Escoltar

Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Història de l'Art a extingir.
Títol
Oficial
Any d'inici
2014-15
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Demostrar que es tenen i es comprenen els coneixements en l’àrea de la història de l’art a partir de la base de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en l’estudi de la història de l’art.
 2. Saber aplicar els coneixements d’història de l’art a la feina o vocació d’una manera professional i tenir les competències que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments, i la resolució de problemes dins de l’àrea d’estudi.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l’àrea d’estudi, per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d’índole social, científica o ètica.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 6. Conèixer la llengua anglesa: capacitat per comprendre, parlar i escriure aquest idioma amb un nivell mitjà

Competències específiques

 1. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Consciència crítica de les coordenades espai i temps (diacronia i sincronia) i dels límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.
 2. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Visió diacrònica general de la història de l’art universal.
 3. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials.
 4. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixements particulars i optatius de la història de l’art.
 5. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixement de les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva contingència històrica (historiografia de l’art).
 6. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, arts decoratives i sumptuàries), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història. Teoria i pensament estètic.
 7. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixement de les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.
 8. Competències fonamentals (coneixement disciplinari). Coneixements bàsics d’iconografia, com a clau per a la interpretació de les imatges.
 9. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, cerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesi, processos crítics de síntesi, formulació ordenada de conclusions.
 10. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixement sobre la història i les problemàtiques actuals de la conservació, criteris de restauració i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
 11. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements bàsics de museologia i museografia.
 12. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements sobre documentació, composició de materials i tècniques constructives dels béns artístics mobles i immobles.
 13. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements en gestió de col·leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d’art.
 14. Competències aplicades i professionals (saber fer). Coneixements instrumentals aplicats a la història de l’art: capacitats bàsiques per interpretar i utilitzar gràfics, dibuix, fotografia, imatge en moviment, informàtica i materials de l’obra d’art.