Escoltar

Grau de Dret a Eivissa

240 crèdits - Facultat de Dret
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 11,59¤
 • 2a matrícula : 25,77¤
 • 3a matrícula : 55,79¤
 • 4a matrícula : 77,30¤

  Competències

Competències generals

 • CG1 - 1. Coneixement de l’entorn social. Conèixer i comprendre l’entorn social, especialment les coordenades territorials i econòmiques.
 • CG2 - 10. Treballar en equip. Desenvolupar en equip tasques jurídiques, en especial les que impliquen interdisciplinarietat, cosa que inclou tant el lideratge com la col·laboració adequada en l’execució de tasques col·lectives.
 • CG3 - 13. Autonomia. El graduat ha de ser capaç d'enfrontar-se a nous problemes i necessitats.
 • CG4 - 15. Ús de les TIC. Utilitzar com a usuari les eines electròniques bàsiques.

Competències transversals

 • CT1 - 15. Coneixement de la llengua anglesa. Capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà.

Competències específiques

 • CE1 - 2. Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, les institucions, les normes i els conceptes jurídics bàsics, inclosa la gènesi.
 • CE2 - 3. Coneixements jurídics avançats. Conèixer i comprendre els fonaments, els últims desenvolupaments o les tendències emergents en algunes matèries escollides per l’alumnat.
 • CE3 - 4. Fonts instrumentals. Obtenir informació jurídica (dret positiu, doctrina, jurisprudència, fonts històriques, etc.) mitjançant fonts instrumentals, incloses les electròniques i emprar-les correctament.
 • CE4 - 5. Sistema de fonts. Saber manejar el sistema de fonts del Dret, sigui per identificar la vigència i l’eficàcia d’una norma en el sistema de fonts, inclosos els mecanismes o els procediments a través del quals s’imposa aquest sistema, sigui per aplicar un mètode de determinació de les fonts en què obtenir dades informatives amb les quals analitzar un problema determinat.
 • CE5 - 6.1. Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos legals. Comprendre, sistematitzar, interpretar i integrar textos legals.
 • CE6 - 6.2. Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos judicials. Comprendre, sistematitzar i obtenir la fonamentació rellevant (ratio decidendi) de textos judicials.
 • CE7 - 6.3. Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos negocials. Analitzar i interpretar negocis i actes jurídics.
 • CE8 - 6.4. Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos doctrinals. Comprendre i sistematitzar textos doctrinals.
 • CE9 - 7.1. Aplicació del Dret: calificació i subsunció normativa. Aplicar categories i distincions legals, jurisprudencials o doctrinals a un enunciat de fets.
 • CE10 - 7.2. Aplicació del Dret: selecció i obtenció de fets. Seleccionar els fets rellevants en un relat fàctic complex, identificar els absents que podrien tenir implicacions pràctiques i determinar com provar-los i com els afecta el joc de la càrrega de la prova.
 • CE11 - 7.3. Aplicació del Dret: procediment. Identifiacar els instruments judicials, administratius o privats disponibles per a la resolució d'un problema determinat.
 • CE12 - 7.4. Aplicació del Dret: prospectiva. Preveure les conseqüències jurídiques futures o potencials de l’execució actual d’un acte determinat.
 • CE13 - 8. Comunicació. Exposar idees, propostes o solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, tant de manera oral com escrita, adaptant el discurs a les circumstàncies (la persona destinatària, posició neutral o de part, etc.)
 • CE14 - 9. Reglamentació. Redactar textos normatius o negocials.
 • CE15 - 11. Negociació i mediació. Conèixer i saber emprar tècniques de negociació i mediació en problemes jurídics.
 • CE16 - 12. Crítica. Ser capaç i tenir l'actitud de contrastar qualsevol text o informació jurídica amb valor superiors i ser capaç d'analitzar les conseqüències polítiques, socials o econòmiques d'una decisió jurídica.