Escoltar

Grau de Biologia

240 crèdits - Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés

 • Esperit crític i interès per respondre qüestions fonamentals sobre la ciència
 • Il·lusió per aprendre coneixements relacionats amb la vida
 • Capacitat de concentració per estudiar i aprendre
 • Capacitat de relació per lligar els coneixements amb la resolució de problemes
 • Capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa
 • Interès per la part experimental de la ciència

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 90

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Biologia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
 • Química (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GBIO

Secretari/ària
3r vocal
Quesada Ruiz, Ana Francisca
4t vocal
Coll García, Guillem

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Biologia

Biologia (Pla 1997)
Biologia (Pla 1997) Grau de Biologia
1340: Ecologia
20124: Poblacions i Medi Físic
 • 1340: Ecologia
 • 1354: Ecologia Global i Cicles Biogeoquímics
 • 20124: Poblacions i Medi Físic
 • 20127: Comunitats i Ecosistemes
1341: Fisiologia Animal
21504: Fisiologia Animal
1342: Fisiologia Vegetal
20119: Fisiologia Vegetal
1343: Genètica
20111: Genètica
1344: Microbiologia
20110: Microbiologia
 • 1344: Microbiologia
 • 1351: Diversitat Microbiana
 • 20110: Microbiologia
 • 20115: Ampliació de Microbiologia
 • 1345: Bioenergètica
 • 1439: Bioquímica
 • 20109: Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
 • 21500: Bioquímica
1346: Biologia Molecular i Control Metabòlic
21503: Biologia Molecular i Control Metabòlic
1347: Biodiversitat de les Plantes Vasculars
20121: Botànica II. Cormòfits
1348: Zoologia de Cordats
20120: Zoologia II
1349: Organografia Microscòpica
20118: Organografia
1350: Evolució
20116: Evolució
1352: Ecofisiologia Vegetal
20123: Ecofisiologia Vegetal
1353: Ecofisiologia Animal
20122: Ampliació de Fisiologia: Fisiologia Humana
1356: Mètodes i Tècniques d'Estudi en Biologia Cel·lular
20112: Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular
 • 1357: Mètodes i Tècniques d'Estudi dels Vegetals
 • 1362: Mètodes i Tècniques d'Estudi en Zoologia
20125: Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat
1358: Mètodes i Tècniques d'Estudi de l'Ecologia
20131: Pràctiques Integrades d'Ecologia
 • 1360: Mètodes i Tècniques d'Estudi de la Fisiologia Vegetal
 • 1363: Mètodes i Tècniques d'Estudi en Genètica
20130: Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme
1361: Mètodes i Tècniques d'Estudi en Microbiologia
20117: Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica
1439: Bioquímica
21500: Bioquímica
1440: Botànica
20113: Botànica I
1441: Citologia i Histologia
20105: Citologia i Histologia
1442: Física
20101: Física
 • 1443: Matemàtiques
 • 2220: Bioestadística
20100: Matemàtiques I
 • 1443: Matemàtiques
 • 2220: Bioestadística
 • 2320: Anàlisi de Dades
 • 20100: Matemàtiques I
 • 20104: Matemàtiques II
1444: Química
20102: Química
1445: Zoologia
20114: Zoologia I
1554: Mètodes i Tècniques d'Estudi de la Fisiologia Animal
20126: Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular
 • 2220: Bioestadística
 • 2320: Anàlisi de Dades
20104: Matemàtiques II

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Biologia
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
20145 - Nutrició i Metabolisme 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
20107 - Operacions Bàsiques de Laboratori 6
Optatives 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic