Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés

Són útils per a l'estudiant de Bioquímica la constància, intuïció, creativitat, lògica, l'esperit crític i les capacitats d'observació i d'abstracció. L'estudiant que tingui inquietuds per conèixer com funcionen els éssers vius, quina és la causa d'una malaltia, l'aplicació industrial dels processos bioquímics, etc., també tindrà la motivació necessària per gaudir i tenir èxit en aquest estudi.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 60

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Física 0,2
Matemàtiques II 0,2
Química 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GBIQ

Secretari/ària
3r vocal
Oliver López-Guarch, Isabel
4t vocal
Tur Gracia, Sara

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Bioquímica

Biologia (Pla 1997)
Biologia (Pla 1997) Grau de Bioquímica
1341: Fisiologia Animal
21504: Fisiologia Animal
1342: Fisiologia Vegetal
21507: Fisiologia Vegetal
1343: Genètica
20111: Genètica
1344: Microbiologia
20110: Microbiologia
 • 1345: Bioenergètica
 • 1439: Bioquímica
 • 20109: Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
 • 21500: Bioquímica
1346: Biologia Molecular i Control Metabòlic
21503: Biologia Molecular i Control Metabòlic
1378: Nutrició Humana
21537: Nutrició Humana
1434: Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació
21511: Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació
1435: Tècniques Instrumentals en Bioquímica i Biologia
21502: Laboratori d'Instrumentació Bioquímica
1437: Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
21516: Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
1439: Bioquímica
21500: Bioquímica
1441: Citologia i Histologia
20105: Citologia i Histologia
1442: Física
20101: Física
 • 1443: Matemàtiques
 • 2220: Bioestadística
20100: Matemàtiques I
 • 1443: Matemàtiques
 • 2220: Bioestadística
 • 2320: Anàlisi de Dades
 • 20100: Matemàtiques I
 • 20104: Matemàtiques II
1444: Química
21401: Química I
1553: Bioquímica Industrial i Biotecnologia
21525: Bioquímica Industrial
1558: Regulació del Metabolisme
21514: Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits
1574: Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament
21515: Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament
1576: Bioquímica dels Aliments
21521: Bioquímica dels Aliments
1585: Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer
21528: Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer
1588: Anàlisis Microbiològiques
21519: Anàlisis Microbiològiques
1591: Genètica Humana
21534: Genètica Humana
1592: Genètica Molecular
21513: Genètica Molecular
1593: Neuroendocrinologia General
21535: Endocrinologia
1598: Toxicologia
21536: Toxicologia
1625: Ampliació de Patologia Molecular
21522: Patologia Molecular
 • 2220: Bioestadística
 • 2320: Anàlisi de Dades
20104: Matemàtiques II
2300: Biofísica
21512: Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica
2303: Enzimologia
21505: Enzimologia i Interaccions Moleculars
2304: Enginyeria Genètica
21533: Enginyeria Genètica
2306: Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
21520: Bioquímica Analítica i Clínica
2310: Estructura de Macromolècules
21506: Estructura-Funció de Macromolècules
2311: Immunologia
21510: Immunologia

Bioquímica (Pla 1997)
Bioquímica (Pla 1997) Grau de Bioquímica
1378: Nutrició Humana
21537: Nutrició Humana
1434: Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació
21511: Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació
 • 1435: Tècniques Instrumentals en Bioquímica i Biologia
 • 2310: Estructura de Macromolècules
 • 2320: Anàlisi de Dades
21502: Laboratori d'Instrumentació Bioquímica
1437: Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
21516: Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
1553: Bioquímica Industrial i Biotecnologia
21525: Bioquímica Industrial
1556: Avanços en Bioquímica i Biologia Molecular
21529: Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular
1558: Regulació del Metabolisme
21514: Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits
1574: Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament
21515: Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament
1576: Bioquímica dels Aliments
21521: Bioquímica dels Aliments
1585: Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer
21528: Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer
1588: Anàlisis Microbiològiques
21519: Anàlisis Microbiològiques
1591: Genètica Humana
21534: Genètica Humana
1592: Genètica Molecular
21513: Genètica Molecular
1593: Neuroendocrinologia General
21535: Endocrinologia
1598: Toxicologia
21536: Toxicologia
1625: Ampliació de Patologia Molecular
21522: Patologia Molecular
2300: Biofísica
21512: Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica
2303: Enzimologia
21505: Enzimologia i Interaccions Moleculars
2304: Enginyeria Genètica
21533: Enginyeria Genètica
2306: Bioquímica Clínica i Patologia Molecular
21520: Bioquímica Analítica i Clínica
2310: Estructura de Macromolècules
21506: Estructura-Funció de Macromolècules
2311: Immunologia
21510: Immunologia

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Bioquímica

CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
21537 - Nutrició Humana 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Assignatura Crèdits
21519 - Anàlisis Microbiològiques 6
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic