Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

Dades i indicadors

   2009-10  2010-11  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés  63  94  53  49  58  55 58 57 58
Alumnes matriculats  63  147  172  203  226  221 232 238 239
Alumnes titulats  -  -  -  21  44  34 42 44 38

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Albert Xamena Ferrà (alumne titular)
 • Sara Tur Gràcia (alumna suplent)

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Ciències

Treballs de Fi de Grau

 • Estudio de la exposición de luz y sus repercusiones sobre el ritmo sueño vigilia, en las aulas de la UIB. Un estudio comparativo.
 • Efectes d'una prova d'esforç sobre marcadors d'inflamació i d'estrès oxidatiu en pacients amb síndrome metabòlica.
 • Estudi dels nivells d'antioxidants enzimàtics en biòpsies humanes de càncer de colon en diferents estadis.
 • Presente y futuro de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer.
 • Respuesta inflamatoria asociada al tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica en pacientes con úlcera diabética
 • Efectos de la nutrición en el desarrollo de la microbiota intestinal en la infancia.
 • Análisis microbiológico ambiental de laboratorios.
 • Aïllament de vesícules extracel·lulars de cèl·lules mare mesenquimals i avaluació del seu efecte en la línia cel·lular de condròcits ATDC-5 en condicions inflamatòries com a model in vitro d'osteoartritis.
 • Vesículas extracelulares: aplicaciones en la reproducción asistida.
 • Identificación molecular de la dieta de la Tortuga mora (Testudo graeca) basada en el análisis de códigos de barras de secuencias de ADN.
 • Efectos de factores nutricionales sobre la expresión de genes inflamatorios.
 • Efectes de l'administració de MDMA sobre l'expressió de neurones en desenvolupament en l'hipocamp de rata en diferents etapes durant l'adolescència.
 • Efecte protector de l'estradiol sobre el sistema cardiovascular. Vies de senyalització implicades.
 • Optimización de ensayos de quimiosensibilidad en células primarias de neoplasias hematológicas.
 • Activitat física en condicions de baixa disponibilitat de glucogen: avantatges i inconvenients.
 • Estudio de la relación entre la ingesta de fructosa y la actividad física.
 • Efecto de la genisteína sobre la función mitocondrial y el estrés oxidativo en líneas de cáncer de colon.
 • Situació actual i percepció social del diagnòstic prenatal i preimplantacional.
 • Identificació molecular dels crisomèlids de l'illa de sa Dragonera (Mallorca) i de les seves plantes hostes.
 • Reposicionament de fàrmacs antipsicòtics com a antitumorals en gliomes.
 • Efecto de los Alquilfosfolípidos sobre la línea celular de cáncer de cólon SW620.
 • Monitorización del proceso de recuperación de ejemplares de tortuga Caretta caretta mediante biomarcadores de estrés oxidativo en células inmunitarias.
 • Avaluació de la comunitat microbiana present en 13 llacs del Pantanal de Brasil.
 • Estudi comparatiu de l'adquisició dels distints tipus d'oïda absoluta abans de la maduresa cognitiva.
 • Efecto de una intervención nutricional y de actividad física sobre la reversión del Síndrome Metabólico.
 • Efectos de la restricción calórica durante la gestación en la descendencia: estudio de los efectos en la capacidad termogénica de las crías después de la lactancia y en la edad adulta.
 • Análisis de la producción de bacteriocinas en cepas de Enterococcus aisladas de diferentes muestras clínicas.
 • Efecto de la proteína SIRT3 sobre la dinámica mitocondria en cáncer de colon.
 • Reaprovechamiento de secuencias de la base de datos GenBank y su potencial para la realización de estudios de genética poblacional y filogeográficos.
 • El biofilm bucal después de un tratamiento antibiótico.
 • Caracterización de los perfiles de sensibilidad a proteínas inmunes innatas cuya diana es la envoltura bacteriana (BPI y sistema del complemento) de cepas de Pseudomonas aeruginosa procedentes de infección aguda vs infección crónica.
