Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

El grau d'Història de l'Art està especialment indicat per als estudiants que vulguin aprofundir en l'estudi d'aquest camp de les humanitats i que mostrin:

 1. Sensibilitat estètica
 2. Capacitat d'anàlisi, reflexió i crítica
 3. Interès per relacionar fets artístics amb circumstàncies de caràcter històric i cultural
 4. Compromís amb la defensa i cura del patrimoni historicoartístic i cultural

 

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GHDA

3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Gené Cerdó, Concepció

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)

Història de l'Art (Pla 1997)
Història de l'Art (Pla 1997) Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)
1078: Història de l'Art Antic
 • 20255: Orígens de l'Art i Pròxim Orient
 • 20256: Art Clàssic: Grècia i Roma
1083: Història de l'Art Medieval
 • 20260: L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X)
 • 20261: Art Medieval I (1000-1250)
 • 20265: Art Medieval II (1200-1500)
1097: Història del Cinema i d'altres Mitjans Audiovisuals
 • 20254: Massmedia i Llenguatges Audiovisuals
 • 20258: Història del Cinema
1098: Història de l'Art Contemporani
 • 20269: Art del Segle XIX
 • 20270: Art del Segle XX
1099: Història de l'Art a l'Edat Moderna
 • 20266: Art del Renaixement
 • 20267: Art Barroc
1124: Tècniques Artístiques i de Conservació dels Béns Culturals
 • 20259: Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural
 • 20264: Materials, Procediments i Tècniques Artístiques i Arquitectòniques
1131: Fonts de la Història de l'Art
20263: Fonts per a la Història de l'Art
1135: Història de la Música
20280: Història de la Música
1136: Història de les Idees Estètiques
20272: Història de les Idees Estètiques
1790: Art Medieval a la Península Ibèrica
20281: Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
1794: Art Medieval a les Balears
20273: Art Antic i Medieval a les Illes Balears
1795: Tendències Artístiques des de 1945
20276: Art des de 1960
1796: Art Modern i Contemporani a les Balears
20278: Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
1799: Art i Arquitectura Popular de les Balears
20257: Art i Arquitectura Popular
1884: Història de les Arts Decoratives i Industrials
20274: Arts Decoratives i Industrials
1885: Història de la Fotografia
20275: Història de la Fotografia
1964: Introducció al Llenguatge Arquitectònic, a les Tècniques i als Mat. Constr.
20282: Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic
1965: Museografia i Museologia
20262: Museologia i Museografia
1966: Iconografia i Iconologia I (Art Antic i Medieval)
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
1967: Iconografia i Iconologia II (Art Modern i Contemporani)
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
1968: Història de l'Urbanisme Antic
20271: Història de l'Urbanisme
2863: Història de l'Urbanisme Medieval
20271: Història de l'Urbanisme
2864: Història de l'Urbanisme Modern
20271: Història de l'Urbanisme
2865: Història de l'Urbanisme Contemporani
20271: Història de l'Urbanisme
2871: Legislació i Gestió del Patrimoni Cultural.
20277: Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic
994: Teoria de l'Art
 • 20252: Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
 • 20268: Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic