Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 11,59¤
 • 2a matrícula : 25,77¤
 • 3a matrícula : 55,79¤
 • 4a matrícula : 77,30¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Demostrar que es tenen i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé té el suport dels llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del seu camp d’estudi.
 2. Saber aplicar els coneixements a la feina o a la vocació d’una manera professional i tenir les competències que se solen demostrar elaborant i defensant arguments i resolent problemes dins de l’àrea d’estudi.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l’àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes també rellevants d’índole social, científica o ètica.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències generals

 1. Tenir capacitat per aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 2. Tenir capacitat d’organització i planificació del treball personal i en equip.
 3. Tenir capacitat d’autocrítica orientada a la recerca de la qualitat i la millora contínua.
 4. Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi de documentació de diversos nivells de complexitat.
 5. Tenir capacitat de raonament crític.
 6. Tenir capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en l’àmbit professional.
 7. Tenir capacitat per reconèixer problemes i temes de recerca i avaluar-ne la rellevància.
 8. Tenir capacitat de generar idees noves (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 9. Tenir capacitat comunicativa i perlocutiva.
 10. Tenir capacitat d’adaptar-se a diferents contextos professionals ajustant-se al marc legal i els principis ètics de la pràctica professional.
 11. Tenir capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà.

Competències específiques

 1. Conèixer la llengua catalana, tant en l’àmbit sincrònic com diacrònic, en els seus diferents aspectes: gramàtica, variació lingüística i situació sociolingüística.
 2. Conèixer els principals períodes, autors i obres de la literatura en llengua catalana.
 3. Conèixer els fonaments de la història cultural catalana (moviments estètics i estudis culturals).
 4. Tenir capacitat per avaluar críticament la informació bibliogràfica relativa a la llengua i la literatura catalanes.
 5. Conèixer els diferents corrents de pensament en lingüística i en teoria i crítica literàries.
 6. Tenir capacitat per interrelacionar els coneixements específics de la titulació amb els propis d’altres disciplines.
 7. Tenir capacitat per fer tasques d’assessorament i planificació i dinamització lingüística i cultural.
 8. Tenir capacitat per interpretar i redactar informes tècnics i documents acadèmics d’especialitat.
 9. Tenir capacitat per localitzar i emprar informació relativa a la disciplina en fons bibliogràfics documentals, en bases de dades i recursos d’Internet, així com d’utilitzar aplicacions informàtiques específiques.
 10. Tenir capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 11. Conèixer les tècniques bàsiques per elaborar treballs de recerca.
 12. Tenir coneixements d’una segona llengua estrangera com a usuari bàsic