 • Estudi dels nivells de SIRT1 i SIRT3 en tumors de càncer de còlon en diferents estadis.
 • Influencia de las hormonas sexuales sobre la adiponectina. Efectos sobre la resistencia insulínica y esteatosis hepática en HepG2.
 • Estudi de marcadors d'inflamació en tumors de càncer de còlon en diferents estadis.
 • Macròfits com indicadors de la intrusió marina a s'Albufera de Mallorca.
 • Actividad biológica de glicosaminoglicanos en relación con la salud metabólica. Posible mecanismo de un efecto anti-adiposidad del dermatán sulfato.
 • Caracterització per HPLC dels perfils d'estructura/composició de la paret cel·lular (peptidoglicà) de soques de Pseudomonas aeruginosa procedents d'infecció aguda vs infecció crònica.
 • Estudi comparatiu de fitats i bifosfonats en processos de calcificació.
 • Mecanismos moleculares subyacentes al efecto farmacológico del ácidos graso de diseño HDHA en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
 • Revisió sobre l'efecte de l'activitat física i un entorn enriquit a la funcionalitat de l'hipotàlem i el seu paper a la regulació del pes corporal.
 • Importància de la funcionalitat mitocondrial en tumors de càncer de còlon segons el seu estadi.
 • Patologías asociadas al ácido úrico. Efectos de las dietas hiperprotéicas.
 • Etiopatogenia de los osteosarcomas.
 • Interrogando al ADN: ¿qué información podemos obtener a partir de una muestra en la escena de un crimen?.
 • Entrenament intervàlic d'alta intensitat: adaptacions de l'organisme i efectes sobre els factors de risc càrdio-metabòlics.
 • Aislamiento de vesículas extracelulares de plaquetas.
 • Modificaciones e interacciones moleculares que experimentan los gametos humanos para alcazar una correcta fecundación.
 • Potencial aplicación de compuestos bioactivos para fomentar la apariencia saludable del cutis.
 • La biopsia líquida en el diagnóstico del cáncer.
 • Indentificación molecular de la dieta de la Tortuga mora (Testudo graeca) y de la Tortuga mediterránea (Testudo hermanni) basada en el análisis de códigos de barras de secuencias de ADN.
 • Activitat física prolongada i equilibri hidroelectrolític: el problema de la hiponatrèmia per sobrehidratació.
 • Efecte antitumoral del genipin en línies de càncer de còlon.
 • Efecte de l’entrenament i els àcids grassos omega 3 sobre la dinàmica mitocondrial a cèl·lules mononuclears de sang perifèrica.
 • Efecto de fenotiazinas antipsicóticas en líneas celulares de glioma.
 • Estudio del mecanismo de acción del ácido 2-hidroxi-docosahexaenoico a través de su interacción con receptores celulares.
 • Papel de la UCP2 en la dinámica mitocondrial en el cáncer de colon.
 • Contribució europea a l'estructura genètica de "Valles Calchaquíes" (Nord-oest d'Argentina).
 • Efecto del silenciamiento de la SIRT3 en la respuesta antioxidante de líneas de cáncer de colon SW620.
 • Papel de la inflamación en la asociación entre obesidad y cáncer. Principales factores implicados.
 • Estudio del estrés oxidativo inducido por citotóxicos en líneas celulares de cáncer de colon.
 • Malalties produïdes per prions.
 • Potenciación de las propiedades osteoinductoras de matriz ósea desmineralizada para su uso terapéutico en humanos.
 • Caracterización del patrón de isoformas de splicing de SMS1 en la proliferación tumorigénica.
 • Conviure amb els disruptors endocrins. Mecanismes d'acció i efectes tòxics.
 • Efectos de diversas situaciones fisiológicas sobre las capacidades pro-/anti-inflamatorias y resolutivas de las células mononucleares de sangre periférica.
 • Genealogies moleculars: cercant els nostres origens.
 • Análisis microbiológico ambiental de aulas y lugares comunes.
 • Nitrat i beta-alanina: dos suplements nutricionals per incloure a la llista d'ajuts ergogènicsefectius i permesos pels esportistes?.
 • Llegat matern amerindi a la població de Salta (Noroest d'Argentina).
 • Àcids clorogènics com a substàncies clau dels efectes saludables del cafè: revisió i actualització dels coneixements.
 • Mecanismes de defensa antioxidant de les cèl·lules mononucleades sanguínies en persones majors segons el grau d'activitat física.
 • Diferències neuroquímiques en el cervell de rates mascle i femella durant l'envelliment fisiològic.
 • Mecanismos de patogenicidad de Streptococcus pyogenes.
 • Impacto de la suplementación con hidroxitirosol sobre el metabolismo del músculo esquelético bajo una dieta obesogénica.
 • Superficies nanoestructuradas de titanio para dispositivos médicos implantables.
 • En tumores de estroma gastrointestinal ¿resulta ventajosa la terapia de diana molecular frente a la quimioterapia convencional?.
 • Efecto del silenciamiento de la SIRT3 en la respuesta antioxidante de líneas de cáncer de mama MCF-7.
 • Estudio de parámetros de la función mitocondrial y el estrés oxidativo en biopsias humanas de cáncer de colon. Influencia sobre la predisposición a la metástasis.
 • Anàlisi del fenotip invasiu de cèl·lules primàries derivades de gliomes malignes.
 • Estudi de la importància de la proteïna SIRT3 sobre el mitocondri a la línea cel.lular de càncer de còlon SW620.
 • Papel de los miARNs en la fisiopatología cardiovascular.
 • Efecto de la ingesta de celastrol en crías de rata lactantes con predisposición a obesidad debido a una restricción calórica materna durante la gestación. Estudio de los efectos a nivel de expresión de genes relacionados con el metabolismo lipídico en crías en edad juvenil
 • El diagnòstic i la prevenció de les resistències a antibiòtics.
 • La calcificació cardiovascular com a diana terapèutica al pacient de diàlisi.
 • Caracterización de los perfiles de capacidad pro-inflamatoria y capacidad citotóxica de cepas de Pseudomonas aeruginosa procedentes de infecciones agudas vs cepas procedentes de infecciones crónicas.
 • Mecanismos de regulación y vías de señalización de la autofagia.
 • Efecto de la leptina sobre la expresión de genes clave en la posible vía reguladora de la termogénesis relacionada con la región FTO.
 • Efectos inflamatorios / antiinflamatorios del ejercicio físico.
 • Dinámica mitocondrial en células del sistema inmune de afectados de Porfiria.
 • Papel de la mitofagia en la aparición y progreso de la patología cardíaca.
 • Efectos de los compuestos activos y funcionales del "pebre bord", ingrediente esencial de la sobrasada, en el control del metabolismo.
 • Diagnòstic genètic preimplantacional en casos de mutació del gen BRCA-tipus1 i BRCA-tipus2.
 • Estudio de la respuesta a estrés salino en Paulownia sp. cultivada in vitro.
 • Capacidad antioxidante en plasma de personas mayores: influencia de la actividad física.
 • Acidosis tubular renal. Tipos, causas, diagnóstico y tratamiento.
 • Investigació de nous fàrmacs antitumorals
 • Efectes d'una dieta rica amb antioxidants en l'envelliment cerebral en rates.
 • Identificació dels microRNAs responsables de la recuperació funcional desprès de patir un ictus isquèmic.
 • Estudio de la conjugación de antifolatos a nanopartículas de oro.
 • Aspectos bioquímicos, fisiológicos y nutricionales de las competiciones deportivas de ultra-resistencia.
 • Resposta de marcadors d'inflamació associada a l'exercici físic regular i agut.
 • Papel de RhoE en la regulación del citoesqueleto, la adhesión y la motilidad celular en Gliomas.
 • Requerimientos metabólicos durante la organogénesis embrionaria.
 • Desarrollo de superficies de titanio nanoestructuradas y evaluación de su efecto en cultivos celulares.
