Grau de Llengua i Literatura Catalanes

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

Entre les característiques idònies que haurien de configurar el perfil dels alumnes que iniciïn els estudis de Llengua i Literatura Catalanes, destaquen la capacitat d'anàlisi i reflexió, la capacitat de relació, diàleg i comunicació, la capacitat per fer feina en grup, la capacitat de crítica i d'argumentació, la capacitat creativa, la curiositat intel·lectual i l'interès per la llengua i la literatura catalanes. Cal remarcar que no es tracta en cap cas de condicions necessàries, ja que, si no es posseeixen o estan poc desenvolupades, es poden anar adquirint o millorant durant els anys d'estudi.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 55

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Arts i Humanitats  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,2
Francès II 0,2
Grec II 0,2
Història de l’Art 0,2
Llatí II 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GLLC

3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Garcia Juan, Maria Inès

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Filologia Catalana (Pla 1997)
Filologia Catalana (Pla 1997) Grau de Llengua i Literatura Catalanes
1990: Català Científic per a Humanitats
20745: Terminologia i Lexicologia
1992: Gramàtica Històrica Catalana
20714: Gramàtica Històrica Catalana
1993: Història Social de la Llengua Catalana
20706: Història Social de la Llengua Catalana
1994: Fonologia Catalana I
20704: Gramàtica Descriptiva del Català : Fonètica i Fonologia
1995: Morfologia Catalana
20717: Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia
1997: Català Medieval
20739: Català Medieval
1998: Comentari Filològic de Textos Catalans
20740: Edició i Comentari Filològic de Textos Catalans
2008: Comentari de Textos Romànics
20710: Origen i Interrelació de les Llengües Romàniques
2009: Literatura Comparada
20712: Literatura Comparada
2071: Poesia Trobadoresca
20732: Poesia i Narrativa Catalanes en l'Època Medieval
2077: Introducció a la Poesia Catalana
20727: Lectures de Poesia Catalana Contemporània
2078: Introducció a la Narrativa Catalana
20728: Narrativa Catalana Contemporània
2079: Sintaxi General
20744: Sintaxi General
2080: Morfologia General
20746: Morfologia General
2082: Fonologia General
20743: Fonologia General
2084: Fonètica Experimental
20742: Fonètica Experimental
2085: Literatura Oral
20716: Teoria del Folklore
2086: Història de la Civilització Francesa
21806: Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès)
2088: Llengua, Literatura i Civilització Portugueses I
20881: Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)
2092: Teatre Català Antic
20736: Teatre Català Medieval
886: Llengua Catalana I
20709: Llengua Normativa II: les Unitats
887: Llatí
20801: Introducció a la Llengua Llatina
889: Segona Llengua i la seva Literatura. Francès
21803: Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès)
890: Segona Llengua i la seva Literatura. Portuguès
20880: Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès)
891: Lingüística
20701: Lingüística
894: Literatura Catalana dels Segles XVI-XIX I
20715: Literatura Catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme
895: Llengua Catalana II
20713: Llengua i Normativa III: l'Oració
896: Teoria de la Literatura
20708: Teoria de la Literatura
898: Lingüística Romànica
20710: Origen i Interrelació de les Llengües Romàniques
899: Literatura Popular Catalana
20720: Etnopoètica Catalana
958: Llatí Vulgar i Medieval
20804: Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques
969: Teoria de la Llengua Normativa Catalana
20702: Llengua Normativa I: el Text
972: Dialectologia Catalana
20718: Variació Lingüística
975: Comentari de Textos Literaris Catalans
20733: Comentari de Textos Literaris Catalans
978: Literatura Catalana dels Segles XVI-XIX II
20719: Literatura Catalana dels Períodes Romàntic i Realista
979: Sintaxi Catalana
20725: Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica
980: Poesia Catalana
20727: Lectures de Poesia Catalana Contemporània
981: Sociolingüística
  • 20705: Sociolingüística
  • 20721: Planificació Lingüística
982: Narrativa Catalana
20728: Narrativa Catalana Contemporània
983: Teatre Català
20729: Teatre Català Contemporani: el Text i l'Espectacle

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

  1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
  2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
  4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic