Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2018-19
 • 1a matrícula : 13,53€
 • 2a matrícula : 30,05€
 • 3a matrícula : 65,06€
 • 4a matrícula : 90,15€

  Competències

Competències

 1. Habilitats per obtenir i gestionar la informació que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida.
 2. Capacitat d’aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 3. Capacitat d’interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 4. Capacitat de relacionar i integrar idees i coneixements procedents de diverses fonts i disciplines i aplicar-los a la pràctica.
 5. Capacitat de desenvolupar les habilitats i les estratègies interpersonals necessàries per a la pràctica professional.
 6. Habilitats per a la comunicació efectiva oral i escrita en almenys una de les llengües oficials a les Illes Balears.
 7. Capacitat de respectar i valorar la diversitat lingüística i cultural, fomentant la igualtat d’oportunitats en l’actuació professional.
 8. Capacitat de transmetre coneixements disciplinaris, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d’un públic especialitzat o no especialitzat.
 9. Capacitat d’adaptar-se a diferents contextos professionals ajustant-se al marc legal i als principis ètics de la pràctica professional.
 10. Capacitat de generar idees noves (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes.
 11. Capacitat de prendre decisions i resoldre problemes en l’àmbit professional.
 12. Capacitat autocrítica que permeti la preocupació per la qualitat i la millora contínua.

Competències específiques

 1. Capacitat de comunicar-se de manera oral i escrita en llengua anglesa amb la fluïdesa, la correcció i la complexitat adequades a cada context i situació.
 2. Coneixement dels diferents nivells d’anàlisi i usos del sistema lingüístic anglès per comprendre les relacions entre la forma i el significat, d’una banda, i el significat i el context, de l’altra.
 3. Coneixement i comprensió dels principals trets culturals i literaris que defineixen el món anglòfon.
 4. Capacitat d’analitzar textos en llengua anglesa des dels punts de vista lingüístic, literari i cultural.
 5. Coneixement i comprensió de les aportacions principals de les disciplines relacionades amb els Estudis Anglesos (lingüística, lingüística aplicada, estudis literaris, estudis culturals).
 6. Coneixement de la didàctica de la llengua, la cultura i la literatura angleses.
 7. Capacitat de traduir textos de diversos tipus.
 8. Capacitat d’interpretar i produir documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina.
 9. Capacitat de dur a terme tasques d’assessorament i correcció lingüística i d’estil.
 10. Capacitat de localitzar i utilitzar informació relativa a la disciplina en bases de dades i recursos d’Internet, així com d’utilitzar aplicacions informàtiques específiques del camp d’estudi.
 11. Coneixement d’una segona llengua estrangera, i de la seva cultura i literatura.