Grau de Direcció Hotelera

240 crèdits - Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

Perfil d'ingrés

El Grau de Direcció Hotelera està dirigit a estudiants interessats en formar-se com a professionals polivalents amb una clara motivació per a la indústria hotelera, amb una bona capacitat comunicativa en diverses llengües, organitzativa i comercial, així com amb una actitud col·laboradora i de treball en equip, i una alta consideració sobre la importància de l'excel·lència del servei en els diferents camps del sector hoteler, tant en un entorn nacional com internacional. Està especialment enfocat a estudiants receptius a adquirir sòlids coneixements, competència i habilitats que els capacitin per planificar, liderar, gestionar, organitzar, dirigir i controlar projectes i equips de treball, així com a prendre decisions en un escenari canviant, global, complex i competitiu, en un sector, l'hoteler, on les necessitats del client són cada vegada més diverses i estan en constant evolució.

Informació d'accés


Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències Socials i Jurídiques  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,2
Economia de l'Empresa 0,2
Francès II 0,2
Geografia 0,2
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Matemàtiques II 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GDHO

President/a
Tudurí Vila, Antonio
Secretari/ària
Pons Nicolau, Juana Maria
1r vocal
Aguiló Buades, Carmen
2n vocal
Roca Moll, Juan
3r vocal
Martínez Falcón, Manuel
4t vocal
Martín Ortigosa, Sasmita

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears)

Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional
Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears)
60000: Anglès I
29906: Anglès I
60001: Alemany I
29905: Alemany I
60002: Operacions d'Aliments i Begudes I (Cuina)
29903: Gestió de Cuina
60003: Operacions d'Aliments i Begudes II (Restauració)
29909: Gestió de Restauració
60004: Seguretat Alimentaria i Nutrició
29904: Seguretat Alimentària i Nutrició
60006: Tecnologies de la informació
29900: Tecnologies de la Informació
60007: Patrimoni Cultural
29955: Natura, Patrimoni i Turisme
60008: Economia
29901: Introducció a l'Economia
60009: Introducció a l'Empresa
29908: Introducció a l'Empresa
60010: Anglès II
29910: Anglès II
60011: Alemany II
29911: Alemany II
60012: Operacions i Gestió d'Allotjament I
29913: Gestió d'Allotjaments
60013: Operacions i Gestió d'Allotjament II
29919: Direcció d'Allotjaments i Revenue Management
60014: Comptabilitat
29916: Comptabilitat
60015: Geografia del Turisme
29902: Geografia Mundial del Turisme I
60016: Dret Turístic
29907: Fonaments de Dret
  • 60017: Instal·lacions i Equipaments
  • 60033: Prevenció de Riscos Laborals
29912: Instal·lacions, Equipaments i Prevenció de Riscs Laborals
60018: Gestió dels Recursos Humans
29927: Gestió d'Equips i Recursos Humans
  • 60019: Màrqueting Turístic
  • 60034: E-Commerce
29926: Màrqueting Turístic i Comerç Electrònic
60020: Anglès III
29918: Anglès III
60021: Alemany III
29917: Alemany III
60022: Comptabilitat de Gestió i Anàlisi de Costs
29924: Comptabilitat de Costs
60023: Projectes en Turisme Digital
29922: Projectes Tecnològics en el Sector Hoteler
60024: Direcció d'Aliments i Begudes
29925: Direcció d'Aliments i Begudes
60025: Turisme Internacional
29915: Geografia Mundial del Turisme II
60026: Relacions Laborals en el Sector Hoteler
29923: Relacions Laborals en el Sector Hoteler
60027: Contractació Turística
29929: Contractació Turística
60028: Pràcticum I
29928: Pràcticum I
60029: Finances a l'Empresa Hotelera
29930: Gestió Fiancera de l'Empresa Hotelera
60030: Gestió Mediambiental i de Qualitat
29931: Gestió Mediambiental i de Qualitat
60031: Direcció Hotelera Internacional
29957: Polítiques de Creixement al Sector Hoteler
60032: Direcció Estratègica
29971: Direcció Estratègica en l'Empresa Hotelera
60035: Relacions Públiques i Protocol
29943: Relacions Públiques i Protocol
60036: Organització de Congressos i Convencions
29940: Gestió i Organització de Congressos i Convencions
60037: Business Culture & Communication
29934: Oral Communication in Business English
60038: Enologia, Sumilleria i Gestió de Begudes
29945: Enologia i Sommilieria
60039: Gastronomia
29944: Anàlisi de Tendències Culinàries
60040: Gestió de Bufets, Esdeveniments i Càtering
29941: Gestió de Bufets, Banquets i Caterings
60041: Productes Turístics Culturals a les Balears
29956: Productes Turístics de les Balears
60042: Fiscalitat de les Empreses Turístiques
29958: Imposició Sobre l'Empresa Hotelera
60043: Angles IV
29920: Anglès per a Directius
60044: Alemany IV
29921: Alemany IV
60045: Pràcticum II
29932: Pràcticum II

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Direcció Hotelera

CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
29906 - Anglès I 6
29908 - Introducció a l'Empresa 6
29913 - Gestió d'Allotjaments 6
29919 - Direcció d'Allotjaments i Revenue Management 6
29926 - Màrqueting Turístic i Comerç Electrònic 6
29928 - Pràcticum I 12
29936 - Francès 3
29943 - Relacions Públiques i Protocol 3
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
29902 - Geografia Mundial del Turisme I 6
29906 - Anglès I 6
29908 - Introducció a l'Empresa 6
29936 - Francès 3
29943 - Relacions Públiques i Protocol 3
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
29902 - Geografia Mundial del Turisme I 6
29906 - Anglès I 6
29908 - Introducció a l'Empresa 6
29936 - Francès 3
29943 - Relacions Públiques i Protocol 3
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
29906 - Anglès I 6
29908 - Introducció a l'Empresa 6
29903 - Gestió de Cuina 6
29904 - Seguretat Alimentària i Nutrició 6
29928 - Pràcticum I 12
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
29906 - Anglès I 6
29908 - Introducció a l'Empresa 6
29904 - Seguretat Alimentària i Nutrició 6
29909 - Gestió de Restauració 6
29928 - Pràcticum I 12
29936 - Francès 3
29945 - Enologia i Sommilieria 3
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
29906 - Anglès I 6
29908 - Introducció a l'Empresa 6
29942 - Gestió d'Empreses d'Oci i Animació 3
Total 15

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic