Escoltar

Grau de Biologia

240 crèdits - Facultat de Ciències
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències generals

 1. Desenvolupar habilitats interpersonals, i el compromís amb valors ètics i de drets fonamentals, en especial els valors d’igualtat i capacitat.
 2. Desenvolupar capacitats analítiques i sintètiques, d’organització i planificació així com de resolució de problemes en l’àmbit de la biologia.
 3. Tenir capacitat per utilitzar les eines informàtiques i estadístiques adequades en cada àmbit d’estudi biològic i de gestió de la informació.
 4. Tenir capacitat per comprendre la literatura científica en biologia i adquirir habilitats de comunicació oral i escrita així com de coneixement d’anglès.
 5. Desenvolupar habilitats encaminades cap a l’aprenentatge autodirigit i autònom, el raonament crític i el treball en equip multidisciplinari.
 6. Adquirir capacitats de lideratge, iniciativa i esperit emprenedor basant-se en la creativitat, la qualitat i l’adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 1. Capacitat per integrar una visió multidisciplinària dels processos i els mecanismes de la vida, des de l’àmbit molecular i cel·lular fins al d’organismes i ecosistemes.
 2. Reconèixer i aplicar de manera correcta teories, paradigmes, conceptes i principis en relació amb les ciències biològiques, així com adquirir familiaritat amb la nomenclatura, la classificació i la terminologia en l’àmbit de la biologia.
 3. Tenir capacitat de comprendre i integrar les bases moleculars, estructurals, cel·lulars i fisiològiques dels diferents components i nivells de la vida en relació amb les diverses funcions biològiques.
 4. Obtenir i integrar línies d’evidència adequades per formular hipòtesis en l’àmbit biològic, coneixent i aplicant el mètode científic.
 5. Tenir capacitat per treballar amb mostres biològiques de manera contextualitzada i dur a terme tasques al laboratori amb seguretat tant individualment com en equip.
 6. Tenir capacitat d’anàlisi i interpretació de dades en l’àmbit de la biologia d’organismes i sistemes en relació amb els fonaments teòrics.
 7. Tenir capacitat per planificar i prendre decisions en recerques biològiques.
 8. Tenir capacitat d’interpretació crítica i informada i comunicació de dades de recerca biològica a partir de dades, textos, articles científics i informes.
 9. Tenir capacitat de recollir de manera ambientalment ètica, segura i adequada mostres biològiques i evidències en el medi natural terrestre i marí tant individualment com en grup.
 10. Fer anàlisis i projectes relacionats amb la biodiversitat i adquirir sensibilitat per temes mediambientals
 11. Redactar informes d’impacte ambiental de les activitats humanes en el medi natural.
 12. Fer estudis i comunicar resultats en l’àmbit de la biomedicina, la salut pública, la tecnologia mediambiental i la divulgació científica.
 13. Fer diagnòstics i anàlisis a partir de mostres biològiques humanes o procedents de qualsevol altre organisme.