Escoltar

Grau d'Història de l'Art

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Història de l'Art a extingir.

Perfil d'ingrés

El grau d'Història de l'Art està especialment indicat per als estudiants que vulguin aprofundir en l'estudi d'aquest camp de les humanitats i que mostrin:

 1. Sensibilitat estètica
 2. Capacitat d'anàlisi, reflexió i crítica
 3. Interès per relacionar fets artístics amb circumstàncies de caràcter històric i cultural
 4. Compromís amb la defensa i cura del patrimoni historicoartístic i cultural

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 70

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Arts Escèniques (0,1)
 • Cultura Audiovisual II (0,2)
 • Fonaments de l'Art II (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Grec II (0,2)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Història de l’Art (0,2)
 • Llatí II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Arts i Humanitats  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GHA2

3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Grimalt Bosch, Maria Antònia

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)

Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)
Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)
20200: La Idea d'Europa a través de la Història
20200: La Idea d'Europa a través de la Història
20218: Història Moderna d'Espanya
20218: Història Moderna d'Espanya
20222: Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya
20222: Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya
20223: Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
20223: Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
20224: Arqueologia Prehistòrica
20224: Arqueologia Prehistòrica
20226: Paleografia i Diplomàtica
20226: Paleografia i Diplomàtica
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20251: Iniciació a la Història de l'Art. L'Art en el seu Context
20287: Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval
20252: Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
20252: Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
20253: El Concepte de Creació. Promotors, Clients i Artistes
20288: Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani
20254: Massmedia i Llenguatges Audiovisuals
20254: Massmedia i Llenguatges Audiovisuals
20255: Orígens de l'Art i Pròxim Orient
20255: Orígens de l'Art i Pròxim Orient
20256: Art Clàssic: Grècia i Roma
20256: Art Clàssic: Grècia i Roma
20257: Art i Arquitectura Popular
20257: Art i Arquitectura Popular
20258: Història del Cinema
20258: Història del Cinema
20259: Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural
20259: Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural
20260: L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X)
20260: L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X)
20261: Art Medieval I (1000-1250)
20261: Art Medieval I (1000-1250)
20262: Museologia i Museografia
20262: Museologia i Museografia
20263: Fonts per a la Història de l'Art
20263: Fonts per a la Història de l'Art
20265: Art Medieval II (1200-1500)
20265: Art Medieval II (1200-1500)
20266: Art del Renaixement
20266: Art del Renaixement
20267: Art Barroc
20267: Art Barroc
20268: Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art
20268: Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art
20269: Art del Segle XIX
20269: Art del Segle XIX
20270: Art del Segle XX
20291: Art del Segle XX fins 1945
20271: Història de l'Urbanisme
20271: Història de l'Urbanisme
20272: Història de les Idees Estètiques
20290: Història de les Idees Estètiques II
20273: Art Antic i Medieval a les Illes Balears
20273: Art Antic i Medieval a les Illes Balears
20274: Arts Decoratives i Industrials
20274: Arts Decoratives i Industrials
20275: Història de la Fotografia
20275: Història de la Fotografia
20276: Art des de 1960
20292: Art des de 1945
20277: Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic
20277: Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic
20278: Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
20278: Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
20280: Història de la Música
20280: Història de la Música
20281: Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
20281: Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
20282: Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic
20282: Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic
20283: Art i Noves Tecnologies
20283: Art i Noves Tecnologies
20284: Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica
20284: Art Modern i Contemporani a Llatinoamèrica
20285: English for History, Art and Geography
20285: English for History, Art and Geography
20286: Pràctiques Externes d'Història de l'Art
20286: Pràctiques Externes d'Història de l'Art
20700: Introducció als Estudis Literaris
20700: Introducció als Estudis Literaris
20800: Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20800: Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20900: La Filosofia en el Món Actual
20900: La Filosofia en el Món Actual
21100: Geografia del Turisme
21100: Geografia del Turisme
21101: Territori i Societat
21101: Territori i Societat
21106: Geografia de les Illes Balears
21106: Geografia de les Illes Balears
21112: Sistemes d'Informació Geogràfica
21112: Sistemes d'Informació Geogràfica
21113: Geografia d'Espanya
21113: Geografia d'Espanya
21800: Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
21800: Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa

