Escoltar

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

El grau de Llengua i Literatura Catalanes té com a objectiu fonamental la formació de professionals de perfil generalista que tinguin un coneixement global de les diferents matèries que comprèn el pla d'estudis i que siguin capaços de comprendre textos orals i escrits en llengua anglesa i d'expressar-s'hi, oralment i per escrit. Es pretén, a més, que aquests professionals siguin capaços d'aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits per a) transmetre informació a un públic especialitzat i no especialitzat, b) continuar la seva formació amb un grau elevat d'autonomia, c) adaptar-se a les necessitats específiques del context sociocultural i d) exercir la seva tasca en un espectre ampli de professions.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20701 - Lingüística Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20702 - Llengua Normativa I: el Text Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20703 - Introducció a la Literatura Catalana Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20801 - Introducció a la Llengua Llatina Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20704 - Gramàtica Descriptiva del Català : Fonètica i Fonologia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20705 - Sociolingüística Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20706 - Història Social de la Llengua Catalana Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20707 - Literatura Catalana del Segle XX Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20708 - Teoria de la Literatura Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20709 - Llengua Normativa II: les Unitats Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20710 - Origen i Interrelació de les Llengües Romàniques Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20711 - Literatura Catalana Medieval Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20712 - Literatura Comparada Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20809 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Alemany) Obligatòria 6,0 Alemany Segon semestre
20880 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès) Obligatòria 6,0 Portuguès Segon semestre
21803 - Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès) Obligatòria 6,0 Francès Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20713 - Llengua i Normativa III: l'Oració Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20714 - Gramàtica Històrica Catalana Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20715 - Literatura Catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20716 - Teoria del Folklore Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20815 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany) Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès) Obligatòria 6,0 Portuguès Primer semestre
21806 - Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès) Obligatòria 6,0 Francès Primer semestre
20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20718 - Variació Lingüística Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20719 - Literatura Catalana dels Períodes Romàntic i Realista Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20720 - Etnopoètica Catalana Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20721 - Planificació Lingüística Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20722 - Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20723 - Literatura Universal i Literatura Catalana: Espais de Confluència Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20724 - Tendències de la Literatura Catalana Actual Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes Treball de fi de grau 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània Optativa 6,0 Català Primer semestre
20732 - Poesia i Narrativa Catalanes en l'Època Medieval Optativa 6,0 Primer semestre
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans Optativa 6,0 Català Primer semestre
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana Optativa 6,0 Català Primer semestre
20739 - Català Medieval Optativa 6,0 Primer semestre
20741 - Onomàstica Optativa 6,0 Català Primer semestre
20750 - Ensenyament del Català com a L2 Optativa 6,0 Català Primer semestre
20751 - Pràctiques Externes de Llengua i Lit. Catalanes Optativa 6,0 Català Primer semestre
20804 - Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques Optativa 6,0 Català Primer semestre
20805 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20806 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20816 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20817 - Literatura Espanyola Medieval I Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20878 - English for Philology and Philosophy Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21801 - English Language I Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21805 - English Language III Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21808 - English Literature I: 20th Century Voices Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21815 - English Language V Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21825 - English Literature III: The Long 18th Century Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20802 - Estudi Crític de la Literatura Espanyola Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20811 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi II Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20812 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Prosa Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20813 - Literatura Espanyola del Segle XIX Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20818 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Significat Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20821 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20825 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20827 - Lit. Contemporània: des de la Guerra Civil fins als nostres Dies Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21802 - English Language II Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21810 - English Language IV Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21813 - Postcolonial Literatures in English Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21819 - English Language VI Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21821 - Literatures of The United States of America Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20728 - Narrativa Catalana Contemporània Optativa 6,0
20729 - Teatre Català Contemporani: el Text i l'Espectacle Optativa 6,0
20730 - Literatura i Estudis de Gènere Optativa 6,0
20731 - Estudis Culturals Optativa 6,0
20734 - Història de la Cultura Catalana Optativa 6,0
20735 - Mètrica Optativa 6,0
20736 - Teatre Català Medieval Optativa 6,0
20737 - La Prosa Catalana Contemporània de no Ficció Optativa 6,0
20740 - Edició i Comentari Filològic de Textos Catalans Optativa 6,0
20742 - Fonètica Experimental Optativa 6,0
20743 - Fonologia General Optativa 6,0
20744 - Sintaxi General Optativa 6,0
20745 - Terminologia i Lexicologia Optativa 6,0
20746 - Morfologia General Optativa 6,0
20747 - Traductologia Optativa 6,0
20748 - Català Juridicoadministratiu Optativa 6,0
20749 - Revisió de Textos Orals i Escrits Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Llengua i Literatura Catalanes 1r curs G02 cronograma exàmens