 • Caracterización de Sistemas Toxina-Antitoxina en Micobacterias de Crecimiento Rápido.
 • Efecto Cardioprotector del Resveratrol: Mecanismos Implicados.
 • Efectes de l'exposició a crema solar sobre l'expressió de gens a l'hepatopàncrees de musclos.
 • Estudio comparado de la expresión de genes biomarcadores en sangre total y PBMCs.
 • Resposta inflamatòria i antioxidant a una sessió d'entrenament de natació.
 • Estudio in vitro de la formulación de la matriz ósea desmineralizada sobre la diferenciación osteogénica de las células musculares C2C12
 • Calcifilaxi i el seu tractament.
 • Estudio de las proteínas de choque térmico como posibles dianas terapéuticas en sarcomas.
 • Efecte d'una intervenció d'activitat física en la condició física d'adults (55-75 anys) amb sobrepès i Síndrome Metabòlica.
 • Osteoporosis. Tipos, causas, diagnóstico y tratamiento.
 • Apelina en la obesidad y el síndrome metabólico.
 • Identificació de molècules essencials per la fertilitat en mamífers
 • Efectos de los compuestos activos y funcionales de la alcachofa (Cynara cardunculus) en el control del metabolismo energético.
 • Estudio de las proteínas celulares fijadoras del ácido graso de diseño LP226.
 • Efecte de l'estres oxidatiu induït per fàrmacs i xenobiotics sobre els tipus cel·lulars renals. La seva importancia en la litiasi renal.
 • Efecto de las distintas isoformas de SMS en la proliferación tumorigénica.
 • Estudio de posibles alteraciones a nivel hipotalámico en ratas alimentadas con una dieta desequilibrada rica en grasa.
 • Programación metabólica de la obesidad por restricción calórica durante la gestación: estudio de los efectos sobre el desarrollo de tejidos implicados en la homeostasis energética.
 • Papel modulador de los microRNAs en las enfermedades metabólicas. Aplicaciones como biomarcadores y como dianas terapéuticas.
 • Estudio del estrés oxidativo en melanoma.
 • Puesta a punto del análisis del acetiloma mediante electroforesis bidimensional y espectrometría de masas.
 • Efecto del resveratrol sobre la proliferación celular y estrés oxidativo en la línea celular de cáncer de colon SW620.
 • Análisis de las vías de señalización activadas por efecto de la SMS en células tumorigénicas.
 • Influencia de las técnicas de reproducción asistida sobre la salud de la descendencia.
 • Mecanismos de la teratogenicidad mediada por nutrientes durante la gestación de madres diabéticas.
 • Efecto molecular de agentes quimioterapéuticos en Linfoma de Células del Manto.
 • Estudio de necesidades nutricionales personalizadas para la prevención de la obesidad.
 • Efecto del ácido retinoico sobre la expresión de la proteína del retinoblastoma y otras de la familia en el músculo esquelético.
 • Estudio de la biogénesis mitocondrial en melanoma.
 • Manipulación genètica de GSC01: del análisis del genoma a la generación de mutantes y su posterior complementación.
 • Papel de la lipotoxicidad mediada por ácidos grasos libres en la génesis de la disfunción mitocondrial hepática y sus consecuencias cardiovasculares.
 • Análisis de los principales alimentos funcionales y complementos alimenticios enriquecidos en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 presentes en el mercado
 • Estudio de ácidos grasos poliinsaturados de síntesis para el tratamiento del cáncer
 • Efectividad de las terapias basadas en incretinas sobre la reducción del riesgo cardiovascular asociado a la obesidad y la diabetes tipo 2
 • Efecto de la inhibición de la UCP2 sobre el estrés oxidativo inducido por citotóxicos en líneas de cáncer de mama MCF-7.
 • Efectos de la leptina sobre el metabolismo energético de la línea de cáncer de mama MCF-7
 • Análisis de biomarcadores como indicadores de estrés oxidativo en bivalvos expuestos a crema solar
 • ¿Biología sintética, solución para los problemas del futuro? Synthetic biology, solution for the problems of the future?