Reconeixements de crèdits de Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) cap a Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
20264 - Materials, Procediments i Tècniques Artístiques i Arquitectòniques 6 Optatius
Història de l'Art (Pla 1997)
Història de l'Art (Pla 1997) Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)
1078: Història de l'Art Antic
 • 20255: Orígens de l'Art i Pròxim Orient
 • 20256: Art Clàssic: Grècia i Roma
1083: Història de l'Art Medieval
 • 20260: L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X)
 • 20261: Art Medieval I (1000-1250)
 • 20265: Art Medieval II (1200-1500)
1097: Història del Cinema i d'altres Mitjans Audiovisuals
 • 20254: Massmedia i Llenguatges Audiovisuals
 • 20258: Història del Cinema
1098: Història de l'Art Contemporani
 • 20269: Art del Segle XIX
 • 20291: Art del Segle XX fins 1945
1099: Història de l'Art a l'Edat Moderna
 • 20266: Art del Renaixement
 • 20267: Art Barroc
1131: Fonts de la Història de l'Art
20263: Fonts per a la Història de l'Art
1135: Història de la Música
20280: Història de la Música
1136: Història de les Idees Estètiques
 • 20289: Història de les Idees Estètiques I
 • 20290: Història de les Idees Estètiques II
1790: Art Medieval a la Península Ibèrica
20281: Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
1791: Art del Renaixement a Espanya
20293: Art Modern a Espanya
1793: Art dels Segles XIX i XX a Espanya
20297: Art dels Segles XIX i XX a Espanya
1794: Art Medieval a les Balears
20273: Art Antic i Medieval a les Illes Balears
1795: Tendències Artístiques des de 1945
20292: Art des de 1945
1796: Art Modern i Contemporani a les Balears
20278: Art Modern i Contemporani a les Illes Balears
1798: Escultura i Pintura Romanes
20296: Les Arts Figuratives al Món Romà
1799: Art i Arquitectura Popular de les Balears
20257: Art i Arquitectura Popular
1881: Art del segle XVIII
20295: Art del Segle XVIII
1884: Història de les Arts Decoratives i Industrials
20274: Arts Decoratives i Industrials
1885: Història de la Fotografia
20275: Història de la Fotografia
1964: Introducció al Llenguatge Arquitectònic, a les Tècniques i als Mat. Constr.
20282: Lectura i Anàlisi del Patrimoni Arquitectònic
1965: Museografia i Museologia
20262: Museologia i Museografia
1966: Iconografia i Iconologia I (Art Antic i Medieval)
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
1967: Iconografia i Iconologia II (Art Modern i Contemporani)
20250: Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
1968: Història de l'Urbanisme Antic
20271: Història de l'Urbanisme
2863: Història de l'Urbanisme Medieval
20271: Història de l'Urbanisme
2864: Història de l'Urbanisme Modern
20271: Història de l'Urbanisme
2865: Història de l'Urbanisme Contemporani
20271: Història de l'Urbanisme
2871: Legislació i Gestió del Patrimoni Cultural.
20277: Gestió, Legislació i Difusió del Patrimoni Historicoartístic
994: Teoria de l'Art
 • 20252: Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
 • 20268: Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Història de l'Art
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval 6
20288 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani 6
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art 6
21100 - Geografia del Turisme 6
21106 - Geografia de les Illes Balears 6
21113 - Geografia d'Espanya 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval 6
20288 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani 6
20286 - Pràctiques Externes d'Història de l'Art 6
21100 - Geografia del Turisme 6
21106 - Geografia de les Illes Balears 6
21113 - Geografia d'Espanya 6
Total 36

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic