Escoltar

Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències transversals

 1. Tenir i comprendre coneixements en l’àrea de la bioquímica i la biologia molecular a un nivell que, amb el suport de llibres de text avançats, inclogui també aspectes d’avantguarda de rellevància en la disciplina.
 2. Saber aplicar els coneixements de bioquímica i biologia molecular a la pràctica professional i tenir les habilitats intel·lectuals necessàries per a aquesta pràctica, incloses les capacitats de gestió de la informació, anàlisi i síntesi, resolució de problemes, organització i planificació, i generació de noves idees.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis crítics i raonats sobre temes d’índole social, científica o ètica en connexió amb els avenços en bioquímica i biologia molecular.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions dels àmbits de la bioquímica i la biologia molecular a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en l’àrea de la bioquímica i la biologia molecular i altres àrees afins amb un alt grau d’autonomia.
 6. Tenir la capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà.
 7. Adquirir les habilitats bàsiques per utilitzar programes informàtics d’ús habitual, inclosos accessos a bases de dades bibliogràfiques i d’altres tipus que puguin ser interessants en bioquímica i biologia molecular.
 8. Desenvolupar les habilitats interpersonals necessàries per poder treballar en un equip dins de l’àmbit de la bioquímica i la biologia molecular de manera efectiva, i poder així mateix incorporar-se a equips interdisciplinaris, tant de projecció nacional com internacional.
 9. Desenvolupar la iniciativa, l’esperit emprenedor, i la motivació d’èxit necessaris per poder prendre les decisions oportunes per liderar el disseny i la gestió de projectes relacionats amb l’àrea de la bioquímica i la biologia molecular, mantenint sempre una preocupació constant per la qualitat del projecte que es desenvoluparà i els resultats obtinguts.
 10. Saber apreciar la importància, en tots els aspectes de la vida, inclòs el professional, del respecte als drets humans, els principis democràtics, la diversitat i la multiculturalitat i el medi ambient.

Competèncias específiques

 1. Entendre i saber explicar les bases físiques i químiques dels processos bioquímics i les tècniques utilitzades per investigar-los.
 2. Comprendre els principis que determinen l’estructura tridimensional de molècules, macromolècules i complexos supramoleculars biològics, i poder explicar les relacions entre l’estructura i la funció.
 3. Comprendre els principis de la biocatàlisi i el paper dels enzims i altres biocatalitzadors en el funcionament de les cèl·lules i els organismes.
 4. Estar familiaritzat amb els diferents tipus cel·lulars (procariotes i eucariotes) pel que fa a l’estructura, la fisiologia i la bioquímica, i poder explicar de manera crítica com les seves propietats s’adeqüen a la funció biològica.
 5. Conèixer els components, el funcionament i els mecanismes de regulació dels organismes vegetals i animals, amb especial èmfasi en l’espècie humana.
 6. Tenir coneixement de l’estructura dels gens i els mecanismes de replicació, recombinació i reparació de l’ADN en el context del funcionament de les cèl·lules i dels organismes, així com les bases de l’herència i de la variació genètica i epigenètica entre individus.
 7. Conèixer les bases bioquímiques i moleculars del control de l’expressió dels gens i de l’activitat, la localització i el recanvi de les proteïnes cel·lulars.
 8. Comprendre de manera crítica els aspectes essencials dels processos metabòlics i el seu control, i tenir una visió integrada de la regulació i l’adaptació del metabolisme en diferents situacions fisiològiques, amb especial èmfasi en l’espècie humana.
 9. Conèixer i entendre els canvis bioquímics i genètics que tenen lloc en un ampli rang de patologies, i saber explicar els mecanismes moleculars implicats en aquests canvis.
 10. Comprendre els components del sistema immunitari, la seva estructura, la funció i els mecanismes d’acció.
 11. Tenir les habilitats numèriques i de càlcul que permetin aplicar procediments matemàtics per a l’anàlisi de dades.
 12. Conèixer les bases legals i ètiques implicades en el desenvolupament i l’aplicació de les ciències moleculars de la vida.
 13. Treballar de manera adequada en un laboratori bioquímic amb material biològic tenint en compte la seguretat, la manipulació, l’eliminació de residus biològics i químics i el registre anotat d’activitats.
 14. Conèixer els principis i les aplicacions dels mètodes i la instrumentació utilitzats en les determinacions bioanalítiques.
 15. Tenir un coneixement detallat de com es determinen al laboratori clínic els marcadors bioquímics i genètics associats a les diferents patologies, i poder avaluar de manera crítica com poden fer-se servir en el diagnòstic i en el pronòstic de l’evolució i la transmissió d’aquestes malalties.
 16. Tenir capacitat per monitorar la presència de xenobiòtics (fàrmacs, contaminants, biocides, dopants, etc.).
 17. Conèixer els principis de la manipulació dels àcids nucleics, així com les tècniques que permeten l’estudi de la funció gènica i el desenvolupament d’organismes transgènics amb aplicacions en biomedicina, indústria, medi ambient, agricultura, ramaderia, etc.
 18. Saber buscar, obtenir i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques i bibliogràfiques.
 19. Conèixer els fonaments i les aplicacions de les tecnologies òmiques: genòmica, transcriptòmica, proteòmica, metabolòmica, etc., i saber accedir a les bases de dades relacionades amb aquestes tecnologies.
 20. Saber dissenyar i fer un estudi i/o projecte en l’àrea de la bioquímica i la biologia molecular, i ser capaç d’analitzar críticament els resultats obtinguts.