 • Importancia de la SIRT3 en el tratamiento del cáncer de mama
 • El metabolismo energético de la célula tumoral. Nuevas estrategias terapéuticas.
 • Estrès oxidatiu en algues epifitades per espècies d’algues invasores
 • Presencia de ácidos grasos hidroxilados en tejidos animales y vegetales
 • Análisis del riesgo cardiovascular entre la población mayor de la isla de Menorca
 • Determinación de la respuesta en IL-8 en células epiteliales infectadas por aislados secuenciales crónicos de P. aeruginosa.
 • Desenvolupament d’un biomarcador per l’avaluació de la capacitat cristal·litzadora del plasma
 • Resposta inflamatòria associada a la pràctica d’exercici físic regular
 • Suplements dietètics per al manteniment de la funció immunitària en els esportistes: grau d’evidència i mecanismes implicats.
 • Hidrats de carboni i proteïnes durant i després de l'exercici:actualizació dels coneixements.
 • Efectos de los compuestos activos y funcionales del romero (Rosmarinus officinalis) en el control del peso corporal y del metabolismo energético
 • Estudi Comparatiu de Sistemes Toxina-Antitoxina
 • Arrels sefardites: una nova perspectiva des dels mitogenomes
 • Estudio preliminar de la via C-Met en células de tumores de estroma gastrointestinal
 • Situación actual y percepción social de las pruebas de ADN
 • Anàlisi nutricional en subjectes amb intoleràncies. Análisis nutricional en sujetos con intolerancias
 • Mecanismo de acción de la molécula ácido 2-hidroxi-docosahexaenoico en el tratamiento de la Enfermedad del Alzheimer: Identificación de potenciales receptores en el cerebro
 • Manipulación genética de OBT1: del análisis del genoma a la generación de mutantes y su posterior complementación
 • Causas de las diferencias en las tasas de sustitución de nucleótidos en genes codificantes para proteínas mitocondriales de mamíferos.
 • Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics
 • Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional
 • STRs en la investigació biológica de la paternitat: interpretació i valoració dels resultats
 • Nutriepigenètica i obesitat: panoràmica i dissenys experimentals
 • Análisis del potencial de nuevas estrategias terapéuticas en Gliomas
 • Efecte de la rosiglitazona sobre la capacitat del sistema OXPHOS del múscul cardíac de rates mascle i femella alimentades amb una dieta hiperlipídica.
 • Dimorfismo sexual en la respuesta a la rosiglitazona de la actividad y niveles de la paraoxonasa 1 en ratas alimentadas con una dieta hiperlipídica.
 • Recerca dels microorganismes que causen otitis infecciosa en els cans.
 • Prevención del Cáncer.
 • Caracterización de mecanismos de resistencia antibiótica en una colección de cepas clínicas de Pseudomonas aeruginosa procedentes de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Son Espases.
 • Recerca bibliogràfica sobre el paper de la leptina durant la gestació i la lactància sobre la prevenció de l'obesitat en edat adulta.
 • Las sirtuínas: posibles dianas terapéuticas de las patologías asociadas al envejecimiento.
 • Situació actual i percepció social dels aliments transgènics a Mallorca.
 • Inhibidores de la vía Wnt como posible terapia antitumoral en sarcomas.
 • Implicación de la paraoxonasa 1 en los mecanismos de protección antioxidante. Efecto de la alimentación con una dieta hiperlipídica en ratas machos y hembras.
 • Anàlisi de la morfologia i migració cel·lular en cèl·lules de tumors cerebrals malignes.
 • Efecto de los ácidos grasos omega-3 sobre la inflamación asociada a la realización de actividad física.
 • Marcadores bioquímicos de estrés oxidativo como indicadores de riesgo de enfermedad cardiovascular.
 • Efecto de compuestos bioactivos sobre la capacidad termogénica de adipocitos BRITE en cultivos primarios de tejido adiposo blanco de ratón.
