiques Territorials Optativa 6,0
20482 - Pràctiques Externes de Dret Optativa 6,0
20483 - Història del Dret Europeu Optativa 6,0
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020