 • Análisis del cumplimiento de los Objetivos Nutricionales para la población española entre la población mayor de la isla de Menorca.
 • Avaluació de biomarcadors com indicadors d'estrès oxidatiu a bivalves.
 • Análisis de la inhibición del oncogén FOXM1 en células de glioma.
 • Anàlisi mitjançant RNAi del paper de RhoE en el control de la morfologia i migració cel·lular en cèl·lules de Gliomes malignes.
 • Efecto de los ácidos grasos omega-3 sobre la situacion de estrés oxidativo asociada a la realización de actividad física.
 • Relació entre la ingesta de greix dietètic i malalties neurodegeneratives: anàlisis de marcadors de dany a nivell d’hipocamp a rates alimentades amb dietes riques en greix.
 • Minería de datos” en bioinformática: anotación funcional de genes en proyectos de secuenciación obtenidos mediante técnicas de nueva generación de cDNAs.
 • Escritura de una revisión sobre las Bases Moleculares de la Enfermedad de Alzheimer.
 • Efectes de la cafeïna sobre la resposta inflamatòria induïda per l’exercici: actualització dels coneixements.
 • Diferencias en los parámetros bioquímicos urinarios de dos grupos de pacientes que forman cálculos de oxalato cálcico monohidrato de cavidad con características morfológicas claramente distintas
 • Estudi de l’eficàcia de l’espectrometria infrarroja per la determinació de la composició i tipus de càlculs renals. Aplicació als càlculs renals d’oxalat càlcic dihidrat.
 • Caracterización de los efectos de la inhibición de FOXM1 en linfoma de células del manto
 • Bases moleculares de la cardioprotección mediada por adiponectina.
 • Genética Forense y ADN mitocondrial: creación de una base de datos de la población española.
 • Els microdominis de membrana “lipid raft” i la seva implicació en l’adhesió i migració de cèl·lules tumorals .
 • Caracterització i diferenciació de la matèria orgànica de dos grups de càlculs d'oxalat càlcic monohidrat de cavitat amb característiques morfològiques clarament diferents.
 • Efecto de la leptina sobre la captación de proteínas séricas en el cáncer de mama.
 • Disseny d’OB-FCG: un aliment per ajudar a combatre l’obesitat.
 • Determinar si la presencia del receptor de melanocortines 1 (MC1R) funcional afecta a la biogènesi i a la funció mitocondrial en línies cel·lulars de melanoma en condicions basals.
 • Efectes antioxidants de la terapia hiperbàrica aplicada a ferides de difícil curació.
 • Mecanismos moleculares implicados en el efecto del LP226 (OHDHA) para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer en un modelo de Drosophila.
 • Acción de la genisteina en el tratamiento del cáncer de mama con citotóxicos en función de la dotación de receptores estrogénicos.
 • Estudio del efecto de la αMSH sobre la biogénesis y la función mitocondrial en la línea celular de melanoma HBL.
 • Estudi de la conjugació d'antifolats a nanopartícules de plata.
 • Efectos del CAPE sobre los depósitos lipídicos hepáticos.
 • Análisis del cumplimiento de los Objetivos Nutricionales para la población española entre deportistas.
 • Implicación de la leptina en el efecto Warburg de la línea de cáncer de mama MCF-7.
 • Análisis de la adherencia a la Dieta Mediterránea en deportistas.
 • Neurotoxicidad inducida por el inicio temprano en el consumo de cocaína en el hipocampo de rata.
 • Análisis de la adherencia a la Dieta Mediterránea entre la población mayor de la isla de Menorca.
 • Mioquines: rellevància i expresió a un model cel.lular de miotubs.
 • Nous mecanismes de regulació de la lipoproteïnalipasa: relació amb els desordres metabòlics de l'obesitat.
 • Efecte de la obesitat dietètica sobre alguns marcadors de biogènesi mitocondrial a l'aorta de rates mascle.
 • Importància de l'estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l'obesitat i les seves complicacions.